Szatmári Stúdió adásai

Itt is szólunk

http://www.refradio.eu/radio/harangszo/nagyvaradi-musor/  (hangtár)

 Visszajelzéseiket, műsorral kapcsolatos megjegyzéseiket a 0765/926002 telefonszámra várjuk.

Partnereink

Aktuális

Szeretethíd - Kárpát-medencei református önkéntes napok

Nagyváradi megnyitó ünnepség

A megnyitóról készült összefoglaló ITT hallgatható

"Tegyünk önkéntesként közösen egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért, valamint a teremtett világért."

 

Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ
KRE

A Reformáció Emlékévében, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz a házigazdája a Református Egységnapnak. Az egybeesés alkalmat ad arra, hogy nagyszabású ünnepi rendezvénnyel tudjuk felmutatni református hitünket és erőnket.

2017. május 20-án, a Nagyváradi Várban, a náhumi – „Őrizd a várat!” – ige szellemében kerül sor a Református Egységnapra. A kárpát-medencei egyháztestek küldöttein túl, igencsak hangsúlyosan hívjuk a királyhágómelléki gyülekezetek tagjait.

Az ecclesia militans tüze helyett, sokszor az ecclesia tolerans langymelegsége uralkodik el rajtunk. A jeles évforduló és az Egységnap olyan alkalmat biztosít, melynek erejével tovább tudunk haladni.

Ahhoz, hogy vonzóvá lehessen az ünnepnap, igyekeztünk – a közös istentiszteleten és úrvacsorázáson túl – többrétű programot biztosítani.

Program:

1. Ünnepi istentisztelet és úrvacsora a kárpát-medencei püspökök, valamint az evangélikus püspök igei- és liturgiai szolgálatával

2. Gyermekprogramok a helyi kézművesek, valamint az Arany Kapu Egyesület és a Zabhegyező Egyesület közreműködésével

3. Ifjúsági programok a nagyvárad-velencei színjátszók előadásával, illetve a szilágybagosi mandolinzenekar, a bihardiószegi furulyások szolgálatával, valamint az Élő Kövek és az Új Szövetség zenekarok koncertezésével.

4. Nőszövetségi programok dr. Lukács Olga előadásával, valamint beszélgető előadások Écsi Gyöngyi, dr. Békefy Lajos, Röhrig Klaudia és Aczél Dóra közreműködésével.

5. Konferencia a Partium reformációjáról, melynek rendjén a kilenc egyházmegye reformációja kerül bemutatásra. 

6. Kiállítások:

        - Az Erdélyi Gyülekezet kopjafa kiállítása

        - Adorjáni László és Fazakas Csaba karikatúra kiállítása

         - Állandó református kiállítás a Várban

7. Nagy előadások:

          - Dévai Nagy Kamilla koncertje

          - Bánk bán – a debreceni Csokonai Színház operakoncertje

8. Bemutató-, kiállító- és kiadói sátrak, könyvvásár

Isten áldását kérve életükre és szolgálatukra, maradunk tisztelettel:

Nagyvárad, 2017. március 30.

Csűry István                                        Bara Lajos István

püspök                                                 főgondnok

 

 

Húsvéti pásztorlevél 2017
Csűry István püspök

“Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat.” (Jób14,14)

   Ünneplő Gyülekezet! Szeretett Testvéreim!

  Az ószövetségben többnyire óvatos utalásokat olvashatunk a feltámadással kapcsolatban. Ennek ellenére nagy lelki haszonnal jár, ha az ünnepi alkalommal időt szakítunk egy-egy ilyen jellegű üzenet megvizsgálására. Krisztus feltámadását, valamint az azt megelőző szenvedést sokan kételkedve fogadják, mivel elfogadhatatlannak tartják Isten Fiának, az egyetlen bűntelennek a méltatlan gyötörtetését, majd halálát.

    Az ártatlanul szenvedő ószövetségi személy Jób. Róla igyekeztek még a barátai is terhelő bizonyítékokat megtudni, de csak nevetséges rágalmakig jutottak, illetve a hamis lelkigondozás agresszív tanácsban elakadó félbeszakadásáig. Jób szenvedését nem fogadták el annak, ami volt, azaz ártatlan szenvedésnek. Pedig van ártatlan szenvedés! A Jób ártatlanságát tagadók tömeges tapasztalattal állítják, hogy a szenvedésnek mindig sötét háttere van. Egyébként Krisztust vádolók is a büntethetőt kutatták a Golgothára készülőben. Ma sem lehet Isten nélkül megérteni az ártatlan szenvedés valóságát. Jób esetében lesz világos, hogy a szenvedésnek nemcsak oka van, hanem célja is. A mindig az okokat keresők elvakulnak, és nem érzékelik a cél előbbre valóságát.

   Nemcsak Jób életében történik meg, hanem szenvedéseink hittel és tudatosan hordozott sorsunkban is, hogy új gondolatok, letisztázott érzések, teljes valóság átlátása születik meg. Nem szabad a szenvedések okát tagadni, de a célját kötelező megfejteni.

   Jób ártatlan szenvedésének feltárása idején érkezik el a feltámadás gondolatáig. Az új fordítású biblia annyira óvatosan fogalmaz, hogy csak az életrekelés lehetőségéről szól. A gyötrelem halálos mélységében az elveszni látszó ember ártatlanságának tudatában döbben rá, hogy mindenki a halál martalékává válik, de ez az ellenség nem mindent nyelhet el. Isten a halálnak is ura, az isteni értékek nem lehetnek a halál tulajdonai. Jób csak annyit érez, csak sejti, de bizonyos abban, hogy van megoldás. Érezhetően ráérez a csak kérdő mondattal közölt lehetőségre, azaz, – ha a férfiú meghal, életre kelhet-e?  Nincs biztosítása az ártatlanoknak sem a halál ellen, viszont Istennek hatalma van megint életet adni. Az új élet már a célt tartalmazza, mert Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga, hogy ennek tudatában új szív és új lélek birtokosai legyünk. Krisztus feltámadása Jób korai kérdésére a válasz, igen, életre kel az istenfélő férfiú, mert a halál sem az ártatlant sem az ártatlanságot nem pusztíthatja el.

   Jób derengő új élet ígéretén hittel és reménnyel telik meg. Küzdelmesnek minősített életét alkalmasnak látja további megpróbáltatások között is kitartónak tudni. Nem rejti véka alá, hogy az életet harctérnek tekinti, amelyen nehéz kitartani, mert rengetegen szabálytalanul küzdenek és a legbecstelenebb eszközöket vetik be. Korunk egyik legnépszerűbb református lélekgyógyásza a reménytelenséget nevezte meg, mint minden halált okozó bajnak gyökerét. Az ártatlant, a hinni vágyót, a szeretet morzsáit kutatót, az önfeláldozót, az egyházáért áldozni képest   is el lehet a reménytelenség mocsarába vinni.

   Krisztus halála és feltámadása: Isten hatalma mindenek felett. Igazolása Jóbnak, gyógyítása a reménytelenségből fakadó betegségeknek, áldott orvosa az ártatlan szenvedőknek. Húsvét: a minden napok túlélésének forrása, valamint Isten országának kulcsa.

   A feltámadás reményében legyen áldott az ünnepünk és megszentelt az ünneplésünk!

Nagyvárad, 2017 húsvétján.

 Csűry István püspök

 

Easter Greetings

“If a man dies, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait, till my change come.” (Job 14:14)

The Old Testament includes few references to resurrection. Preparing for Easter, it is a spiritual gain to examine those prophetic messages. Many have doubts regarding the painful suffering and resurrection of Christ, as they cannot accept the unworthy misery and death of the only sinless human, the Son of God.

   According to the Old Testament, Job suffers innocently. Even his friends tried to figure out “inculpatory evidences” which would have justified his suffering. They did not accept Job’s suffering as it was: innocent suffering. However, there is innocent suffering. Without God, we cannot understand innocent suffering. But suffering often has a scope, besides a reason.

   While deeply exploring his suffering, Job arrives to the idea of resurrection. God is the master of death too; godly virtues cannot be taken over by death. Job is hesitant about resurrection, but he is sure about God’s solution to his suffering. Death also takes the innocent, but Job strongly believes that God has got the power to give life again. This new life includes the scope, as Christ’s resurrection is the sure pledge of our own resurrection.

   The promise of a possible new life fills Job with faith and hope. A contemporary Reformed psychologist says that lethal problems actually root in hopelessness. The innocent, the believer, the loving, the devoted, the giver may also be taken into the swamps of hopelessness.

   Christ’s suffering and resurrection proves God’s power over everything, which confirms Job’s belief. Christ’s suffering and resurrection is healing lethal diseases which come from hopelessness. Jesus is the blessed physician of innocent sufferers. Easter is the source of surviving and the key to God’s Kingdom.

May God bless our preparations for Easter!

March 2017

István Csűry bishop

 

Pastorală

„Dacă omul odată mort ar putea să mai trăiască, aș mai spera în tot timpulsuferințelor mele, pînă mi se va schimba starea în care mă găsesc”(Iov 14:14)

Dragilor Frați în Iisus Hristos!

În Vechiul Testament  putem citi doar  referiri precaute  în legătură cu învierea.   Cu  toate  acestea   este  un  mare  beneficiu  sufletesc  dacă  cu   ocazia sărbătorilor  ne   facem   timp   pentru   analizarea  unor   astfel   de   mesaje.   Mulți întîmpină cu scepticism învierea și suferințele lui Hristos, deoarece consideră inacceptabilă suferințea nedemnă, iar apoi moartea  singurului fără de păcate, Fiul lui Dumnezeu.   Persoana  nevinovată suferindă din Vechiul Testament este Iov. Chiar șiprietenii lui încearcă să afle dovezi incriminatoare, dar nu ajung decât la niștecalomnii ridicole. Ei nu au acceptat suferința lui Iov așa cum a fost, adică  o suferință  nevinovată. Cu toate că există suferință nevinovată! Cei care neagă nevinovăția lui Iov, susțin că suferința are mereu un fundal întunecat. De altfel, și acuzatorii lui Hristos căutau pe cineva posibil de pedeapsă. Fără Dumnezeu nici azi nu se poate înțelege suferința nevinovată. În cazul lui Iov este cât se poate de clar că suferința nu are numai un motiv ci și un scop. Cei care mereu caută motive sunt orbiți și nu realizează că scopul este mai presus de toate. Ceea ce se întâmplă în viața lui Iov, se întâmplă și în cazul suferințelor noastre   purtate   conștient   și   cu   credință   în   destinul   nostru:   iau   naștere   noi gânduri, simțăminte curate, și se naște astfel adevărul complet. Nu este permisă negarea motivelor suferinței, dar este obligatorie identificarea obiectivului. Iov   ajunge   la   ideea   învierii   în   timpul   dezvăluirii   propriei   suferințe nevinovate.   În   noua   traducere   revizuită   a   Bibliei   se   formulează   cu   atâta precauție, încât se vorbește doar despre posibilitatea reînvierii. Omul aparent pierdut în abisul mortal al chinului, conștientizează că toată lumea trebuie să moară, dar moartea, acest dușman nu poate câștiga totul. Dumnezeu este și stăpânul morții, iar valorile dumnezeiești nu pot deveni proprietatea morții. Iov simte, bănuiește doar, că o există soluție. Intuiește posibilitatea expusă doar printr-o propoziție interogativă –   Odată ce omul moare,   ar putea să mai trăiască? În fața morții nici cei nevinovați nu au o asigurare, însă Dumnezeu are puterea de a da din nou viață. Noua viață conține deja scopul, pentru că învierealui Hristos este cheia sigură a învierii noastre iar noi devenim posesorii unei inimi și unui suflet nou. Învierea lui Hristos este răspunsul la întrebarea de mai înainte. Omul cu frica lui Dumnezeu învie pentru că moartea nu poate distruge nici pe nevinovat și nici nevinovăția. În speranța unei noi vieți Iov se încarcă cu credință și speranță. Își vede viața grea ca fiind prielnică pentru a o continua cu perseverență. Nu ascunde că își consideră viața ca un câmp de luptă, unde cu greu poți face față, deoarecemulți   luptă  neregulamentar,   folosind   mijloace   necinstite.   Un   foarte popular doctor de suflete reformat al epocii noastre,   numește deznădejdea ca fiind rădăcina tuturor problemelor care duc la moarte. Cel nevinovat, cel care vrea să creadă, cel devotat, cel care este dispus să se sacrifice Bisericii, poate fi târît în mocirla deznădejdii.  Moartea și învierea lui Hristos înseamnă puterea lui Dumnezeu mai presus de toate. Înseamnă o dovadă pentru Iov, vindecarea bolilor izvorîte din deznădejde, de către medicul binecuvântat al nevinovaților suferinzi. Pașteleeste   astfel    izvorul   supraviețuirii   tuturor   zilelor,   și   cheia   Împărăției   lui Dumnezeu.

În sperența Învierii, sărbătoarea noastră să fie binecuvântată.

Oradea, în ajunul Paștelui 2017

episcop Csűry István

Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ
KRE

A Reformáció Emlékévében, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz a házigazdája a Református Egységnapnak. Az egybeesés alkalmat ad arra, hogy nagyszabású ünnepi rendezvénnyel tudjuk felmutatni református hitünket és erőnket.

2017. május 20-án, a Nagyváradi Várban, a náhumi – „Őrizd a várat!” – ige szellemében kerül sor a Református Egységnapra. A kárpát-medencei egyháztestek küldöttein túl, igencsak hangsúlyosan hívjuk a királyhágómelléki gyülekezetek tagjait.

Az ecclesia militans tüze helyett, sokszor az ecclesia tolerans langymelegsége uralkodik el rajtunk. A jeles évforduló és az Egységnap olyan alkalmat biztosít, melynek erejével tovább tudunk haladni.

Ahhoz, hogy vonzóvá lehessen az ünnepnap, igyekeztünk – a közös istentiszteleten és úrvacsorázáson túl – többrétű programot biztosítani.

Program:

1. Ünnepi istentisztelet és úrvacsora a kárpát-medencei püspökök, valamint az evangélikus püspök igei- és liturgiai szolgálatával

2. Gyermekprogramok a helyi kézművesek, valamint az Arany Kapu Egyesület és a Zabhegyező Egyesület közreműködésével

3. Ifjúsági programok a nagyvárad-velencei színjátszók előadásával, illetve a szilágybagosi mandolinzenekar, a bihardiószegi furulyások szolgálatával, valamint az Élő Kövek és az Új Szövetség zenekarok koncertezésével.

4. Nőszövetségi programok dr. Lukács Olga előadásával, valamint beszélgető előadások Écsi Gyöngyi, dr. Békefy Lajos, Röhrig Klaudia és Aczél Dóra közreműködésével.

5. Konferencia a Partium reformációjáról, melynek rendjén a kilenc egyházmegye reformációja kerül bemutatásra. 

6. Kiállítások:

        - Az Erdélyi Gyülekezet kopjafa kiállítása

        - Adorjáni László és Fazakas Csaba karikatúra kiállítása

         - Állandó református kiállítás a Várban

7. Nagy előadások:

          - Dévai Nagy Kamilla koncertje

          - Bánk bán – a debreceni Csokonai Színház operakoncertje

8. Bemutató-, kiállító- és kiadói sátrak, könyvvásár

Isten áldását kérve életükre és szolgálatukra, maradunk tisztelettel:

Nagyvárad, 2017. március 30.

Csűry István                                        Bara Lajos István

püspök                                                 főgondnok

Meghívó egyháztörténeti kiállításra
KRE

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület meghívja az érdeklődőket a Nagyváradi Várban, a Fejedelmi Palotában nyíló állandó egyháztörténeti kiállítás megnyitójára. A Palota B szárnyának második emeletén, az épület sarokbástyájában a történelmi magyar egyházak mutatják be múltjukat. Rendhagyó módon nem egy egységes koncepció keretében tervezték és kivitelezték az egyes felekezeteket bemutató részeket, hanem ki-ki a maga elképzelése szerint állította össze a bemutatandó anyagokat. A római katolikus kiállítás szeptemberi megnyitója után másodikként a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára által összeállított kiállítás – A Református Egyház Nagyváradon címmel – mutatkozik be.

Időpont: 2016. október 31. (reformáció emléknapja), délután 16 óra

Megközelítés: a Fejedelmi Palota bejárati kapualjából nyíló pénztáron keresztül

Ft. Csűry István a KRE régi-új püspöke
Kiadói- és Sajtóosztály

Az egyházkerületi közgyűlés 97-ből 84 szavazattal főtiszteletű Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspökét választotta meg a következő hatéves időszakra. Főgondnok Bara Lajos lett, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója, főjegyző pedig továbbra is Forró László hegyközkovácsi lelkipásztor. A közgyűlés Dénes István Lukács bihari esperest választotta generális direktorrá, azaz missziói előadóvá.

Hétfőn délelőtt  11,30-kor a KRE Facebook csatornáján élőben kapcsolunk Nagyváradra, ahol Villányi Zoltán szerkesztő-riporter beszélget a régi-új egyházfővel terveiről, aktuális egyházi kérdésekről.

Ft. Csűry István püspök

Ft. Csűry István (Csikos Roland fotója)

A Harangszó októberi első számából (19).

Kiadói- és Sajtóosztály

A tartalomból: Tokár Sándor: A patriarchális társadalmi rend ::: Tőtős Beáta:Amikor a lélek fárad el ::: Ghitea Levente:Eltékozolt tárgyaink ::: Van még becsülete az ősz hajnak? ::: Tele kosár ::: Szilágyi Balázs: Úgy, mint régen ::: Szabó Júlia: Az atyák bölcsessége ::: Felhívás a X. Szombati Szabó István Szavalóversenyre ::: Kerületi Ifjúsági Tábor volt Sólyomkőváron ::: A megbékélést hangsúlyozzák az egyházak a reformációi jubileummal kapcsolatban ::: Visky István:Végre! ::: Felhívás imádságra az európai keresztyénségért ::: Hívd meg a lelkészedet! ::: Évfordulók: Hans Rudolf Tshudi (1641–1716), Bethlen Miklós (1642–1716), Otto Weber (1902–1966) ::: Fricska :::

Keresse a Harangszót gyülekezetében!

Győztes futam, avagy

maratoni bibliahét Pelbárthidán

 

„…futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”- biztatja egyik hűséges tanítványát és munkatársát Pál apostol. Ez volt az a vezérige, ami idén a figyelem középontjában volt a pelbárthidai bibliahéten. Jézus Krisztus, Isten Fia volt, aki életét az emberiség győzelméért és üdvösségéért adta. Ő a vitathatatlan Bajnok! Általa, illetve példáját követve mindannyian győztesek lehetünk. És ez nem egy sokadik „Hogyan legyünk kimondhatatlanul sikeresek” témájú bestseller. Itt egy több mint kétezer éve bevált módszerről van szó: keresztyénnek lenni. És itt a hangsúly mindkét fogalmat kiemeli. Keresztyénnek, vagyis mindenek felett és előtt Krisztus-szerintinek „lenni”. Igen! Nem csak látszani, nem csak anyakönyvileg nyilvántartott állapotban, hanem életem minden percében Krisztus szerintinek lenni. Amikor felkelek, mert Ő adott új lehetőséget az új nappal. Amikor étkezem, mert Tőle van mindenem. Amikor megbocsátok, mert Ő is megbocsát. Amikor Róla beszélek, mert Ő is mindig gondol rám… Keresztyén maraton, de nem a kifulladásig. Keresztyén maraton, melynek során egyre edzettebbek, erősebbek lehetünk, mert egyre többet taníthat nekünk a Mesterünk. Keresztyén maraton, nem egy elkeseredett és forgalommal szembeni futás. Keresztyén maraton, a létezés kulcsa. Keresztyén maraton, melyben minden célba érkező győztes. Keresztyén maraton, nehéz feladat, -   és nem akarok senkit sem meggyőződésében sérteni – de, szeretettel hírdetem: lenni-élni csak így érdemes!

 

Ismételten Észak-Írországból érkezett fiatalokkal együttműködve zajlottak a bibliahét eseményei. A 14 tagú csapat azért érkezett, hogy a helyi ifjakkal együttműködve Krisztus követésére buzdítsák a falu lakosait kicsinyektől a nagyokig. A bibliaórák, a mindennapi közös étkezés helyszíneinek előkészítése is a közösség tudatos formálását szolgálta. Ghitea-Szabó Júlia-Zsuzsanna írányító közreműködésével az egyházközség ifisei segítettek a termek berendezésében. De ugyancsak ők voltak azok, akik a szakácsasszonyok által elkészített étel kiosztásában is segédkeztek. A fesztivál ideje alatt naponta átlagosan 65 gyerek vett részt a délelőtti foglalkozásokon. Míg a délutáni angolórákat, átlagosan 16 ifjú látogatta. Ezek a számok a 168 tagot számláló gyülekezetben hálára és reménységre adnak okot. Idén is volt családlátogatás. Melynek során a külföldi fiatalok megismerkedhet az itteni életmóddal. Most sem maradhatott el a lovas-kocsi-túra a falu körül. De a mindenesti játék és foci is szorosabb közösségé formálta az ifjakat. Akik a tábortűz körül már együtt „régi ismerősőkként” ültek.

 

Különleges és egyedi tulajdonsága még a keresztyén maratonnak, hogy itt nem egymást legyűrni, hanem segíteni szokták a versenyzők. Igen, versenyzők. Csak itt nem egymással, hanem saját rossz tulajdonságainkkal küzdünk: irígység, lustaság, kételkedés, rossz indulat, önzőség… szóval, ezeket kell(ene) leköröznünk. És ha van örömzenélés, akkor ez a hét „öröm-futás” volt Pelbárthidán. Persze, a tikkasztó hőségben, a sokféle munkában elfáradtunk. De a közöséggé formáló Mindenható megújítja erőnket. Ez a hét csak egy irányt mutató, inteznív kezdet, a közös szolgálat, Isten dolgainak fürkészése, a hit erősítése nem ért véget. Sőt! Az említett időszakban a gyülekezet tagjai, a falu, illetve a község lakosai közül sokan segítettek. Sokan áldoztak idejükből, pénzükből, terményeikből, hogy a lelki táplálék mellett bőséges legyen a testi eledel is. Számos olyan támogatónk is akadt, aki nem pelbárthidai, de szívből áldozott arra, hogy itt hírdethessük a Krisztust. Ez úton is köszönjük a Pelbárthidai Református Egyházközség tagjainak, a falu lakosainak, a Polgármesteri Hivatalnak, Matyi Miklósnak, Major Lórántnak, Tarr Károlynak, Dubován Krisztiánnak és az Oázisnak, Biharról Darabont Sándornak, Koszorús Sándornak és a Sadellinek, valamint Szentimréről Nagy Miklósnak, Szalárdról az általános iskolának, Mierlut Gedeonnak, Kindle Norbertnek és a Communitas Alalpítványnak a nagylelkű segítséget. Gondviselő Atyánk fizessen meg szándéka szerint bőséggel mindenkinek! Ghitea-Szabó József-Levente, ref. lelkipásztor

Az Orbán-kormány támogatja a KREK célkitűzéseit
Pap István, Bihari Napló

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és Csűry István, a KREK püspöke tartottak szerdán közös sajtótájékoztatót Nagyváradon, melynek elején a magyar kormány által a KREK-nek nyújtott támogatásokat vették leltárba.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára kifejtette, hogy a harmadik Orbán kormány minden területen sokkal nagyobb mértékben figyel oda a külhoni magyarokra. Kiemelte, hogy a magyar kormány a KREK-nek az elmúlt hat évben – vagyis amióta Csűry Istvánvezeti az egyházkerületet – összesen több mint 1,2 milliárd forint támogatást nyújtott, ezen belül pedig a nemzetpolitikával foglalkozó államtitkárság is közel 150 millió forinttal segítette az egyházkerületnek a törekvéseit. Ezek közül kiemelte azokat a támogatásokat, amelyek hosszútávon a magyar nyelv megőrzésében, a hit megtartásában sokat segítenek. Ilyen támogatás volt az elmúlt évek során a nagyszalontai református iskola építésére adott 660 millió forint, a zilahligeti református egyházközségnek az óvoda helyreállítási munkálataira adott 184 millió forint. Megemlítette a nagyváradi 24,5 millió forintos óvodafejlesztési támogatást, a nagybányai református líceumnak a fűtéskorszerűsítését szolgáló tízmillió forintos, és a szatmárnémeti református gimnázium felújítására nyújtott 20 millió forintos támogatást. Csűry István emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány támogatásával épült fel a KREK püspöki székháza, és ugyancsak magyar kormánytámogatásból készül el az idei év végére, vagy a jövő év elejére a sződemeteri Kölcsey központ, megköszönte továbbá a magyar kormánynak a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban zajló szakoktatásnak nyújtott segítséget, valamint a mintegy ötven református gyülekezetnek nyújtott anyagi támogatást.

Kórház, előtte rendelő

Első lépésben járóbeteg rendelő épülhet meg Nagyváradon magyarországi támogatásból, hangzott el szintén a tegnapi sajtótájékoztatón. Mint ismeretes, a KREK törekvései közé tartozik egy az egyház által fenntartott kórház létrehozása Nagyváradon, de mint Csűry István szerdán elmondta, olyan jelzéseket kaptak, miszerint inkább a járóbetegek gondozását kellene felvállalni. Hozzátette, hogy az egyház elfogadta ezt a megközelítést, azzal a megjegyzéssel, hogy a járóbeteg rendelő az első lépcsőfok, aminek folytatása magának a kórháznak a létrehozása lesz. Soltész Miklós elárulta, hogy egy héttel korábban látogatást tett nála Sălăjean temesvári metropolita a magyar kormány segítségét kérve a rákbetegek és a fogyatékossággal élők rehabilitációját szolgáló temesvári intézmény létrehozásában. Soltész Miklós hozzátette, hogy amint Temesváron, illetve Nagyváradon megteszik a szükséges lépéseket, akkor a kormány megosztja velük szakmai tudását. „Azért fontos a járóbeteg rendelő, mert sokszor a megelőzés az első lépés, az sokkal nagyobb eredményeket tud hozni, mint a későbbi kezelés” – irányította rá a figyelmet a járóbeteg-kezelés fontosságára.

Kereszténység mindenek felett

Soltész Miklós a tájékoztatón megköszönte Csűry püspöknek, az erdélyi magyar egyházaknak, valamint az ortodox egyháznak azt a kezdeményezését, melynek nyomán aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy a román alkotmányba is kerüljön be az a passzus, miszerint a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatán nyugszik, mint ahogy az már a magyar alaptörvényben szerepel. „A közép-európai térségnek ez mutatja meg a jövőjét és a mai erejét is, hogy az igazi értékekhez vissza tudnak térni. Erdélyben, Partiumban és Közép-Európában is most már legkevésbé az a fontos, hogy ki román, ki magyar, ki szerb, ki lengyel, vagy horvát vagy szlovák, hanem sokkal inkább fontos a keresztény gyökér, mert jól látjuk a Nyugat-Európából ránk erőltetett vadliberalizmusnak a támadását, amely szét akarja rombolni az alapértékeket” – fogalmazott Soltész Miklós, aki szintén nagy veszélynek értékelte a bevándorlási hullámot, melyet összefüggésbe hozott a legutóbbi franciaországi és németországi terrorcselekményekkel.

Ne erőnk felett

Csűry István püspök jelezte, hogy a házasság kérdésében az egyház álláspontja egyértelmű: „A házasság Isten teremtett ajándéka, ha ezt Isten így adta, akkor nekünk jogunkban sincs akár egy kérdőjelet tenni ennek az ügynek a végére” – fogalmazott.

A migránsválság kapcsán Csűry István kijelentette: „A fehér Európát meg kell menteni, ugyanakkor követeljük, hogy az Unió ne foglalkozzon a migránsüggyel úgy, hogy közben éket ver közénk, és a menekülők közé”. A püspök tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy az Európai Bizottság 250 ezer eurós ún. szolidaritási hozzájárulást fizettetne minden olyan bevándorló után azokkal a tagállamokkal, amelyek nem hajlandók migránsokat befogadni. Egy ilyen döntés csak gyűlöletszításra lenne alkalmas a közép-kelet európai országok esetében, amelyek amúgy is számos gazdasági, társadalmi nehézséggel küszködnek – áll a Csűry István által idén májusban kiadott közleményeben. A püspök a közleményben és a sajtótájékoztatón is emlékeztetett arra, hogy Romániában egy gyermek 19 eurót kap gyermeksegélyként, az átlagfizetés 400 euró körüli összeg, de a nyugdíjasok és a minimálbérből élők jövedelme még ennél is sokkal kisebb. „Isten az áldozatot is csak úgy kéri, amennyire teheti azt az ember, soha nem követel erőnk felettit. Kérjük Európát, soha ne kérjen erő felettit” – tette hozzá végül.

Pap István, forrás: erdon.ro

 

A Harangszó 13. számából
Kiadói- és Sajtóosztály

A tartalomból: Kallódó reformátusok :::  Rácz Ervin: Ezért az egyért érdemes :::  Fodor Lajos: Elszéledt szívemből :::  Kürti Tamás: Megkeresse és megtartsa, ami elveszett:::  Tokár Sándor: Vald Péter ::: A valdens mozgalom ::: Forró László: Borzási Gyula lelkipásztor emlékére ::: Berke Eszter: Mit jelent az istentiszteleti közösség? :::  A felekezetközi igehallgatás ::: Ismeretlen templomban ismerős Isten ::: XXI. Hegyközi Presbiter Találkozó ::: Egyházmegyei kórustalálkozó Nagyvárad-Újvároson ::: Választási ütemterv ::: A református Bocskai István ::: Megszüntetik a nők lelkésszé szentelését Lettországban ::: Évfordulók: Drágffy Gáspár, Wilhelm Rudolph, Bereczky Albert ::: Fricska

 

PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Csűry István

Világosságot gyújt a szívünkben

"Aki ezt mondta: "sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán." (2Kor.4,6)

Szeretett Testvéreim! 

  Pünkösd nemcsak Szentlélek kitöltésének ünnepe, hanem az egyház történelmi pályájának kezdetére emlékeztető szent alkalom. Az üdvtörténetben nem véletlenszerűen egymás mellé rendelt események, hanem együtt hatóak, mert közös gyökérből fakadóan egy ígéret üzenetét hordozzák. 

   Isten ez esztendő pünkösdjén elemi erővel késztet bennünket a lelkiismeretünk megvizsgálására, különös tekintettel egyházunk megbecsülése, valamint a Szentlélek jelenlétének elfogadása terén. Modernnek tetszelgő világunkban sajnos sokan elkerülik a gyülekezetet, mintha fölösleges intézmény lenne. Mások, baráti körnek tekintik, ahol egy szűkebb társaságnak helye van, mások pedig kereshetnek más közösséget, más templomot. Napjainkban már olyanok is vannak, akik gazdasági egységnek tekintenék az egyházat, mert földje, erdője és maradék hitele van, így érdemesnek látszik azt hasznosítani. Visszaköszönni tűnik a "cuius regio, eius religio", azaz: akié a tartomány, azé a vallás is-, hírhedt és sok átkot fialó jelenség. Sorolható lenne sok egyéb szégyenletes egyházromboló "újítás", azonban figyeljünk inkább arra, ami most is érték azoknak életében, akik Isten közösséget hozó ajándékában ezentúl is áldást keresnek. Nem   fognak csalódni, mert a világ kezdetétől a világ végezetéig tart Isten közvetlen jelenléte ebben a világban.

   Pál apostol Krisztus arcán látja Isten dicsőségét felragyogni. Egyértelmű híradás ez arról, hogy a mindenkori élet központja az Atya jobbjáról Szenlélek által irányító Krisztus Jézus. Ő reá kell nézni, Őt kell hallgatnunk, még ha "teljhatalmú" fejedelmek, "méltóságteljes" főpapok, tőkegazdag földesurak követelőznek emberfeletti magaslatok után! Krisztus színe előtt minden térdnek meg kell hajolnia! (Fil.2,10) Teremtőnk az élet legelső mozzanatában megmutatta szeretetét. Aki a sötétségből világosságot ragyogtatott fel (1Móz.1,3), de Lelke is ott lebegett a vizek felett (1Móz.1,2), az nagyon készült minden tekintetben megfelelő életteret biztosítani a teremtés koronájának, a többi teremtménytől jól megkülönböztethető embernek. Sohasem lett volna szabad megfeledkeznünk, és ezentúl sem illik, hogy a föld ,porából, azaz "alkalmatlan" anyagból lettünk, és mégis Isten szeretett gyermekei. Pünkösdkor illik megemlékeznünk arról is, hogy ez a különleges állapot abból adódik, hogy Isten az első emberformába a maga Lelkét lehelte, ez lett az őspünkösd, mely elindította a minden más élőtől különb életet, az emberit.(1Móz. 2,7) A bűn nemsokára, azóta pedig állandóan, szennyezte és bemocskolja ezt az istenarcú embert, de a lélekközlő Úr felvette a küzdelmet a diabolikus erőkkel. Ennek legfeledhetetlenebb és leghitelesebb bizonyítéka éppen a feltámadást követően történt. Sokan a sátáni győzelmet vélték elkönyvelni, amikor az üres sír másra utalt. Krisztus Jézus nemcsak feltámadott, hanem a félelmek között aggódó tanítványoknak megjelent és megkínálta őket megint lélekkel. A halálba hajlók akkor nem akartak hinni a szemüknek, kevésbé a fülüknek. "Vegyetek Szentlelket" és megismételve az őspünkösdöt, reájuk lehelt. (Ján.20,22) Az alkalmatlanná lett test, az alakjában és formájában eltorzuló ember megint él, mert Isten hatalma így látta ezt jónak. 

   A mindenkori élet központjában méltán van Krisztus egyháza! Ezt a méltóságot nekünk hatványozottan szolgálnunk kell. Sajnos a feladat egyre bonyolultabbnak tűnik, mivel nemcsak a keresztyénséget üldözőkkel találjuk szembe magunkat, hanem az egyházon belüli butasággal, avagy önös érdekérvényesítéssel. A pünkösdi tisztán látás megkönnyíti a tájékozódásunkat, amelyben meglátjuk a helyénvalót és a követendőt, de elválaszthatjuk a hamisat és az ördögit. Pünkösd üzenete ma is az, hogy egyedül Krisztusban lenni, mert ez alapja az éltető közösségnek, amelynek három ismertetője van. Isten, testvér és önmagam. Az álság hamissága megcsúfolja Istent, kijátssza a testvért, végül önmaga ellen fordul.

   Az egyházban megmutatkozik Isten szeretete, de az egyházban Isten a mi szeretetünket keresi. Pünkösd, őszinte, lelkiismeretet megvizsgáló, alázattal bocsánatért esedező emberek ünnepe. Legyünk minél többen ezek között!

   Áldott pünkösdöt kívánok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében!

Nagyvárad, 2016. pünkösd hava

A békesség kötelékében!

Csűry István püspök

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története

https://www.youtube.com/watch?v=BbEaTR2Q15I

Meghívó az Egyházkerületi Székház szentelésére

Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm. 8, 28)

Tisztelt Meghívottunk!

Az elmúlt évek eseményeit tekintve túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy Egyházkerületünk életében történelmi fordulóponthoz érkeztünk. 2014. október 24-én megtartott Igazgatótanácsi ülésünk ünnepi alkalma volt annak, hogy letehettük az Egyházkerületi Székház alapkövét. Reménységgel tekintettünk a munkálatokra, Isten kegyelmessége pedig megengedte, hogy másfél évvel az alapkőletétel után, a Székház szentelési ünnepségére készülhetünk.

Örömünk reményteljes, mert Isten megáldó szeretetéről és a jövőbe vetett hitről tehetünk bizonyságot. Az Egyházkerületi Székház felszentelésének ünnepségére folyó év április 17-én vasárnap, délután 3 órai kezdettel kerül sor a felépült ingatlan udvarán (Nagyvárad, Sulyok István utca 9. szám).

Szeretettel meghívjuk erre az ünnepségre, hogy közösen adjunk hálát, hiszen több évtizeddel a trianoni hontalanság után Egyházkerületünk végre otthonra találhat. Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Isten gazdag áldását kérjük életére:

Csűry István püspök, Forró László főjegyző

PROGRAM

Április 17, délután 3 óra

 • – Zászlós átvonulás a Nagyvárad- újvárosi templom elől a Székház udvarára
 • – Igehirdetés – Csűry István püspök
 • – Alkalmi beszédek és köszöntések
 • – Rövidfilm a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 95 éves történelméről
 • – Az Egyházkerület esperesei felszentelik a Székházat
 • – A nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttes műsora
 • – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kántorkórusának szolgálata
 • – Győri László debreceni szobrászművész kiállításának megtekintése

 

HÚSVÉTI PÁSZTORLEVÉL

by KRE

Meglátod Isten dicsőségét

A címbeli kijelentés (Jn.11,40) Lázár sírjánál hangzott el Krisztus Jézus ajkáról. A halál már négy nappal azelőtt beállt. Előbb hosszabb betegség utalt a végzetes eseményre. A család vesztesége elkerülhetetlenné lett, a testvérek hármas egysége megbomlott. Betánia közössége megfogyatkozott, és Jézus is szegényebb lett egy jó baráttal. Hasonló helyzetben a mindenkori ember ítéletes bosszút, helyrehozhatatlan kudarcot, megfékezhetetlen tragédiák félelmét éli át. Ebben a vert állapotban Krisztus Jézus örök érvénnyel üzeni a hittel élőknek: te is meglátod Isten dicsőségét! A szeretet most is bőven mér. A gyászolók nemcsak részvétet nyernek el, hanem a dicsőség gazdag ajándékát. Jézus nemcsak falatokat juttat az éhezőnek, hanem fejedelmi asztalt terít.

Húsvét akkor lesz igazi ünnep, ha értelmünk megkísérli megközelíteni a felettünk álló titkot, és ha a hitünk imádsággal tapad az élet forrására.

Isten Fia szerette Lázár családját, és ők viszonozták teljes odaadással ezt a lelki kapcsolatot. Éppen ezért nagyobb a gyógyítótól elvárt sietős közeledés, az együttérzés megnyugtató hangja, és a halált legyűrő mennyei erők felsorakoztatása. Az elvárások ellenére, a Megváltó ellenségeinek örömére elmarad az utolsó órákat, esetleg napokat elviselhetővé tevő együttlét. A názáreti elkésik! A halál pontosan érkezik, mint ellenállhatatlan pusztító erő, amelynek előfutára a gyógyíthatatlan betegség, kísérői a teljes sötétség, a tehetetlenség, a szorongás minden változata, hogy végül az élőt is a sírba taszítsa. Krisztus elkésik! Kiáltják ma is a betegek, az özvegyek, az árvák, a szegények, és kiáltjuk mi is valamennyien különféle oknál fogva. Krisztus késik, nem is akar érkezni, mással foglalkozik, közben semmivé lesz minden! Lázár nővéreivel együtt kimondatlanul mi is eljutunk addig, hogy halál ellen nincs orvosság, vagy végül a remény is meghal. Vádoljuk Urunkat azzal, hogy miatta odalett a remény, a feltámadás napját a világ végére helyezte. Az ígéretesnek látszó jövő előtti boldogtalan jelenből mintha kivonult volna Krisztus. Magunkban is, és a bennünket meghallgatók előtt is tisztáznunk szükséges, annak okát, hogy a végidők feltámadása, miért nem lesz a mindennapok örömteli nyugalma és erőteljes bátorítása.

Ha a Lázár halálának és feltámasztásának történetét lelki mélységében megvizsgáljuk, akkor derül ki, hogy a gyászolók csak a beteg meggyógyulását várták. A halál beálltával már nem volt elvárás, csak rejtett és kevésbé titkolt vád, szemrehányó mondatok. A szomorú jelenük megvakította őket, már Jézust is csak késlekedő barátnak tekintették. Egyedül Márta emelkedik a bánat fölé, egyedül neki nem bénította le hitét a tehetetlenség tömege. Krisztus kérdésére, Péterhez hasonlóan kimondja a biztos ismereten alapuló hitvallását: „Te vagy a Krisztus az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba” (Jn.11,27). Krisztus Jézus eltörölte a kilátástalan jelen és az ígéretes jövő közötti szakadékként tátongó határvonalat, ezt a teljesen új helyzetet azonban csak kevesek ismerik fel. A Megváltó a legnagyobb mélységben, a legfélelmetesebb aggodalmak között is mellettünk van, de ennek megtapasztalása csak igaz hitű ismerettel és szívbeli bizodalommal lehetséges. Húsvétkor illik megvizsgálnunk önmagunkat, azzal az őszinte kérdéssel: kicsoda a legnagyobb az életünkben? Ameddig a gondok, bajok, saját véleményünk, gonosz fantáziáink vannak előtérben, addig nem adunk helyet a Szabadítónak. Addig a halál az úr életünkben, addig a magunk sebzett énje tolakszik előre, addig a feltámadás meseszerű történet, és a végidők ígérete elérhetetlen messzeség. Minden elrendezetlen konfliktus, megválaszolatlan kérdés, további bonyodalom a feltámadás valóságának tagadásából következik. Megkötözöttségünk, amit Lázár környezetében is tapasztalunk, azért van, mert az Isten mindent megújító jövőbeli szándéka, nem hozhat a megkérgesedett szívekbe és lelkekbe annyi erőt, amennyi szükséges a halál erőivel szemben. Ebben a helyzetben nem a mennyei segítség kevés, hanem a szív és a lélek kérgének kóros megfásulása, egyre jobban való érzéktelensége. Még azzal sem védekezhetünk, hogy az ígéretes jövendő beláthatatlan messzeségben van, mert éppen ebben a történetben jelzi Krisztus: „Én vagyok a feltámadás és az élet...” (Jn.11,25). A létezést megerősítő kijelentés (én vagyok), most nem csak az élő Isten létezését jelenti, hanem a jelenlétét is. A Mártáék előtt álló késéssel érkező Krisztus Jézus idehozta a jövőt, vele van a halált legyőző erő, minden újjá lesz, de most őbenne minden újjá lett! Erre az igazságra kell nekünk ma felelnünk, mert erre kérdez Jézus ma is: hiszed-é ezt?

Kezdetben Isten életet teremtett a semmiből, amit az ember a bűnbeeséssel a megsemmisülés szakadékának szélére lökött. Az élet így találkozott a halállal. Lehet, az emberek többsége napjainkig nem ismerte fel a halálfélelmében, hogy Krisztus a megsemmisülés völgyéből emeli ki Istenhez azokat, akik Hozzá közelednek. Márta előtt így folytatja: „...aki hisz én bennem, ha meghal is él, és hisz énbennem az nem hal meg soha” (Jn.11,26). Ebből a kijelentésből ki kell hallanunk a páratlan kegyelem üzenetét. Az ember a halál szájába dobta önmagát, de Krisztusnak hatalma van arra, hogy ezt a falánk fenevadat ketrecbe zárja. Ennek a tettnek tekintélyében van az élet azonnali értéke, és az innentől elkezdődő örökélet alapja. Az embernek élete és örökélete van!

Amikor Krisztus arról beszél Lázár sírjához közeledve, hogy Isten dicsősége is látható lesz, akkor éppen azt üzente meg, hogy ott és akkor nemcsak egy embert kapnak vissza, hanem valamennyien saját feltámadásukba vetett hitüket, ami messze túl mutat a megéledő test ideig-óráig való idői meghosszabbításán némi halálban eltöltött napok után. Akit visszakapnak Lázárban, nemcsak élettulajdonos, hanem az, aki testvér újból, megint közeli barát, akivel kiegészült a gyülekezet. Isten a feltámadás által olyan csodák halmazával lepi meg a világot, amire nem gondolhattak néhány órával előbb, és nem is számíthattak ezekhez hasonlóakra. Isten dicsősége a halálon győzedelmes élet kincseiben fénylik és töri át a sötétség mindig ellenünk erőlködő hatalmát.

Szeretett Testvéreim! Krisztus Jézus azzal a céllal érkezett Lázár hajlékához, hogy felébressze őt (Jn.11,11). Az újszövetségben ez a szó egyszer fordul elő, ennélfogva jelentése is hatványozottan lényeges. Lényeges, mert az élet és halál kapcsolatának kulcskérdését és döntő magyarázatát szemléltette. Nemcsak Lázár ébred, hanem a környezetében mindenki. Ráébrednek az élet jelenének jövőből hallatszó igazságára, mert Istené az utolsó nap, de ráébrednek a jövő jelenben jelentkező biztatására, mert „Én vagyok a feltámadás és az élet!” már ma is, mondja Jézus.

Húsvéti ünnepünk legyen ébredés, legyen élet, legyen örvendező reménység!

Nagyvárad, 2016 húsvét havában

A békesség kötelékében,

Csűry István
püspök

 
KRE | 2016-03-22 - 11:01 de. | Kategóriák: Hírek | URL: http://wp.me/p4GUxe-pp
"Ecce Homo – juthat eszünkbe a halál torkában szédelgő, véresre vert pap láttán. A vágóhídi mészárosmunka után a döbbent csönd kísér sokáig, s a gyertyák fogyni nem akaró fénye. És a szelíd férfi fogyni nem akaró fénye. Még karnyújtásnyira lévő közelmúltunkból."

Szeretethíd: elkezdődött a regisztráció

by KRE

Már lehet jelentkezni a 2016-os Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokra a www.szeretethid.hu oldalon.

Idén május 20-21-én rendezi meg a Szeretethidat a Magyar Református Szeretetszolgálat. A nyolcadik Kárpát-medencei református önkéntes napokra bárki jelentkezhet, aki szívesen segítene a környezetének vagy a körülötte élőknek, akár egyénileg vagy egy csoporttal közösen.

2015-ben 16000 jelentkező segédkezett szerte a Kárpát-medencében. A regisztráció május 8-án zárul, addig is minden fontos, hasznos és érdekes tudnivalót megtalálhatnak a www.szeretethid.hu oldalon.

jobbadni.hu

reformatus.hu

Pásztorüzenet
  Szeretett Testvéreim!
   Ebben az évben böjti bűnbánati előkészületünk idején került sor az immár hagyományosnak tekinthető házasság hetére. A böjti önvizsgálat alkalmat ad arra, hogy Krisztus Jézus értünk vállalt szenvedésére összpontosítva, vizsgáljuk meg életünket. 
   A szenvedő Krisztust vőlegényként is tiszteljük, mint aki menyasszonyának tekinti (Jel.21,9) az üdvösségért imádkozó egyházat. Kimondhatatlan alázat és szeretet forrása az, amikor a vétkeit és bűneit legtöbbször fel sem ismerő ember ebben a mennyei családban találja fel a maga helyét. Krisztussal az egyház egy test, (Kol.1,18) amelynek Ő a feje, mi pedig tagjai egyenként. Bűnbánattal ereszkedünk lélekben térdre Isten előtt megvallva, hogy sem Krisztus testét, sem a házasságot, sem a családot nem tudtuk méltóképpen megbecsülni és értékükön tisztelni.
   Az önvizsgálat bűnbánata a bűnbocsánat felismeréséhez vezet el. Ennek eredményeként nemcsak a múlt tévedéseit azonosíthatjuk be, hanem sokkal inkább számba vehetjük a feltárulkozó lehetőségeket, amelyek felvállalásával kifejezhetjük töredelmünket, és kinyílváníthatjuk engedelmességünk feltétlen szándékát.
   A lelkében megmérgezett világban legelőször nekünk kell a Krisztust követő egyházat tőlünk telhetően megerősítenünk. Mi tölthetjük meg a templomok padjait, vihetünk életet a halni látszó közösségekbe. A mi bizonyságtételünk a házasság intézményének, és a család megtartásának ügyében Jézus cselekedetében van, aki "maga mellé vette a gyermek apját, anyját...megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki...Leányka, neked mondom, ébredj fel!"(Mk.5,40-41)
   A elbizonytalanított jövendőt nekünk kell kiegyensúlyoznunk azáltal, hogy belmissziós szolgálatunkkal támogatjuk a családokat, annak minden tagjára figyelve. Ifjúsági szervezeteink, nőszövetségeink, missziós körök a presbiterekkel együtt keressék az alkalmakat, hogy ne legyen éhező, fedélnélküli, beteg, idős és árva gondoskodás nélkül. 
   Nekünk kell példát adnunk nemzetünk, keresztyénségünk iránti hűségből. Felkérjük egyházunk tagjait, a családokat, hogy a gyermeknevelés feladatát mintaadó igényességgel teljesítsék. Nem maradhat üresen egyetlen hely sem óvodáinkban, iskoláinkban. Sőt, lelkiismereti felelőséggel törekedjünk új magyar csoportok és osztályok beindítására. Közös imádsággal, állhatatos küzdelemmel kerülhetjük el, hogy esztendőnként elkerüljük a már meglévő magyar osztályok megszüntetésének visszatérő fenyegetettségét.
   Böjtünk legyen töredelmes, ugyanakkor bizalommal teli hitvallás arra nézve,hogy senki sem zárhat ki Isten országából, senki és semmi nem állhat egyéni vagy családi boldogságunk elé, mert Urunk gondviselő szeretete vezet bennünket. 
Nagyvárad, 2016.február 13. 
A békesség kötelékében,
Csűry István
püspök

"Rejtőzködő kincseink" pályázat - Iskolai tablók titkai, könyvtári régiségek, ikonikus élettörténetek. 


A “Rejtőzködő kincseink” pályázatot a Református Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma és a Reformáció Emlékbizottság második alkalommal hirdette meg a Kárpát-medence protestáns középiskolái számára. A többfordulós verseny végén a legjobbak németországi reformációs emléktúrán vehetnek részt.

 

“Rejtőzködő kincseink” pályázat

Németországba is eljuthatnak a Kárpát-medencei protestáns középiskolák tanulói

 

Iskolai tablók titkai, könyvtári régiségek, ikonikus élettörténetek. A “Rejtőzködő kincseink” pályázatot a Református Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma és a Reformáció Emlékbizottság második alkalommal hirdette meg a Kárpát-medence protestáns középiskolái számára. A többfordulós verseny végén a legjobbak németországi reformációs emléktúrán vehetnek részt.

A Református Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma és a Reformáció Emlékbizottság által meghirdetett pályázat témája idén a Kárpát-medencei protestantizmus 500 éves iskolateremtő és iskolafenntartó, múltat és jelent összekapcsoló öröksége. A pályázati anyagokban a diákoknak - egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban - egy, a környezetükben ma is működő vagy egykori protestáns iskola valamely, eddig ismeretlen, nyomtatott formában még fel nem dolgozott “rejtőzködő kincsét” kell bemutatniuk. 

A rejtőzködő kincset, mely lehet tárgyi emlék, iskolatörténeti dokumentum - az iskolai tablóktól a könyvtári régiségekig - választott szempont szerint dolgozhatják fel, továbbá bármely általuk kedvelt műfajban, a történelmi esszétől a riportig.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2016. június 30.

A 2. fordulóba jutott munkák szerzői prezentáció keretében is bemutathatják pályázati anyagukat, azokból akár kiadvány is készülhet. A legjobbak pedig segítő tanáraikkal németországi reformációs emléktúrán vehetnek részt Erfurt, Eisenach és Wittenberg városok érintésével, előreláthatólag 2016. október végén.

Részletek a pályázati felhívásban.

www.reformacio2017.hu  

Elhunyt Tőkés István, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese

Életének századik évében, kolozsvári otthonában, gyermekei és unokái körében pénteken elhunyt Tőkés István református lelkész, egyházi író, teológiai professzor, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese.


Tőkés István 1916. augusztus 8-án született Székelyföldön, a háromszéki Málnáson. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégiumban végezte, majd a Kolozsvári Református Teológiai Fakultáson szerzett lelkészi diplomát 1938-ban. Ezt követően Németországban és Svájcban tanult, majd Kolozsváron nyerte el a teológia doktora címet újszövetségi tudományokból.

Az Erdélyi Református Egyházkerületben Vásárhelyi János mellé püspöki titkárrá nevezték ki 1941-ben. 1946-tól 1973-ig az egyházkerület igazgatótanácsának tagja, 1952-ben az egyházkerület generális direktorává (közügyintézővé), 1974-től egyházkerületi főjegyzőjévé (püspökhelyettesévé) választották. A tisztséget 1983-ig töltötte be. 1973-tól 1983-as kényszernyugdíjazásáig  a kolozsvári Protestáns Teológia professzoraként az újszövetségi tanszéken tanított. 1989-ben a kommunista állam nyomására egyházi felettesei eltiltották az egyházi szolgálattól.

A román nacionalista, kommunista rendszer legnehezebb időszakában védte egyháza és nemzete érdekeit. Emellett számtalan teológiai és egyháztörténeti tanulmányt és könyvet írt. Élete utolsó évéig alkotó munkát végzett. A romániai magyar református egyház élete 1944-1989 című könyve bővített kiadása, 2014-ben jelent meg. Egyházi és oktatói munkássága mellett nyolc gyermeket nevelt fel, 27 unokája és 13 dédunokája született.

2002-ben Károli Gáspár-díjjal, 2006-ban Pro Ecclesia díjjal tüntették ki, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapta.

Tőkés István temetési istentiszteletét 2016. január 21-én, csütörtökön 13 órakor tartják a kolozsvári Farkas utcai református templomban, földi maradványait a Házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra.

(Forrás: maszol.ro)

Letették a Kölcsey Emlékház alapkövét Sződemeteren

A Himnusz szerzőjének szülőfalujában, Sződemeteren, a református templom kertjében fog megépülni a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Tasnádi Református Egyházközség kezdeményezésére, a Magyar Kormány támogatásával a Kölcsey Ferenc Emlékház.

 

Január 23-án, szombaton került sor az ünnepélyes alapkőletételre az egyházkerület elöljárói, lelkipásztorok, közéleti személyiségek részvételével. Az ünnepségen főtiszteletűCsűry István püspök áhítata után Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, majd Nagy Sándor, a Nagykárolyi Református 20160123_110612Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket. Szabó Ödön parlamenti képviselő (RMDSZ) ésPakulár István tasnádi lelkipásztor ünnepi beszédei után Csűry István püspök és Brendus Réka elhelyezték az időkapszulát és szimbolikusan elkezdték a munkálatokat, majd a költő emléke előtt tisztelgők elhelyezték az emlékezés koszorúit Kölcsey Ferenc szobránál.
20160123_115003

 

A tervek szerint háromszintes épület készül, melynek alagsorában étkező és konyha kap helyet. A földszinten múzeumot alakítanak ki és itt lesz a lelkészi hivatal is. A tetőtéren lelkészi lakás és vendégszobák készülnek. A központ kiváló helyszíne lesz konferenciák és továbbképzések szervezésének, és vendégeket tudnak majd fogadni a bérelhető szobákban.
Az épületet reménység szerint egy éven belül elkészülhet.

Isten áldd meg a Magyart!20160123_114933

 

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html 

Körlevél a Magyar Református Egyház valamennyi gyülekezetének és intézményének

by KRE

„Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.” (Ézs 7,14)

Isten Fiának testet öltését ünneplő karácsonyi gyülekezet!

2750 éve annak, hogy Isten ígéretet adott szenvedő és hányatott népének – jelet ígért, s többet is annál! A szűztől született gyermek által – Immánuel, ami azt jelenti: velünk az Isten – a Kegyelem Ura a teljes szabadítást hozta el. Századokon át várta epekedve a Messiás megjelenését a hűség népe. Várta a jelet arról, akiről a próféták jövendöltek. Isten azért választotta minden nép közül Izráelt, hogy általa azok is megáldassanak: „És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.” (Mik 5,7) ...mert házam imádság házának hívatik minden népek számára!” (Ézs 56,7) Ám nem figyeltek eléggé a prófétai szóra, így a Messiás személyében legyőzhetetlen sereggel érkező vezérre számítottak, aki országukat megmenti a megszállóktól, és e világ mulandó dicsőségének csúcsára repíti őket.

Isten azonban éppen azt bocsátotta el testben, akit megígért, s ezért, bár a születendő Messiás számára egyetlen vendégfogadóházban sem akadt hely és egy barlangistállóban kellett napvilágot látnia, neve mégis hordozza, élete csodálatosan teljesíti Isten üdvözítő akaratát. Ő az Immánuel, általa és benne velünk az Isten!

Azt ünnepeljük, hogy bár Isten elleni lázadásunk, önhittségünk, kevélységünk és vétkes vágyaink miatt berontott a bűn a világba és eluralkodott azon, Isten az ő minden bűnt meghaladó kegyelemből elküldte egyszülött Fiát, hogy minket, engedetleneket gyermekeivé fogadjon, minket, önhitteket és eltévelyedetteket igazságra vezessen, minket, elveszetteket megkeressen és üdvözítsen. Üdvözítőnk áldozatos szenvedése a betlehemi jászolbölcsőtől a keresztfáig tartott azért, „hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16), és engesztelő halálának érvényét feltámadása és a mennyekbe, az Atya jobbjára ülése pecsételte be.

Álmélkodással csodáljuk Isten véghetetlen szerelmét!

S így buzdítunk, hogy karácsony ünnepe ne csak az egymás megajándékozásának alkalma legyen (ez a figyelmesség is fontos), hanem mi magunk fogadjuk el a legnagyobb ajándékot, amelyet az Úr Jézus Krisztusban kaptunk, aki velünk van minden nap, ahogy megígérte, a világ végezetéig, Szentlelke erejében. Ha őt elfogadjuk, akkor lesz igazi karácsonyunk, akkor fogadjuk el az Atya által adott végérvényes jelet. Akkor Krisztus indulatával tudunk imádkozni nemcsak magunkért, szeretteinkért, egyházunkért, magyar népünkért, hanem tudunk könyörögni a roppant terhek alatt ingadozó Európáért, az üldözött keresztyénekért, a háborúságban gyötrődő népekért és országokért, az ijesztő kilátások mennyei elrendezéséért, derűsebb holnapért, az isteni ígéret végső teljesedéséért.

Az Úr adjon csendes, békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepeket, hogy a Megváltó Krisztus lelkülete lakozzék bennünk a színről színre való látás idejéig, és hirdesse ezt az ének szava is:

„Mondd minden népnek: elveszett juháért Mit tett a Pásztor – csuda szerelem – Földig hajolt a kárhozott világért S meghalt alant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó, békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!” (397. ének 3. verse)

2015 adventjén

Testvéri szeretettel,

a Generális Konvent Elnöksége

Luther Márton 95 tétele


Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben

Az igazság kiderítése s és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.

 1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: “Térjetek meg!” – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17).

 2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz a bűnvallásra és a jóvátételre, ami a papok közreműködésével történik.

 3. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belső bűnbánatra, mert a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza magával külsőleg a bűnös mivoltunk elleni sokoldalú halálos küzdelmet.

 4. Ez a gyötrődő küzdelem tehát mindaddig tart, míg az ember gyűlöli vétkes önmagát (ez az igazi belső bűnbánat), vagyis a mennyek országába való bemenetelig.

 5. A pápa nem akar senkit mentesíteni és nem is mentesít a jóvátevő bűnhődéstől, hanem csak attól, amit saját illetékességében vagy az egyházi jogszabályok szerint maga rótt ki.

 6. A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy azt Istentől megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el. Viszont kétség kívül megbocsáthatja az ő számára fenntartott eseteket: ezek semmibevétele esetén a vétkesség kétség kívül megmarad.

 7. Isten senkinek nem bocsátja meg vétkét anélkül, hogy egyszersmind alá ne vetné a megalázkodót mindenben a helyette eljáró papnak.

 8. A bűnbánati egyházjogszabályok csak az élőkre érvényesek, és azok szerint haldoklókra semmit sem szabad kiróni.

 9. Ennélfogva jót tesz velünk a Szentlélek a pápa által, mikor (a pápa) a rendelkezéseiben mindig kivétellé teszi a halál óráját és a szükséghelyzetet.

 10. Képzetlenül és hibásan járnak el azok a papok, akik a haldoklóktól egyházjogszabály szerinti bűnbánati teljesítményt követelnek a purgatóriumban.

 11. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a konkolyt, hogy az egyházjog szerinti jóvátevő bűnhődést át lehet változatni purgatóriumbeli bűnhődésre, akkor hintették el, mikor a püspökök aludtak.

 12. Régente az egyház által meghatározott büntetéseket nem a feloldozás után, hanem a feloldozást megelőzően szabták ki, hogy ezzel próbára tegyék a töredelem őszinte voltát.

 13. A haldoklók halálukért mindennel megfizetnek, és az egyházjogi szabályok számára már halottak, joggal illeti meg őket az azoktól való feloldás.

 14. A haldoklóban lelki épségének és szeretetének tökéletlensége szükségképpen nagy félelmet támaszt, annál nagyobbat, minél tökéletlenebb volt.

 15. Ez a félelem és borzadás magában is elég (hogy mást ne mondjak) a purgatóriumi szenvedést előidézni, mivel a reménytelenség borzalmával határos.

 16. Láthatjuk, hogy a pokol, a purgatórium és menny úgy különbözik egymástól, mint reményvesztés, a kétséggel küzdés és a biztonság.

 17. Látható, hogy a lelkeknek a purgatóriumban arra van szükségük, hogy mind félelmük fogyjon, mind szeretetük szaporodjék.

 18. Nem látszik bizonyítottnak sem érvekkel sem szentírási helyekkel, hogy (a purgatóriumban lévő lelkek) kívül lennének a szeretetet kiérdemlő vagy azt fokozó állapoton (Isten irgalmán).

 19. De az sem látszik bizonyítottnak, hogy legalábbis mindnyájan biztosak és biztonságban vannak boldogságra jutásuk felől, jóllehet mi ebben teljesen bizonyosak vagyunk.

 20. Tehát a pápa a minden bűnhődés teljes elengedésén nem egyszerűen minden bűnhődés elengedését érti, hanem csak az általa kiróttét.

 21. Tehát tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt mondják, hogy a pápa bűnhődés elengedése ez embert minden bűnhődéstől feloldja és megmenti.

 22. Éppenséggel semmit nem enged el a purgatóriumban levő lelkeknek, amit ebben az életben kellett volna az egyházi jogszabályok szerint teljesíteniük.

 23. Ha valaki egyáltalán megkaphatja minden bűnhődése valamilyen elengedését, akkor biztos, hogy ezt csak a legtökéletesebbek kaphatják meg, tehát igen kevesen.

 24. Természetesen az emberek legnagyobb részét becsapják, amikor nagy hanggal, minden megkülönböztetés nélkül ígérik meg nekik a bűnhődés feloldását.

 25. Amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, ugyanolyan hatalma van bármely püspöknek vagy lelkésznek a maga püspökségében, illetve gyülekezetében.

 26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a (purgatóriumban lévő) lelkeknek nem a kulcsok hatalmával ad elengedést, (amivel (ott) nem rendelkezik), hanem közbenjáró könyörgés által.

 27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll.

 28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. Az egyház közbenjáró szolgálatának eredményessége azonban egyedül Isten jótetszésétől függ.

 29. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden purgatóriumban lévő lélek arra, hogy őt onnan kiváltsák? A legenda szerint sem Szeverinusz, sem Paszkálisz (pápák) nem igényelték ezt.

 30. Senki sem biztos a maga töredelmének valódisága felöl, még kevésbé a következmény: a teljes elengedés felől.

 31. Amilyen ritka az igazán bűnbánó ember, épp olyan ritka az igazán elengedést nyerő, vagyis nagyon ritka.

 32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal együtt, akik a búcsúcédulákkal biztonságban hiszik magukat az üdvösségük dolgában.

 33. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, akik azt mondják, hogy a pápának azok az elengedései (azaz búcsúi) Istennek ama fölbecsülhetetlen ajándék, amely által rendbe jön az ember dolga Istennel.

 34. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyelme csak a bűnbánat szentségével (és) ember által kiszabott jóvátevő bűnhődésre vonatkozik.

 35. Nem keresztyénséget prédikálnak, akik azt tanítják, hogy aki lelkeket akar kiváltani vagy gyónási kiváltságot vásárolni, annak nincs szüksége töredelemre.

 36. Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bűnhődésnek és a vétkességnek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is.

 37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az részese Krisztus és az anyaszentegyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is.

 38. A (bűnhődés) pápai elengedését és a (kegyelemben) részesítést mégsem szabad semmiképpen sem megvetni, mert az (mint mondtam) az isteni elengedés kinyilvánítása.

 39. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre megtapasztalnia a nép előtt a bőséges búcsút és az igaz töredelmet.

 40. Az igazi töredelem keresi és szereti a bűnhődést, viszont a búcsú bősége elkényelmesít és a bűnhődést gyűlöletessé teszi, legalábbis esetenként.

 41. Óvatosan kell az apostoli (azaz pápai) búcsút prédikálni, nehogy a nép félreértse és elébe helyezze azt a szeretet jócselekedeteinek.

 42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa véleménye szerint a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben nem állítható egy sorba az irgalmasság cselekedeteivel.

 43. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, mint hogyha búcsút vásárol.

 44. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet és javul az ember, de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bűnhődéstől mentesebb.

 45. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy aki látja a rászorulót és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa elengedését szerzi meg, hanem Isten rosszallását.

 46. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy – hacsak nem dúskálnak a fölöslegben – mindazt, ami az élet fönntartásához szükséges, tartsák kötelességüknek házuknépe javára fordítani és semmiképp se pazarolják búcsúkra.

 47. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a búcsúvásárlás nem parancsolat, hanem szabad döntés dolga.

 48. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa a búcsúban való részesítéssel inkább az őérte való áhítatos imádkozást akarja elérni sem mint a készpénzt, mert az előbbire nagyobb szüksége van.

 49. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa búcsúi akkor hasznosak, ha nem beléjük vetjük bizalmunkat. Viszont nagyon ártalmasak, ha általuk elvész az istenfélelmünk.

 50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa tudna a búcsúhirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább égjen porig Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy juhainak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel.

 51. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa, ha szükséges volna, kész lenne (ahogy illik) még Szent Péter bazilikájának eladása árán is saját pénzéből segíteni azokat, akiknek legtöbbjétől némely búcsúhirdetők kicsalják a pénzüket.

 52. Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az üdvösségben, még ha a búcsúmegbízott, sőt akár a pápa a saját lelkével kezeskednék is érte.

 53. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú hirdetése miatt Isten igéjét más templomokban teljesen elnémítják.

 54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a prédikációban ugyanannyi vagy több időt szentelünk a búcsúnak, mint Isten igéje hirdetésének.

 55. A pápa gondolata szükségképpen az, hogy ha a csekély értékű búcsút egy haranggal, egy díszfelvonulással és egy szertartással ünneplik, akkor az evangéliumot, ami a legnagyobb dolog, száz haranggal, száz díszfelvonulással, száz szertartással kell hirdetni.

 56. Az egyház kincse, amelyből a pápa a búcsú nincs eléggé megnevezve, és Krisztus nép is ismeri azt.

 57. Nyilvánvaló, hogy itt nem mulandó javakról van szó, mert azokat sok egyházi szónok nem egykönnyen osztogatja, hanem inkább gyűjti.

 58. De nem is Krisztus és a szentek érdemeiről van szó, hiszen azok mindenkor, a pápa közreműködése nélkül is, munkálják a belső ember számára a kegyelmet, a külső ember számára pedig a keresztet, a halált és a poklot.

 59. Szent Lőrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse a szegények, de ő korának szokásos kifejezésével élt.

 60. Nem vakmerőség kimondani, hogy az egyház kincse: az egyház kulcsai (melyeket Krisztus érdeméért kapott).

 61. Világos ugyanis, hogy a bűnhődés elengedésére és a (meghatározott) esetekre (vonatkozóan) elegendő a pápának a saját hatalma.

 62. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz.

 63. De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz.

 64. A búcsúk kincsét viszont igen kedvelik, mert utolsókból elsőkké tesz.

 65. Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az anyagi javak embereit halászták.

 66. A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az emberek anyagi javait halásszák.

 67. A búcsú, amiről a búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a legnagyobb áldás, – valóban az, de a kereset szempontjából.

 68. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a kereszt jóságához mérten a legeslegkisebb dolog.

 69. A püspökök és a lelkipásztorok (jogilag) kötelesek az apostoli búcsú hirdetőit teljes tisztelettel fogadni,

 70. arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa megbízása helyett.

 71. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és gyalázatot érdemel,

 72. de áldott, aki gondosan eljár a búcsúhirdető szavainak önkénye és önfejűsége ellen.

 73. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a búcsú ügyben bármi módon csalást követnek el,

 74. de sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, akik a búcsúk ürügyén a szent szeretet és a való igazság kijátszásán mesterkednek.

 75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy feloldozhatják az embert, még ha valaki képtelenséget mondva – az Istenszülő (Máriát) erőszakolta volna is meg.

 76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkesség tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket sem vehetik el.

 77. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna nagyobb kegyelmet, ha ő volna most a pápa – káromlás Szent Péter és a pápa ellen.

 78. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik pápának is nagyobb erői vannak, tudniillik az evangélium, a gyógyítások kegyelmi ajándékai stb. 1Korinthus 12,9-10. szerint.

 79. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel ellátva felállított kereszt felér Krisztus keresztjével.

 80. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és teológusok, akik tűrik, hogy ilyesmiket prédikáljanak a népnek.

 81. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt eredményezi, hogy a tudós férfiaknak sem könnyű a pápa tekintélyét megvédeni a rágalmaktól, vagy éppen az egyszerű hívek fortélyos kérdéseitől.

 82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges szeretetből és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami minden indíték közt a legigazságosabb – ha számtalan lelket kivált a (Szent Péter) bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre?

 83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza, vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett adományokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a búcsúcédula révén feleslegessé és jogtalanná vált?

 84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és gonosz ember pénzért kiváltson egy kegyes és istenszerető lelket, viszont azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki ingyen szeretetből, saját rászorultsága miatt?

 85. Továbbá: A bűnhődésre vonatkozó egyházjogi előírások ténylegesen és mint régóta nem alkalmazottak, magukban érvénytelenek és halottak. Miért történik a tőlük való mentesítés pénzzel, búcsúk engedélyezésével, mintha érvényesek és hatályosak volnának?

 86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa – akinek vagyona ma felülmúlja a dúsgazdag (ókori) Crassusok kincsét is – Szent Péternek legalább azt az egy bazilikát inkább a maga pénzéből, mint szegény híveiéből?

 87. Továbbá: Mit enged el vagy mit nyújt a pápa azoknak, akik a tökéletes töredelem által jogosultak a teljes elengedésre és (kegyelemben) részesítésre?

 88. Továbbá: Miből lenne nagyobb haszna az egy háznak, mint abból, ha a pápa – amit most csak egyszer tesz meg – naponta százszor osztana elengedést és (kegyelemben) részesítést a hívek bármelyikének?

 89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által keresi, mint a pénz által, miért szünteti meg a már régebben engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat, mikor azok ugyanolyan hatásosak?

 90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hatalommal elnyomjuk és nem értelmes megválaszolással oldjuk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt nevetségessé, a keresztyéneket pedig szerencsétlenné tesszük.

 91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és gondolatának megfelelően hirdetnék, könnyű volna felelni mindezekre (a kérdésekre), sőt fel sem merülnének.

 92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják Krisztus népének: “Béke, béke.” – de nincs béke! (Ezékiel 13,10.16).

 93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt mondják Krisztus népének: “Kereszt, kereszt!” – de nincs kereszt!

 94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: Krisztust, bűnhődésen, halálon és poklon át is követni igyekezzenek,

 95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mintsem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe (ApCsel 17,22).

Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül,
a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. (1 Kor. 3:11.)

S.D.G

Magyar nyelvre fordította dr. Zsigmondy Árpád latinból két korábbi fordítást is (Takács János 1937, Soproni Líceum 1995) felhasználva

KÖRLEVÉL

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezetei részére

Nagytiszteletű Lelkipásztor testvérek!

Szeretett Gyülekezetek!

Európa válságos időket él, hiszen óriási menekülthullámmal és az ezzel együtt járó nehézségekkel kell szembenéznie. A háború átka elől menekülnek sokan, velük szemben nem maradhatunk közömbösek, azonban az is tény, hogy vannak, akik kihasználva mások nyomorúságát, megpróbálnak a szörnyűségekből hasznot húzni. Válságos időben pedig a nemzeteket vezető kormányok felelőssége is nagyobb. Magyar nemzetünk kormánya felelősségét érezve, a lelkiismeret és Európa törvényeinek megfelelve, próbál helyesen cselekedni. Sajnos, emiatt nemtelen támadások érik. Az Egyháznak ebben a helyzetben meg kell tennie azt, ami küldetéséből fakadóan is feladata, vagyis, hogy imádkozzon és imádságra buzdítson.

Erre a szolgálatra kérjük Egyházkerületünk minden tagját, Krisztus lelkülete szerint,imaláncot indítva a vasárnapi istentiszteletek alkalmával.

Imádkozzunk együtt nemzetünkért, nemzetünk kormányáért, a bölcs és felelős kormányzásért ebben a nehéz helyzetben, harcban. Imádkozzunk a józanság és ébredés lelkéért, hogy nemzetünk a keresztyénség megvallója legyen. Imádkozzunk azért, hogy népünk minden tagja a Kárpát-medencén belül és kívül ismerje meg azt a Krisztust, Aki békességet hozhat az erőszakos világba, szeretetettel töltheti meg a gyűlölettel teli szíveket. Imádkozzunk a keresztyén világért, Európa keresztyén gyökereinek a felvállalásáért, de legfőképpen azokért, akik az előállt helyzetet nem tétlen szemlélőként nézik, hanem keresztyéni küldetésüknek megfelelve a valódi rászorulókon segítenek, ugyanakkor felelősségük tudatában fáradhatatlanul teszik azt, amivel a Nemzet megbízta őket, védik Európa határait.

Nagyvárad,

2015. szeptember 29.

A békesség kötelékében,

Csűry István püspök                           Forró László főjegyző

 

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html

X. Királyhágómelléki Kántorkézpő Tanfolyam

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2015. július 27-augusztus 15. között szervezte meg a X. Kántorképző Tanfolyamát. A háromhetes képzésen idén 19 hallgató vet részt. Jelentkezhettek aktív kántorok, akiknek nincs megfelelő kántori képesítésük  illetve szeretnék megszerezni az egyházkerületi kántori oklevelet. De részt vehettek kezdők, 12 éves kortól, akik az alapoktól indulnak, mivel a képzés nyolc szinten zajlik, és tudásuknak megfelelően bekapcsolódhatnak a számukra legalkalmasabb képzési szintbe. A tanfolyam a Partiumi Keresztény Egyetem zenetanszékén valamint a Nagyvárad-újvárosi templomban és gyülekezeti teremben zajlott. Szállás és étkezés az Arany János Kollégiumban volt. Tíz tanár oktatott, akik maguk is aktív kántorok.  Ebben az évben két végzős is volt: Ruzsa Katalin és Jakó Sándor személyében.  Részletek hallhatóak a szombati adásban.

IV. Pelbárthidai Bibliafesztivál

 

„ Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” - ez a jól ismert, János evangéliumából megtanult igazság hatotta át idén július 13-22 között a IV. Pelbárthidai Bibliafesztivált.

 

12 tagú csapatból álló, Észak-Írországból érkezett fiatalokkal együttműködve zajlottak a fesztivál eseményei. A cél ezzel a fesztivállal is Pelbárthida reformátusságának, sőt, a falu lakóinak egy közösségbe hivása volt.

 

Délelőttönként kicsiknek előkészített bibliaórák, délutánkonként az ifis korosztálynak szánt játékos formában történő angolórák és családlátogatások zajlottak. Majd az ünnepi istentiszteletet megelőző nap estélyén a vendég és helyi fiatalok közösen járták be lovaskocsikon a falut, hogy istentiszteletre hivogassák a lakosokat. Hétfőn közös munka, azaz kerítésfestés majd este tábortűz foglalkoztatta a résztvevőket. Kedden egy kis városnézés tette változatosabbá az itt töltött időszakot a vendégek számára.

 

A rendezvény nem csak a már említett tíz napról szólt. A bibliaórák, a mindennapi közös étkezés helyszíneinek előkészítése is a közösség tudatos formálását szolgálta. Az egyházközség ifisei segítettek a termek berendezésében, illetve a vendégek étkeztetésének és a délutánonkénti angolórák helyszínéül szolgáló sátor felállításában. De ugyancsak ők voltak azok, akik a szakácsasszonyok által elkészített étel kiosztásában is segédkeztek. A fesztivál ideje alatt naponta átlagosan 65 gyerek vett részt a délelőtti foglalkozásokon. Míg a délutáni angolórákat, átlagosan 16 ifjú látogatta. Ezek a számok a 168 tagot számláló gyülekezetben hálára és reménységre adnak okot.

Pünkösdi pásztorlevél 2015

Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeteink hívő Népe!

Kedves Nőszövetségek, Ifjúsági szervezetek, missziói- és diakóniai közösségek!

Szeretett Munkatársaink!

 

Rátekintett áldozatára

Pünkösd ünnepe a láthatatlan Istennel kialakult viszonyunkkal szembesít. Bárcsak azokat a kettős tüzes nyelveket láthattam volna, ha karácsonykor nem lehettem a pásztorok között, vagy a feltámadás hajnalán nem voltam a sírhoz érkezők között, – mondjuk, vagy csak gondoljuk ezeket a kételkedés talaján csírázó vallomásokat. A hívő emberben is kérdez a kutakodó értelem, hogyan van mellettem az Isten, és honnan érzem támogatását?

„Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett” (1Móz.4,4-5). A bűnesetet követő első bűncselekmény indítéka olvasható ebben a mondatban. Pünkösd alkalmával fontos többet látni ebben a kijelentésben, mielőtt Kaint felmentené a mindent megérteni vágyakozó és még többet megmagyarázni szándékozó modern együttérzés. Az első testvérgyilkosság olyan tragédia, amely hátterében világosan kiderül a vétkező ember Istent érzékelő, ugyanakkor elkerülő magatartása. Kain folyamatosan tudta, hogy a láthatatlan Teremtő követi minden lépését, segíti munkáját, sőt az áldozat bemutatásának előkészületeit és az ahhoz tartozó lelkületet is ismeri. Kain mindezt tudta, de valahogy abban reménykedett, hogy a nagy tett mögött rejtve marad a mindenben árulkodó hiányosság. Isten közelében Kain a maga bűnét egyszerűen elhanyagolhatónak tartotta. Semmisnek. Olyannak, mint amilyen Ábelnek is adódhat. Olyannak, mint amilyenek a mi életünkben is jelentkeznek, amikor félrevezetünk, hazudunk, mások gyalázásában próbálunk növekedni, vagy hamis vádakkal és undorító rágalmakkal kísérletezünk. Isten nemcsak Kain lehorgasztott fejét és nagy haragra gerjedt viselkedését észleli, hanem a mienkét is. A magyarázat kézenfekvő: Isten közel van és vizsgál bennünket.

Pünkösd Isten közöttünk maradásának az ünnepe, Aki nemcsak itt marad, hanem mellénk áll, gondviselő szeretettel figyel, minden cselekedetünket és gondolatunkat mérlegel. Nem hasonlít bennünket másokhoz, egyedül az Ő parancsolatához. Kain és Ábel minden utánuk következendőkkel egyetemben Isten hatalmában élnek és halnak. Pünkösd a közöttünk maradó Isten igazságáról is szól. Két áldozatot bemutató között is különbséget tesz, és a megkülönböztetést nyilvánvalóvá teszi. Pünkösdkor megismerhetjük az Urat, Aki életünk legtitkosabb részét ismeri, Aki átlát áldozataink őszinteségein, Aki csak azt értékeli, ami a mennybe emel, és elítél mindent, ami a pokolra lök.

Pünkösdkor csak hallunk a kettős tüzes nyelvek érkezéséről, de ne tévesszen meg bennünket a kételkedő hang, mert ma is tetten érhető Isten jelenléte, ha nem is vagyunk karácsonyi pásztorok, ha nem vagyunk húsvéti szemtanuk, vagy nem ülünk Péter első prédikációjának hallgatói között. A mai ember áldozatát is látni szándékszik az Isten. Ebben az akaratban nem a Vigasztaló vágya teljesül, hanem a hívő ember pünkösdi kérdésére érkezik az egyértelmű válasz. Aki rátekint áldozatunkra, az gondos figyelemmel közelről kíséri életünket. Tehát, itt van köztünk! Aki rátekint áldozatunkra, gondoskodik arról, hogy az elkövetkező áldásokban felismerjük a reánk szegzett tekintet eredményét. Isten közöttünk van, és áldását bőven méri a hívek áldozatos életére. Csakis az áldozatos életen lesz áldás, különben az átok elkerülhetetlen.

Szentlélek a Szentháromság tagjaként legyen közöttünk mindig áldott, hogy áldozatunkat segíthesse a rátekinthetőség állapotába. Pünkösd ünnepe és üzenete erősödjön közöttünk, hogy erősíteni tudjunk mi is sokakat!

Nagyváradon, 2015 pünkösd havában,

a békesség kötelékében,

Csűry István püspök

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html

Testvéregyházunk közgyűlésén vett részt Csűry István püspök


A skót nemzeti egyház (Church of Scotland) idei edinburghi közgyűlésének díszvendége volt Csűry István püspök. Egyházkerületünk püspökét Antal János előadótanácsos kísérte el jószolgálati útjára.

Testvéregyházunk egyhetes közgyűlése évszázados hagyományokat tükröző külsőségek között vette kezdetét május 15-én, az edinburghi királyi palotában. A közgyűlés május 16-án, szombaton megválasztotta testvéregyházunk új moderátorát, Angus Morrisonlelkipásztor személyében, akit a leköszönő moderátor, John Chalmers a másnapi ünnepi istentisztelet keretében iktatott be tisztségébe.

Egyházunk elöljárója a leköszönő és hivatalba lépő moderátorral, valamint George Whyte lelkészi főjegyzővel folytatott megbeszéléseket a látogatás idején, az egyházközi együttműködés részleteiről pedig a Világmissziós Bizottság vezetőjével, Ian Alexanderlelkipásztorral és főmunkatársaival egyeztetett. A látogatás rendkívüli alkalom volt egyházaink kapcsolatának szolgálatban kiteljesedő megújhodására. Vendéglátóink szakmai és anyagi segítségnyújtást ígértek a királyhágómelléki szeretetszolgálati tevékenység megerősítéséhez. A két egyház képviselői emellett megállapodtak, hogy ösztönözni fogják a közvetlen testvér-gyülekezeti kapcsolatok kiépülését. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szeretetszolgálati kezdeményezéseit megismerve vendéglátóink elismerőleg szóltak a nehéz helyzetben, nemzeti és vallási kisebbségben élő közösségünk elkötelezett társadalmi szolgálatáról, ami hiteles, élő és erőteljes bizonyságtétel az evangélium mellett. Tudatták, hogy Nyugat-Európa látóköréből Kelet-Európa szinte teljesen kikerült, mivel azt feltételezték, hogy a térség országainak Európai Uniós csatlakozása nyomán úgymond feleslegessé vált az intézményesített segítségnyújtás. Csűry István püspök tájékoztatója viszont egyértelműen jelzi, hogy továbbra is támogatni szükséges régiónk egyházi célkitűzéseit.

„A Skót Egyház elkötelezettsége irányunkban azért is különösen értékes, mert évszázados harmadik-világbeli külmissziós szolgálatuk és a katasztrófák sújtotta térségek támogatása, például a földrengés-pusztította Nepál keresztényeinek támogatása mellett a Kelet-Európában szolgáló Királyhágómellékről sem feledkeznek meg. Ez pedig az ‚Egymás terhét hordozzátok!’ evangéliumi parancs tényszerű megélése” – üzente Csűry István püspök.

2015. május 20.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html

 

Az épülő székházban kezdte meg ülését a KRE Igazgatótanácsa

Egyházkerületünk Igazgatótanácsa április 24-én, pénteken ülésezett. Éppen fél éve annak, hogy az egyházkerületi központ alapkövét ünnepélyes keretek között letették (2014. október 24.), a munkálatok azonban nagyon jól haladtak a tél folyamán, a munkások már az emeleten rakják a téglát.

A majdani tanácsterem falai között Forró László előadótanácsos hirdette Isten Igéjét. Ezt követően Csűry István püspök köszöntötte az Igazgatótanács tagjait, és kifejtette: ennek a helynek szent hellyé kell válnia, ehhez azonban az szükséges, hogy igyekezzünk Isten akaratát követni. Józsué vezetésével azért kelhetett át a nép száraz lábbal a Jordánon, mert mindenben követték Isten utasításait. Biztonságban járni és a kijelölt célhoz megérkezni csak Istenre figyelő szívvel lehet.

Püspök köszönetét fejezte ki a kivitelezőknek és azoknak a munkatársaknak, akik lelkesen dolgoztak, hogy az álomból terv, és a tervből valóság legyen.

Ezt követően Igazgatótanács a Partiumi Keresztény Egyetemnek otthont nyújtó korábbi székház Bartók Béla termében folytatta munkálatait.

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/

Középkori templomok útja

Tisztelt érdeklődők!
 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Tiszántúli Református Egyházkerülettel valamint a Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökséggel egy gyönyörű programot valósított meg, amelynek eredményeiről és további lehetőségeiről egy rövid bemutatót szervez.
 
Íme a részletek, illetve csatolmányként a meghívó.
 
 
MEGHÍVÓ – pdf letöltése
 
Az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. Budapest és Nyíregyháza után újabb helyszínen mutatja be a Középkori templomok útja programot, a hozzá kapcsolódó kiállítást és tanulmánykötetet.
 
Nagyváradon a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban április 23-án, délután 4 órakor kezdődik a program, melyet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Csűry István nyit meg. A konferencián a Középkori templomok útja programról, annak kutatási eredményeiről, a program kiterjesztésének Bihar megyei lehetőségeiről, aMűvészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken c. kötetről és Erdély vonatkozásában a határon túli örökségvédelemről hangzanak el előadások. A közönség itt is láthatja az Örökségtúra a Kárpát-medencében c. kisfilmet, majd az Ügynökség (SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.) vezetője megnyitja a Középkori Templomok útja kiállítást, mely 3 hétig lesz látható Nagyváradon.
A templomútról további információk a www.templomut.huwww.temple-tour.eu honlapon találhatók.
Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/

Húsvéti pásztorlevél

Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeteink hívő Népe!

Kedves Nőszövetségek, Ifjúsági szervezetek, missziói- és diakóniai közösségek!

Szeretett Munkatársaink!

 

   Március idusán írom ezeket a sorokat, amikor nemzetünk felemás érzésekkel készül az ünnepre. A veszélyeztetett biztonság bizonytalanná, így félelmessé teszi jövőnket. Nem szabad megfeledkeznünk a szomszédunkban dúló, magyarokat is közvetlen életveszélyben tartó háborúról, miként a keresztyének elleni lefejezéssel járó érthetetlenül kegyetlen támadásokról sem. Aggodalmunkban, mintegy bűnvallással elismerjük, hogy alig érdemelünk mást, mert elfordult a világ Istentől, mert meggyengült a Krisztus szabadításának hite egyház közeli részeken is, és a hívők egyéni életében lazulni látszik a Szent Lélek keresésének bátorsága. Ezékiel a hűtlen Jeruzsálem népéről azt mondta: „csupa vér voltál.” (Ez.16,6)

Húsvétkor Krisztus Jézus feltámadásának örömhíre jusson el a mi törékeny szolgálatunk segítségével is azokra a helyekre, ahol a legvéresebb a háború ütötte seb, ahol az ártatlanok vérét a föld nyeli el, ahol a hűtlenek a közösségek vérét veszik. Nagypéntek előtt pilátusok és heródesek hatalmaskodtak, mint élet és halál urai, pedig csak gyilkosok, csalók, gátlástalan hazudozók voltak. Ma is, a közöttünk járó Krisztust követőkként jelentkező pilátusok, az erkölcsöt hirdető heródesek a legártalmasabbak. Ezek öltek, és ezek fognak ölni, ameddig az ördögnek több hatalom jut. A csupa vér állapotot, csak Isten Fiának áldozata változtathatta meg. A Golgotán ezért lett a keresztfa csupa vér Krisztus halálakor. Nem lehetett szebb megváltást adni a világnak, mint ahogy azt ma is sokan számon kérik. Nem lehetett, mert a véres mélységből csak a Megváltó ártatlan vérével lehetett kiszabadulni.

A hűtlen Jeruzsálem vérbefagyott állapotán könyörült az Isten. Ezékiel így folytatta a mondatot: „Maradj életben!” (Ez.16,6) Véredben is élj, eltapodva is remélj, mert ebben a súlyos helyzetben dől el, hogy Istennel, vagy nélküle maradsz. Az ószövetség húsvéti örömhíre ez, évszázadokkal megelőzve Krisztus valóra váltó áldozatát. Nagypéntek után a húsvéti esemény az, hogy Jézus Krisztus él, és éltetni akar. A feltámadást hinni önmagában is csodálatos, de a feltámadás hitével forgolódni a sors keresztútjain egyenesen győzelem. Ma, amikor már nemcsak rémhírek keringenek, hanem rémes események hírei naponta érkeznek, akkor Isten gyermeke először a felülről érkező szóra hallgat, és azután aszerint dönt és cselekszik. Bizony ebben a gondolatban lesz világos előttünk, hogy miért vannak nagyon sokan a halálosan elkeseredők sorában, és az is, hogy némelyek különösebb előjogok nélkül is boldogan élik nem könnyű, de egyensúlyban tartott életüket.

Országunkban az elmúlt hónapokban több támadás is érte a népet, a magyar nemzetet és a keresztyén egyházat. Már lassan megszoktuk, hogy a politikai csatározásban megosztó erők lépnek színre nemzeti színben a nemzet ellen. Hosszú történelme van az együtt élő nemzetek közötti ellentétgerjesztő ravaszságnak is. Nem új, viszont hihetetlen hatalommal támadták le a keresztyénnek nem deklarálható Európában, a román ateizmus oldaláról, alkotmánybírósági jóváhagyással a hitoktatást „kijelölt” hazánkban. Ez már mindenki tűrőképességét meghaladta, és a szülők kilencven százaléka igent mondott a hittanra, így az egyházra. Az egyház győzelme egyértelmű, amit tagjainak köszönhetünk, és amit nekünk megbecsülnünk és kamatoztatnunk kötelező. Hiszem, a „maradj életben” mennyei üzenet jutott el minden emberhez, akik a sátán megújuló halált hozó támadását győzelemre vitték.

Maradj életben te is, aki olvasod ezeket a sorokat, mert ez Isten akarata felőled. Maradj életben, ha éppen a sátán kísértése bánt, ha a halál fullánkja szúr, ha betegséged elviselhetetlen, ha emberek ellened fordultak. Maradj életben, mert ezt Isten döntötte el feletted, hogy ez a parancs rád is vonatkozik. Maradj életben, mert az Úr látja, hogy te alkalmas vagy arra, hogy a halálból megszabadulj és élj. Maradj életben, mert Krisztus mindent megtett, hogy élj, már itt a földön mennyei örömmel, és azzal a hittel, hogy a mennyben is élni fogsz örökre.

Ezekkel a gondolatokkal kérjük Isten áldását húsvéti ünnepünkre és imádságban gazdag ünneplésünkre!

Nagyvárad, 2015 húsvétján

A békesség kötelékében,

Csűry István püspök

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html

 

Imádság a háborús területek békéjéért

Virágvasárnap az Egyházak Világtanácsa (EVT) imádságra hívja tagegyházait azokért, akik a közel-keleti háborúkban érintettek, különösen Irakban, Szíriában, Líbiában és Egyiptomban. A böjti imádságos időszakban a reménytelenség helyébe léphet a reménység, és ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy jobban figyeljünk a kisebbségi csoportok sebezhetőségére és arra a veszélyre, amely a régió társadalmi sokszínűségének eltűnésével fenyeget. Olav Fykse Tveit főtitkár március 24-i levelében megszólítja az EVT tagegyházait.

„Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.”
Jakab 5.16

Köszöntelek benneteket Urunk, Jézus Krisztus nevében!

A böjti időszakban közösen felidézzük az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulását, szenvedését, halálát, és feltámadását. Miközben hitünk eme titokzatosságaira gondolunk, szívünkben hordozzuk testvéreinket, akik több közel-keleti országban már a nyugtalanság és zűrzavar ötödik évét kénytelenek megélni. Kimondhatatlanul erőszakos atrocitásokat követtek el az állami és nem-állami fegyveres erők egyaránt, kiemelten Irakban, Szíriában, Líbiában és Egyiptomban. Sok százezren veszítették életüket ezekben az összetűzésekben, főleg ártatlan civilek, köztük sok gyermek. Milliók kényszerültek arra, hogy elhagyják lakhelyüket és ősi földjüket. Számtalan ember pedig a börtönfalak között vannak kínzásnak és embertelen bánásmódnak kitéve, megvonva tőlük az emberi élet és méltóság alapvető feltételeit. A bűntények elkövetői egyáltalán nincsenek tekintettel a nemzetközi humanitárius jogokra, háborús, valamint az emberiség elleni bűntettek sorozatát követték el.

A tragédiák közepette a vallási és etnikai kisebbségek továbbra is a leginkább sebezhető közösségek: közöttük keresztények, testvéreink az Úrban. Ezekben az országokban a népirtás és a saját földjükről való elűzés veszélyeivel kell szembenézniük, egy katasztrofális, a keresztény élet és tanúság ellen irányuló támadással. Rengeteg egyház és a világ számtalan kereszténye fejezte ki szolidaritását és szimpátiáját imában és virrasztásokon keresztül, valamint mutatta a humanitárius segítségnyújtás és az igazságos béke támogatásának jelét. Mindezek ellenére oly sokan érzik magukat erőtlennek és tehetetlennek arra, hogy pozitív hatást és változást érjenek el. Mégis tudjuk, hogy a mi Istenünk a reménység Istene, aki mindig magában hordozza a keresztet és a feltámadást. Keresztényekként arra hívattunk, hogy abban a reménységben éljünk, amit Krisztus ad nekünk, és erről tanúságot tegyünk a mély fájdalmak és küzdelmek idején.

Ebben a böjti időszakban az Egyházak Világtanácsa imára hívja tagegyházait és a világ keresztényeit, hogy a március 29-ei vasárnapon a háborúk által érintett emberekért imádkozzanak. Különösen Irak, Szíria, Líbia és Egyiptom országaiértimádkozunk, ahol a keresztény jelenlét folyamatos Urunk földi megjelenése óta, és ahonnan az evangélium terjesztése elindult.

Egy közös liturgia készült, mely az egyházközségeknek és gyülekezeteknek szolgálhat hasznos forrásul erre a vasárnapra. Az itt szereplő imádságok különböző naptárakhoz, rítusokhoz és egyházi tradíciókhoz igazíthatóak.

Minthogy a szüntelen imádságra hívattunk el, közösen adjunk hangot az igazságosság és a béke iránti vágyunknak.

A mi Urunk nevében:

Olav Fykse Tveit, EVT főtitkár

Az Egyházak Világtanácsa által összeállított liturgia angol nyelven elérhető itt. Részlet a liturgiából magyar nyelven elérhető itt.

Külügyi iroda

Fordította: Kalácska Dalma

Forrás:http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/index.html ; http://reformatus.hu/mutat/10685/

FELHÍVÁS

Egyházkerületünk Esperesi Hivatalainak, Gyülekezeteinek és Elöljáróinak

„Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. … Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged!” (Zsolt 106,44-47)

Szeretett Testvéreim!

Március 15-én az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, amikor elődeink példát mutattak nemzeti összefogásból. Ennek az összefogásnak a nevében kérünk Benneteket, hogy támogassátok a nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyar református testvéreinket, akiknek a háború sújtotta Ukrajnában sok nehézséggel kell szembenézniük. Ezért közös ünnepünkön kérjük, hogy imádságaitokban hordozzátok őket, ugyanakkor Húsvétig folytassunk gyűjtést, hogy pénzbeli adományokat a feltámadás ünnepe után eljuttathassuk a rászorulóknak.

Kérjük a nagytiszteletű Lelkipásztori és Esperesi Hivatalokat, szervezzék meg a pénzadományok összegyűjtését.

A szeretet kötelében,

Nagyvárad, 2015. március 11-én

Csűry István

püspök

A ránkbízott emberi élet

A keresztyén felelősség alapja a teremtő Isten áldása és parancsa: „És megáldá Isten őket, és mondá nékik: szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá” (Gen1,28). Az emberi életet Isten különösen magasra értékelte, mert életünket külön isteni parancs védi. A gyermeket áldásként kapjuk Istentől, ezért hálával tartozunk értük.

A gyermekáldással megajándékozott szülők azonban ne távolodjanak el Istentől különböző nevelési módszerekkel. A keresztyén család jelentősége éppen a krisztusi emberségre való nevelésben van. Gondoskodik a rábízott testi-lelki jólétéről: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik” (Mt 4,4). A nevelésről Pál apostol így tanít: „Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint” (Ef 6,4).

A keresztyén ember hite által felelős maga és embertársa életéért. A keresztyén hitet Isten passiója, Krisztus keresztje formálja bennünk, és ebből adódik a keresztyének magatartása is. Igen fontos a családi életben a gyülekezetbe való betagolódás. A gyermek gyökerezzen bele a templomi közösségbe, mint a termőföldbe ültetett palánta. A XXI. század felfogása szerint így értelmezhető ez a tett: egyszerűen lelkületről, nevelésről, közerkölcsről, munkaerkölcsről, egyszóval az egész életről van itt szó. A mai gyermekeknek, ifjaknak ott a helyük a templomban, a vallásórákon, azaz az Isten iskolájában. Azért van egyház, azért van gyülekezet, azért vannak lelkészeink, vallástanáraink a mi közösségeinkben, hogy Isten iránti felelősséggel tudják tanítani a jövő nemzedékét.

Sokszor eszembe jut egy-két kérdés: vajon a mai ifjúság tényleg a mi magyar református népünk megtartója, szaporítója, továbbéltetője lesz? Vajon rájuk lehet-e bízni a pince kulcsát? Vajon ez az ifjúság oldott kéveként fog széthullani, mert nincs „nyilvánvaló látás”? Vajon milyen lesz a jövő? Hogy milyen lesz a jövő, az itt a mában dől el. Minden attól függ, hogy milyenné neveljük gyermekeinket. Rá tudjuk-e bírni őket Isten szeretetére? Tudunk-e értük imádkozni? Megtudjuk-e őket engedelmességre és alázatra tanítani? Csak akkor lesz jövőjük gyermekeinknek, és mi csak akkor leszünk boldog édesanyák, édesapák, munkáinkon csak akkor lesz áldás, ha Isten beszéde szerint neveljük őket. Nem mindegy, hogy életünket milyen formában éljük le. A nagy változást végül az hozz, hogy Isten Fia belép az ember életébe. Hogyan? Lehet, hogy ezekkel a szavakkal: gyere vallásórára!

Antal Julianna ny. vallástanár

Nagyvárad

Körlevél a vallásoktatás tárgyában

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak

székhelyén

Nagytiszteletű Esperes Úr!

Ezúton felkérjük a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagytiszteletű Espereseit, Lelkipásztorait, Presbitereit és az iskolai vallásoktatásban tevékenykedő Pedagógusokat, hogy levelünkben közölt információkat a rendelkezésre álló leghatékonyabb formában juttassák el az iskolai református vallásoktatásban részesülő gyermekek szüleihez.
Románia Alkotmánybírósága 669/12.11.2014-es döntésében alkotmányellenesnek minősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafus 2. bekezdésének első tételét. Ennek értelmében alkotmányellenes a vallásórák szervezésével kapcsolatosan az az eljárás, mely szerint a vallásórát nem igénylő nagykorú diák, vagy a kiskorú diák törvényes képviselője írásban kell kérje az iskolai vallásoktatás kötelezettsége alóli felmentését.
Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a fent említett döntésében megerősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafusának 1. bekezdését, mely szerint a vallás tantárgy az iskolai törzsanyag része; az államilag elismert felekezetekhez tartozó gyerekek számára, létszámuktól függetlenül biztosítódik azon alkotmányos joguk, hogy részt vegyenek a saját felekezetük vallásóráin.
A Tanügyminisztérium 29703/16.02.2015-ös körlevelében utasította a megyei tanfelügyelőségeket, hogy folyó év március 6-ig minden iskolában össze kell gyűjteni és egy országos integrált információs rendszerbe be kell vezetni a kiskorú diákok esetében a szülők által kitöltött, illetve nagykorú diákok esetében saját maguk által kitöltött típusnyomtatványokat, amelyekben jelzik, szeretnék, hogy gyermekük / a diák saját felekezete szerint vallásoktatásban részesüljön.
Jelen körlevelünkhöz csatoljuk a megyei tanfelügyelőségek számára elküldött minisztériumi iratot, melyben megtalálható az említett típusnyomtatvány is.
Arra kérjük Esperes, Lelkipásztor, Presbiter és Vallástanár testvéreinket, hogy mind a vasárnapi istentiszteletek rendjén, mind az iskolai vallásórákon és a sorra kerülő szülői értekezleten hívják fel református híveink figyelmét az iskolai vallásoktatás kérvényezésének, ezzel az iskolai vallásoktatás folytatólagos megszervezésének a fontosságára.
A fentiek népszerűsítése kapcsán kérjük, hozzák híveink tudomására az alábbiakat:
1. A vallás tantárgy továbbra is az állami törzsanyag része, az eddigi gyakorlathoz képest mindössze azzal a különbséggel, hogy megszervezését minden tanuló számára külön névre szóló kérvénnyel kell kérni. Javasoljuk, hogy a kérvényeket az iskolákban február 28.-ig iktassák, hogy az iskolának maradjon ideje március 6.-ig az iktatott kérvényekben szereplő adatokat bevezetni az országos integrált információs rendszerbe.
2. Amennyiben a szülő / nagykorú diák írásban nem kérelmezi a református vallásórákon való részvételt 2015. március 6.-ig, abban az esetben a diák lezáratlan marad vallás tantárgyból a tanév második félévében.
3. A vallásórákon való részvétel kérvényezésének elmaradása nem jelenti azt, hogy a diák más opcionális tantárgyat választhat. Ilyen esetekben az iskoláknak kell biztosítaniuk a gyerekek felügyeletét a vallásórák ideje alatt.
4. Anyaszentegyházunk hitvallásunkból fakadóan felelősséget vállal a gyermekek hitbeli neveléséért. A gyülekezet előtt tesz fogadalmat a keresztelés alkalmával szülő, keresztszülők és az egész gyülekezet, hogy mindent megtesz a gyülekezet gyermekeinek hitbéli nevelése érdekében.
5. Anyaszenegyházunk törekszik arra, hogy az iskolai vallásórák megtartására olyan jól képzett vallástanárokat állítson szolgálatba, akik az alapvető vallási ismeretek átadásán túl kiemelt figyelmet fordítanak a tanulók lelki, hitbeli fejlődésére.

Életükre és szolgálatukra kérjük Isten áldását.

Nagyvárad, 2015. február 19.

Lukács József  főjegyző
Szűcs Éva előadótanácsos

KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL

Vannak pedig, akik befogadták

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Ján.1,12)

   Önmagunkról és a világról szóló önismeretből származó őszinte véleményünk inkább arra hajlik, hogy Betlehem lakói közé soroljuk önmagunkat, akik annak idején nem fogadták be a megszületendő Jézust. A legelszántabb keresztyén is küzd olyan visszaköszönő kínzó emlékkel, amikor maga sem fogadta be Isten Fiát. A leterhelt lelkiismeret szenved a Krisztus Jézushoz méltatlan viselkedés miatt, és küszködik a világból szüntelenül érkező lélek-sebelevenítő és mindig önmaga bűneire emlékeztető vétkek láttán. Bőven van saját példánk az eltaszított Krisztustól elrugaszkodó, üresen vergődő szív gyötrelméről. Nemcsak a lelkünkben fedezzük fel a halálveszélyes állapotot, hanem rengeteg döbbenetes drámát vonszoló haldokló, vagy alig éldegélő ember kerül utunkba, akik már régen elfeledkeztek arról, hogy valamikor nem fogadták be a kopogtató Krisztust.

A nyomasztó tapasztalatok karácsonykor a legelviselhetetlenebbek. Az ünnepi hangulat nem semlegesíti az ünneptelen idők istentelenségeit, sőt a fájó különbség új köntösben jelentkezik. A drámákkal telített világot nem tudjuk megmenteni, sőt a közelgő tragédiák árnya minket is gyászba dönt. Lelkünk legmélyéből őszinte sóhaj kíséretében előtör az ellentéteket csokorba kötő, porig emésztő mondat: „…és az övéi nem fogadták be őt”(11.v). Szívperzselő felismeréssel tör reánk a rejtegetett igazság: nem mindig voltam az övé, mondatja a szorongatott lelkiismeret, és nem képes felismerni, hogy Isten akkor is a magáénak tartott. Látom, de legszívesebben elfordítanám a fejem azoktól, akik szememben a be nem fogadók tékozló fiai, pedig akikről, bár nem tudhatom kikről, Isten másképpen fog gondoskodni. Ilyenkor ünnepeljük a világ világosságának érkeztét, és mi nyomorultul a sötétséggel vívunk eltitkolt belső küzdelmet.

A sátáni sötétség a fénytől fél. Krisztus Jézus nem engedi az övéit a bűntudat fogságában raboskodva elveszni. A be nem fogadók mellett vannak, akik mégis befogadták! Az ördög hatalma nem terjed ki mindenkire. Korlátok között van ez a mégsem mindenkire érvényesülő erő, amit nem szabad lebecsülni, de amit nem lehet felülértékelni sem. A megterhelt lelkiismeret bűntudatát nem szabad a tagadás és feledés útjára vezetni. A megbocsátás evangéliuma hirdetésével viszont, a tudatos Krisztust követő új embert ki lehet nevelni. A tragédiák halálos leheletéből sokan menekülhetnek a Szentlélek ölelő karjai közé. A megölő sátántól járható ösvény vezet a magához ölelő kegyelmes Istenhez.

Evangéliumi vigasztalásként érkezik János feljegyzéséből, hogy akik befogadták Krisztust, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekei legyenek. Rólad és rólam szól ez a mennyei tisztán tájékoztató megállapítás. Akkor is, ha vannak szégyellni való meghátrálások az életünkben, ha tehetetlenül gyámoltalankodtunk valaha, vagy segítségnyújtás nélkül elmentünk felebarátunk mellett, és rengeteg vétekkel tévedtünk, de találkoztunk megmentőnkkel, és marasztalni próbáltuk, Ő elfogadta a befogadó szívünket. Karácsonykor az Őt elfogadókat felismerjük az úrvacsora asztalánál, amint alázatosan és megilletődve nyúlnak a kenyér és bor után. Amint kenyerükből a koldusnak is szelnek. Megismerjük őket, amint családjuk tagjait magukhoz ölelik. Amint a szembeszegülőket is szelíd hangon igyekeznek jobb belátásra bírni. Ráismerünk az üresen nem hagyott szívűekre, amint szolgálnak a gyülekezetben minden felebarát javára. Amint a közösséget ápolják, hogy utódaiknak is élhető legyen a hely, amit ők is örököltek, és örökíteni fognak.

Dicsőség Istennek, mert általa születnek a befogadó szívűek. Karácsonyunk legyen önvizsgálat, és vizsgáljuk bátran a felénk közeledőket. Két lényeges kérdést kell tisztáznunk. Tudjuk-e észlelni azt, hogy a felettünk uralkodó Isten velünk és bennünk van? Valamint, hogy az, aki közeledik felénk az, előbb Istent, majd bennünket is elfogad! Isten gyermekeit felhatalmazta, azaz hatalommal látta el, fölöttébb bármilyen hatalomnál, hogy már itt e földön a hit erejével haladjanak, minden más erővel szemben. Ugyanakkor ezzel a hatalommal emel föl önmagához, hogy az erővel megáldott életből örökélet ajándéka legyen.

Kedves Testvéreim! A karácsonyi üzenet nagy titkot tár elénk, amelynek megértése és követése boldog embert teremt, örvendező családot, szolgáló gyülekezetet. Ezeken alapul majd hitünk holnapja, a reménykedő világ és a szeretet egyháza. Legyünk szorgalmas építők!

Áldott és békés karácsonyi ünnepe legyen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület minden tagjának és minden jóakaratú embernek!

Nagyvárad, 2014 karácsonyán

A békesség kötelékében

Csűry István

A pásztorlevél püspök úr tolmácsolásában ITT is meghallgatható.

Dar sunt şi din aceia care L-au primit

 “Dar tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan, 1,12)

În momentele noastre de sinceritate mărturisim şi noi facem parte din comunitatea locuitorilor din Betleen care nu L-au primit pe Iisus Cel ce urma să se nască acolo. Chiar şi omul creştin cel mai convins are în sinea lui amintiri chinuitoare cum că nu L-ar fi primit pe Fiul lui Dumnezeu. Avem suficiente exemple personale despre suferinţele unei inimi care se zbate când Îl refuză pe Hristos.

Experienţele acestea negative sunt cel mai greu de suportat în ajunul Crăciunului. Căci atmosfera de sărbătoare nu poate îndepărta nenorocirile cotidianului. Din adâncul sufletului nostru izbucneşte inevitabil chinuitoarea frază : « A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. « (Ioan 1, 11)

Intunericul satanic se teme de lumină. Iisus Hristos nu-i lasă pe ai săi în robia remuşcării şi a pierzaniei. Căci pe lângă cei neprimitori există totuşi şi primitori! Puterea Satanei nu-i cuprinde pe toţi, ea are totuşi limitele sale, nu este valabilă pentru toată lumea. Este vorba de o putere pe care nu trebuie s-o desconsiderăm dar nici să o supraevaluăm. Plecând de la Satana pustiitoare există o cărare sigură care îl duce pe om la Dumnezeu cel milostiv.

Din cele relatate de evanghelistul  Ioan se evidenţiază ca un fel de mângîiere faptul că cei care L-au primit pe Hristos sunt împuterniciţi să devină fii lui Dumnezeu. Această evidenţă cerească curată vorbeşte despre tine şi despre mine. Căci cu ocazia Crăciunului suntem în stare să-i recunoaştem pe cei care Îl primesc, după modul în care îşi îmbrăţişează pe membrii familiei lor şi după modul în care încearcă să-i convingă cu voce blândă pe cei care se împotrivesc chemării.

Slavă Bunului Dumnezeu, căci prin El se nasc cei cu inima primitoare ! Crăciunul nostru să fie momentul de examinare a propriei noastre existenţe dar şi a celor care se îndreaptă spre noi. Mesajul Crăciunului ne dezvăluie o mare taină. Numai înţelegând şi o urmând această taină, vom fi cu adevărat oameni fericiţi, vom avea familii fericite şi comunităţi în serviciul semenilor noştri iar acestea vor sta la temelia viitorului credinţei şi al Bisericii speranţei şi dragostei. Să fim cu toţii meşterii constructori ai acestui viitor!

Bunul Dumnezeu să dea Sărbători binecuvântate şi pline de pace tuturor oamenilor binevoitori!

În legământul păcii

Csűry István

episcop

(fordította Tolnay István)

Those who did receive Him
“But to all who did receive him, who believed in his name,
he gave the right to become children of God.” (John 1:12)
During introspective moments, we consider ourselves “citizens of Bethlehem,” but realize that we have denied the new born Jesus. Even the most steadfast Christians, at various times, recall rejecting the Son of God. Indeed, we all have painful experiences, when our hearts were empty and there was no room for Christ.

At Christmas, our loneliness without Christ is “unbearable.” The holiday festivities do not calm these destructive thoughts of depression. Instead, they only heighten them. Deep in our heart, the Word of Lord proclaims: “…his own people did not receive him.” (John 1:11)

Be assured, light conquers darkness; good triumphs over evil. Jesus came to “bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners…” (Isaiah 61:1)

Jesus Christ does not want his people to perish in “remorse.” While some rejected Him, others did receive Him! Please know that Satan’s power in limited; it should not be underestimated, neither should it be overestimated.

Your word is a lamp for my feet, a light on my path. (Psalm 119:105) If we seek our LORD, by reading His word, there is a path that leads to His embrace, guidance, and reassurance.

The Gospel of John proclaims the good news: “But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.” This heavenly message is for us. At Christmas, we recognize those who receive Him, by the way they treat their family and strangers.

Glory to God! May many receive Him! May this Christmas be a time for soul-searching! May the message of Christmas reveal a great secret! Faith is here and now; hope is for the future. Biblical faith is in the heart; hope is in the mind. Let us serve one another and experience joy, for the joy of the LORD is your strength. In unity, let us build our future together!

Merry Christmas to all the compassionate people!

In the bondage of peace,

Advent 2014

István Csűry
bishop

(Fordította Antal János)

"Középkori Templomok Útjának Turisztikai Célú Attrakciófejlesztése”

 

 

Az elmúlt héten, november 15-én, szombaton a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet képviselő népes küldöttség vett részt azon a hálaadó istentiszteleten és zárókonferencián melyet Vámosorosziban, Gacsályban, valamint Csengeren rendeztek a „Középkori Templomok Útjának Turisztikai Célú Attrakciófejlesztése” elnevezésű program partnerei (Tiszántúli Református Egyházkerület, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.).

A program az említett hálaadó istentisztelettel és zárókonferenciával egy rendkívül fontos mérföldkövéhez érkezett. Az ünnepi alkalom Vámosorosziban, istentisztelettel kezdődött. Itt az igehirdetés rendjén Dr Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta, a templomok határon innen és határon túl „beszélnek”. Elmondják magukról az általános jellemzők mellett a helyi jellegzetességeket is. Egy templom sem tökéletes, mert csak az Isten tökéletes, és a tökéletes, mindenütt jelenlévő Isten nem lakik kézzel csinált templomokban. De minden templomban szól, ugyanakkor minden templomban egyedi módón, az ottani „kövek által” is szól hozzánk. A templomban közelebb hív magához minket az Isten. És a templomban „egymás mellé ültet minket az Isten”.

Az ünnepi köszöntők rendjén többek között, Ft Csűry István királyhágómelléki püspök elmondta, hogy a projekt tekintetében Isten által sikerre ítélt emberek vagyunk.  A felújított templomok a jövőnkről fognak szólni. Arról beszélnek, hogy számolni kell velünk, mert vagyunk, Isten hűségesen gondoskodó szeretetében vagyunk! Mi sem lehet kézzel foghatóbb bizonyíték erre az, hogy a rombolások idején is egy közösség összetudott fogni és tud építeni.

Majd az ünnepi köszöntéseket követő sajtótájékoztató után a gacsályi református templom műemléki helyreállításával ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az ünnepség Csengeren záródott, ahol szakmai konferencia révén a Középkori templomok útja program és a projekt fejélesztési eredményeit ismertették a szakemberek.

 A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával több szatmári és partiumi templom műemléki helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése valósult meg az elmúlt két évben. A Középkori Templomok Útja – mint tematikus útvonal – öt évvel ezelőtt indult el azzal a céllal, hogy a Kárpát-medenceében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel ismertesse meg az érdeklődőket. Azzal a középkori egyházi örökséggel, amely a valaha egy történeti régiót alkotó Felső-Tisza-vidék, Kárpátalja és Partium északi részén található. Templomokkal, emlékhelyekkel, a magyar irodalom szellemóriásaival és meghatározó irodalmi alkotásokkal. A program az elmúlt évek során rendkívül dinamikusan fejlődött és bővült, mára az egyik legjelentősebb fejlődési potenciállal bíró turisztikai terméke lett a térségnek. Ez az utóbbi évek egyik legnagyobb volumenű és jelentőségű örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztése volt a régióban, melynek 1.480.887 EUR volt a beruházási költsége. A projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csenger, Gacsály, Gyügye, Kölcse, Sonkád, Szamosújlak, Túrricse, Túristvándi, Nagyszekeres, Kisszekeres, Vámosoroszi és a partiumi Ákos, Bere, Csomaköz, Egri, Krasznacégény, Vetés, Sárközújlak református templomok látogatóbarát fejlesztése valósult meg.

Végezetül pedig a csengeri református templomban mindenki kipróbálhatta, mit is jelent az úgynevezett látógatóbarát fejlesztés. A látógatóbarát fejlesztés egyedi újításnak számít. Ezek célja a templomoknak, mint történeti, művészettörténeti értékeknek a bemutatása a turisták számára úgy, hogy közben ne zavarjuk a hitélet intim tereit. A tartalom és látvány megújított, modern elemei sorakoznak fel részben azokon az információs terminálokon, amelyek a templomokban vannak elhelyezve. Az információs terminálok a hitélettől elzárt terekben kapnak helyet, de bent a templomokban, így a látogató egyszerre kapja az impulzusokat és az információkat.

            Mára összeállt négy ún. Örökségtúra, amely a Középkori Templomok Útját és az érintett vidék legfontosabb látványosságait egy-két, vagy több napos túracsomagokra bontva ajánlja a turistáknak. Az örökségtúrák olyan vonzerőket és szolgáltatásokat foglalnak magukba, amelyek élményszerűvé teszik a középkori templomok, várak, kastélyok, irodalmi emlékhelyek és a népi építészet emlékeinek megismerését.

… és ezzel nem ért véget. Istenbe vetett bizalommal reméljük a folytatást. 

 

 

 

 

FELHÍVÁS

 

Nemrég érkezett a kérés, hogy valamiképpen segítenünk kellene a 7 tagú Farkas családon. 6 gyermek és egy fiatal édesanya, akiknek szükségük van a hallgatók segítségére, hogy a bizonytalan holnap, biztosabb lehessen. Nem ők kerestek meg minket, hanem egy Nagyvárad-Rogériuszi presbiter, aki az ottani nőszövetséggel együtt szívén viseli a család, a gyermekek sorsát. Az étel, a ruha kikerül… biztos lakásra lenne a legnagyobb szüksége az édesanyának, a 13 éves Alexandrának, a 12 éves Józsefnek, a 9 éves Norbertnek, az 5 éves Erzsikének, a 4 éves Norbikának, és a másfél éves Józsikának.

 

Aki úgy gondolja, hogy segíteni tudna, telefonálhat a 0726394628 telefonszámra; illetve hívhatja a 0359415487es telefonszámot. Bízunk, bíznak az önök segítségében!

 

 

FÉNYEK ÉS ÁRNYÉKOK A FOCI VB ELŐTT ÉS ALATT 

A Vallásközi Béke Kupától a gyermekek szexuális kihasználása elleni egyházi kampány

(Sao Paulo/New York – 2014.06.10. - catholicregister.orgcatholicnews.comhuffingtonpost.combolanarede.pt – Dr. Békefy Lajos)

Csütörtöktől egy hónapon át beindul Brazíliában és a világhálón a legnagyobb „sportcirkusz”, a FIFA világkupa. Az esemény körül sok negatívum is felszínre került. Korrupciók hírei, tüntetések, közelégedetlenség lengi körül a világraszóló kupát. De a negatívumok mellett persze mégis és végül is a pozitívumoké lesz az elsőség. Főként, ha a veszélyes jelenségeket kézben tudják tartani. A nagy show a labda körül a földgolyó 7 milliárd lakosának jó részét izgalomba hozza. Hogy milyen eredménnyel a tabellán és a valóságban, az egy hónap múlva kiderül…Nemrég néhány vallás vezetője találkozott a rio de janeiroi Maracana Stadionban. A magyar sajtó nem nagyon adott hírt erről, ezért leírjuk: ott közös állásfoglalást és felhívást fogalmaztak meg a vallási vezetők a Béke Világkupáról. Ez valójában a FIFA világkupával párhuzamosan tervezett közösségvállalás arról szól, hogy a nagy világvallások vezetőinek és hívőinek a vb ideje alatt, de ebben az egész évben is fokozottan abban a szellemben kellene együttműködniük, együtt imádkozniuk, amit így fogalmaztak meg: „Jöjjön el az a világ, amiben a bűnözés, a drogok, az erőszak és a faji megkülönböztetés egyre inkább alább hagy”. A  pasztorációért felelős riói érseki hivatal állásfoglalása szerint ez felel meg leginkább a vallás(osság) és a sport szellemiségének. Leonardo L. Tavares lelkész, az érsekség munkatársa úgy fogalmazott, hogy a béke, a megbékélés, a kiengesztelődés megvalósítását kell minden vallásnak elsődleges közcélnak tekintenie. Az érsekség sportért felelős pasztorációs hivatala és munkatársai azon fáradoznak, hogy ez a szellemiség és célkitűzés megjelenjen az utcai transzparensek, hirdetések szövegeiben éppúgy, mint a beszélgetésekben és a vb alatti istentiszteleteken, miséken. A közös ajánlást és felhívást katolikus, protestáns, zsidó, muzulmán, buddhista, evangélikál és az ősi indián, valamint az afrikai vallások képviselői írták alá.A brazíliai egyházak országos kampányt indítottak, hogy az egyhónapos világkupa izgalmi légkörében, de már előtte is időben felhívják a közvélemény, a polgári hatóságok, a tanárok, lelkészek, a szülők és a gyermekek figyelmét a szexuális világpiac országukban felpörgő üzletágának súlyos veszélyeire. A mintegy 600-700 ezer focirajongó egy része, aki a világ minden részéről érkezik a kontinensnyi országba, a foci izgalma mellett a szexuális izgalmakat is keresni fogja az ilyen tekintetben is világhírnévre szert tett latin-amerikai országban. A hangulat duplán forró lesz. A riói karneválok hangulata és erotikája ott fog lengeni a levegőben. Az egyházak éppen ezért nyomatékkal rámutatnak arra a médiákon és sajtójukon keresztül, hogy a gyermekek szexuális célú „felhozatala” és kereskedelme életveszélyesen nagy „melléküzemága” lesz a vb-nek. Nem csak maga a kerek labda a különböző aranylábakon. Az mindenesetre tény, hogy vb nélkül is évente 250 ezer gyermekkel élnek vissza szexuális cselekményekben Brazíliában, s ez „csak” a hivatalos statisztika száma! Az iskolásoknak a vb alatt szünetük van, ez még inkább alkalom a zavarosban halászásra azoknak, akik erre „az iparágra” szakosodtak. A számok figyelmeztetnek. Ugyanis a korábbi, dél-afrikai vb alatt 2010-ben az ottani átlaghoz képest 66 %-kal ugrott meg a kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények, visszaélések száma.Az interneten több polgári szervezet az egyházakkal együtt portugál, spanyol és angol nyelvű felületeken és projektekben tájékoztat a visszaélés formáiról. „Az elmúlt három évben felkészítettük az egyházakat és gyülekezeteket 12 világvárosban arra, mi mindenre kell odafigyelniük a vb egy hónapja alatt” – mondja Ronald Neptune, a Bola na Rede tv-adás koordinátora, az Egyesült Világmisszió sao pauloi referense. A keresztyéneknek – teszi hozzá -, nem csak kezük van, amit imára kulcsolnak, hanem fülük és szemük is van arra, hogy sok olyan jelenséget meglássanak, meghalljanak, észre vegyenek, ami ellen tenniük, amiről szólniuk kell. Május 18-án 97 ezer keresztyén tartotta meg a nemzeti menetelés napját, amiről a kárpát-medencei sajtó ismételten csaknem megfeledkezett. Akkor a vb stadionjai körül gyülekeztek össze és ott nyilvánosan is szóltak a várható turistaláz okozta negatív jelenségekről. Nagy menetelésükre június 12-én is sor kerül a vb nyitó mérkőzésének helyet adó sao pauloi Itaquerao-ban, a világkupa stadionjánál. Micsoda lelemény és micsoda felelősség! És mekkora lelki erő! Ezen a héten továbbá evangélikál, újprotestáns egyházak, gyülekezetek szerte Brazíliában nyilvános istentiszteleteket és könyörgést tartanak a gyermekekkel szembeni visszaélések megelőzése érdekében. Több mint 20 templomban a kifejezetten szexuális zaklatásnak, erőszaknak, üzletnek kitett gyerekeknek tartanak fenn éjjel-nappali lelki és tanácsadói ügyeletet, bibliai foglalkozásokat szerveznek nekik, melyek a tisztességes játékról, a sportszerűségről, a szabályszerű versenyzésről, küzdelemről szólnak. Az egyházak Bazíliában a vb ideje alatt, majd pedig azután is együttműködnek a gyermekek szexuális kihasználása ellen küzdő világszervezetekkel, az UNICEF-fel és az angliai központú karitatív, egyházi alapú világmozgalommal, aminek neve: Reális Menekülés a Szexuális Kereskedelem Hálójából (REST). Hisszük, az ima, a kampány és a vallási összefogás nem lesz hatástalan a vb izgalmas ideje alatt sem. Így remélhetőleg kevesebb áldozata lesz majd Brazíliában a foci őrületnek és az azt kísérő egyéb élvezeti őrületnek, szexuális keresletnek. Mi ezért drukkolunk. Hajrá Brazília, hajrá brazilok gyermekeitek megmentéséért!

Bátorítás riadalmas  időkben

 

– pünkösdi pásztorlevél –

 

Krisztus Jézus a másik Pártfogó ígéretekor ezeket mondja: „Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz” (Ján.14,12).

Nem véletlenül fordul elő a fenti mondatban háromszor is a tenni ige. Az sem elhanyagolható, hogy éppen Krisztus cselekedetére vonatkozóan hallatszik a tevékenykedésre buzdító felhívás. Határozott életviteli javaslatot fogalmaz meg Krisztus, amely a Szentlélek jelenlétében csodákat fog világra hozni.

Krisztus látja a tanítványok megbénuló lelkesedését, amely az Ő elmenetelével, közvetlen vezetésének szüneteltetésével magyarázható. Biztatja őket a másik Pártfogó érkezésével. Ugyanakkor, ez a biztató szó nem jut el kellő mélységben mindenkihez. Lesznek közöttük, akik máris visszatérnének a halászhálókhoz, a földekre, talán a vámszedő asztalokhoz is. Ha nincs közöttük a cselekvő és utasító Krisztus, szakadozni látszik a lelki kötődés, amely elengedhetetlenül szükséges, és a szolgálatot nemesíti. Lássuk be, máig terjedő gond ez az istentelenedő világban, az egyháziasságában elerőtlenedő társadalomban, valamint a lelkieket hanyagul kezelő egyéneknél. Ha nincs közvetlen ellenőrzés Isten részéről, ha nincs jelen Krisztus, akkor szabad felületesnek lenni, majd engedetlenné válni, végül önhatalmúan élni a világot. Országok háborújának, csoportok csatájának, egyének ütközetének fejlődéstörténete bizonyítja, hogy miként történik az Isten megtagadása, Krisztus megkerülése, vagy az egyház félreállítása. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy nem tudjuk szomorú sorsunk okát. Egyértelmű, hogy Isten tagadása oka a Haza, Nemzet, Nép elhagyásának. Krisztus megkerülése vezet a család, szomszéd, felebarát cserbenhagyásához. Az egyéni élet minden konfliktusa, kudarca és bukása az egyházi közösség, mint otthont jelentő fészek elárulásában keresendő. Önmagunk becsapása tovább tarthatatlan!

Krisztus úgy gyógyítja a megsebzett lelkű tanítványokat, hogy saját korát, és az utókort is ámulatba ejtő cselekedeteiről úgy szól, mint amelyeket ezentúl ők fognak teljesíteni. Hatalmas szeretetből fakadó biztatás ez, és mi már tudjuk, hogy ebből a szeretetből az a teljesítő erő is felszabadul, amely jézusi cselekedetekre képesíti a Krisztusban hívő embert. Az Apostolok Cselekedetei megörökíti azokat a tetteket, amelyek az engedelmesen cselekvő volt tanítványok teljesítményeként maradtak követendő példaként reánk. Eljött ideje annak is, hogy bátran szóljunk a Krisztus Jézusban történő cselekedetek mai eredményeiről. Vajon a pokol erőivel kacérkodó felelőtlen embert ki fékezheti meg, amikor az orvostudomány is közel került korlátaihoz a szenvedélyek között haldokló ember esetében? A szegénységben vergődő milliók közé ki viszi el a kenyeret és az evangéliumot? Kire számíthat a nemzet, ha épített örökségét, kenyértermő szülőföldjét alig tudja védelmezni, vagy már mint elveszettnek nyomát keresi?

Az idézett ige sokkal messzebbre visz bennünket a pünkösdi várakozás kérdésekkel teli idején. Krisztus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy aki hisz őbenne, az ő cselekedeteitől nagyobbakat is tesz. Jézus Krisztus hisz az emberben, megbízik benne. Önmagában is ámulatra késztető ez a kijelentés, de ha jobban megvizsgáljuk a hátteret, akkor vesszük tudomásul előrelátásának nagyságát. Isten Fia látja az időben előre haladó ember egyre nagyobb lehetőségeit, kísértéseit, útvesztőit, elbukásait, kínlódásait és megannyi civilizációs gondját. Nagyobbakat fognak majd tenni a későbbi tanítványok! Látnunk kell, ezek a nagyobb kérdések nem maradtak el, ezekre azonban a nagyobb megoldásokkal egyelőre tartozunk.

Tartozásunkat ezen a téren Krisztus figyelmeztetése nyomán enyhíthetjük. Ez így szól: „aki hisz énbennem!” Csak, aki Krisztusban hisz, és nem önmagában, nem hatalmakban, nem erőkben, hanem Isten egyszülött Fiában, Megváltónkban, a Pártfogó ígérőjében. Akik hisznek Krisztus Jézusban nagyobb erőt nyernek tőle, hogy nagyobb feladatokat végezzenek, hogy több szolgálattal dolgozzanak Isten nagyobb dicsőségére.

A Szentlélek megérkezett, elődeinket támogatta, velünk marad és utódainkat is áldani fogja. Ünnepeljük az Atyával és a Fiúval egyenlő örök Istent teljes szívvel és hálaadással!

 

Nagyvárad, 2014. pünkösdje előtt,

a békesség kötelében,

                                                                              Csűry István

                                                                                   püspök

 

Percről percre Debrecenből (forrás: http://reformatus.hu/mutat/percrol-percre-debrecenbol/)

2014. május 24., szombat

Minden esemény a május 24-i Református Egység Fesztiválról, szövegben, képben.

20:14 Áldás, békesség! Véget ért a musical és ezzel a sokezer ember számára a fesztivál is. A félszáz szervező és a többszáz önkéntes viszont még órákig dolgozik azon, hogy minden a helyére kerüljön. Köszönjük az ő munkájukat, a résztvevőknek pedig jó utat kívánunk! Isten tettei legyenek láthatóvá mindannyiunk életén!

19:21 Légy jó mindhalálig! A fesztivál záróakkordjaként a Kolozsvár-farkas utcai ifi tagjai előadják a Légy jó mindhalálig című Móricz-regény musical-adaptációját.

19:19 A nagyszínpad utolsó programja következik. Vannak még a nézőtéren határon túliak is szép számmal.

19:14 Nézz rám Istenem! - Mészáros János Elek búcsúzóul az imádságról énekel közönségének.

17:54 A Nagyszínpadon Mészáros János Elek, a 2012-es Csillag Születik győztese. A református presbiter előbb hitét vallja meg, majd dalra fakad.

17:52 Az istentisztelet végén a távolabbról érkezett reformátusok egy része – tele élményekkel – a buszok felé indult, de sokan maradnak az esti programokra.

17:30 Véget ért az úrvacsora. Csomós József tiszáninneni püspök hálaadó imája után Zán Fábián püspök áldotta meg a többezres gyülekezetet. Az istentisztelet a Himnusszal ér véget.

 

16:55 A tér számos pontján lehet úrvacsorát venni, igy ünnepelni közösségünket Istennel és egymással, melyet Krisztus a kereszten állított helyre.

16:36 A bűnbánat és a hitvallástétel után Szabó Sándor amerikai püspök hirdette Isten bűnbocsánatát. Kezdetét vette az úrvacsora.

16:27 A mai istentisztelet adományai a kárpátaljai reformátusokat segitik, a holnapi, egység vasárnapi perselypénzeket a délvidéki árvízkárosultakhoz juttatják el. A 23. zsoltár 1. versét énekli a gyülekezet, majd az úrvacsora szereztetési Igéjét olvassa Csűry István királyhágómelléki püspök.

16:17 Az igehirdetés után együtt imádkozott a gyülekezet, most Babits Mihaly versével készül az úrvacsorára.

16:09 A Szentírásban Isten teljes akaratát ismerjük meg, az járjon át minket, ne erdőnek tekintsük, melyből mindenki olyan fát vág, amilyen neki tetszik. Átéltük mi is, nyögtük és sírtuk, hogy Isten tettei láthatová váltak rajtunk. Isten utján járni embert próbáló, nem mindig kedvünk szerint való - utalt Bölcskei Gusztáv a huszadik századi szétszakítottságra. Hangsúlyozta, azért sikerült létrehozni az egységet, mert nem látszatra törekedtek, hanem eljutottak oda, hogy szolgálatukat együtt akarják végezni. Az együtt azért fontos szó a reformátusoknak, mert a Názáreti Jézus közösséget vállalt az emberrel. Krisztus arra tanít, lássuk meg egymásban Őt.

 

16:04 Bölcskei Gusztáv hirdet Igét a találkozó jelmondata alapján, ami a Zsolt 90,16: Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!

15:54 Szabó István dunamelléki püspök vezetésével olvassak fel Isten igéjét (Mt 16,24-28, Róm 15,1-6). A 151. dicsérettel készülnek az igehirdetésre.

15:48 Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek – a kórus és a gyülekezet a 378. dicséretet énekli.

15:45 Hálaadással dicsőítsétek az Urat, akik elfeledkeztetek róla! – Kató Béla erdélyi püspök a próféta szavaival hívta bűnbánatra a gyülekezetet.

15:40 Fazekas László felvidéki püspök köszöntője után a 90. zsoltárt énekli az ünneplő gyülekezet.

15:36 A szolgálattevők, a részegyházak püspökei felvonultak a színpadra.

15:30 Ismét zeng a Nagytemplom harangja. Az ünnepi úrvacsorás istentiszteletre hívja a tömeget a Nagytemplom elé.

15:18 "Mindig velem, Uram, mindig velem, amikor nem lát is, gyarló szemem, azért ezt éneklem, velem vagy Istenem, mindig velem" - zengte együtt a fesztiválozó gyülekezet.

15:01 A Nagyszínpad mellett, a Nagytemplom lépcsőielőtt a Református Egység Fesztivál Egyesített Kórusa énekel. A talalkozo 320 fős kórusa impozáns látványt nyújt. A Kossuth téren egyre többen vannak, a hangulat is ünnepélyesebb. A karnagy az ének utolsó versszakánal a közönség felé fordul, a fesztivalozók is bekapcsolódnak.

14:55 Jazz szól a gyermekkertben. Közben mar elkezdődtek az úrvacsorás istentisztelet előkészületei.

14:15 A Nagytemplom előtti Lehetőségek Piacán is pezseg az élet.Számos református szervezet, misszió képviselteti itt magát. Még távol a rendezvény vége, de az Ökogyülekezet sátrában már az összes szórólap elfogyott, annyian érdeklődték a teremtésvédelmi információk iránt. Többek között bodagkóstolás, kvízjáték zajlott a Cigánymissziós sátorban, ahol egy imafát is találtunk, ahova mindenki felköthette papírra írt imádságát. A gyerekkönyveket, köztük a keresztelői könyveket vitték nagyon a Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat sátrában - tudtuk meg. Az Énekeskönyvet és az új Bibliát is sokan keresték.

 

13:55 A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felzsőzsolcai Tagintézménye fúvószenekarának előadása zajlik a Nagyszínpadon, Molnár Attila vezetésével. Nagy tapsot kaptak, ami nem csoda: dinamikus előadásuk széles zenei palettát mutatott be, még mai popslágereket is feldolgoztak.

13:46 A Kisszínpadon a kelet-szlovákiai Kisgéres református énekkara énekel, őket a Szőlőfürt citerazenekar kíséri.

13:31 Felhangzott a nagyszínpadon az Erős vár a mi Istenünk első sora, és még a nap is kisütött!

12:50 Történelmi idő volt 2009. május 22. – hangzott el az Egység Fesztivál püspöki kerekasztalán. A Magyar Református Egyház részegyházainak püspökei a Kollégium dísztermében tartott beszélgetésen elmondták: ugyan vannak feszültségek, de ha nincs egység, akkor jövő sincs.

12:48 A szemerkélés után az esés kategóriára vált az aláhulló csapadék.

12:36 Ünnep az ünnepen. Esküvő zajlik a református kistemplomban.

12:26 A déli orgonafélórára megtelik a Nagytemplom. a minden korú közönség talàn elöször hallja a debreceni orgona gazdag hangjàt.Molnar Tünde marosvasarhelyi müvész Cesar Franck francia romantikus zeneszerzőtől jatszik. A Nagytemplom a fesztivál találkozópontjának is tűnik: ide beszél meg találkozót sok résztvevő, miközben a kivetitőn követi a Nagyszinpad eseményeit.

12:10 Dallamos, slágergyanús zene, Jézus Krisztus szupersztàros szinpadkép - a pápai reformátusok könnyeden közvetitettek mély tartalmat. Gyerekek mutatták be Jézus történetét, ifj. Márkus Mihaly lelkész szereplésével.A “Lili és a hihetetlen visszatérés” című, egyórás darabban közel 30 gyermek, 6 és 18 év közötti hittanos kapott szerepet. A történet egy kislányról szól, aki ugyan rendszeresen eljár a templomba, de időről-időre hitetlenkedve fogadja a Jézus feltámadásáról szóló igehirdetést. Aztán egy fordulat következtében lehetősége adódik, hogy egy olyan időutazáson vegyen részt, ami visszarepíti őt és barátait a múltba, átélheti, részese lehet a bibliai történetnek, majd visszatérve a jelenbe már saját meggyőződésére alapozva tud élni, építeni.

12:05 Beleélhetjük magunkat fogyatékkal élő testvéreink helyzetébe a Reformatus Siketmisszió programján a Kollégium kertjében.

11:56 Szociofotó, önismeret, egyháztörténet – csak ízelitő a Kollégium épületében megtekinthető kiállitasokból.

11:55 Az Egység Fesztivállal párhuzamosan zajlik a Kollégiumban a Kárpát-medencei katéismereti vetélkedő. A verseny eredményét délutan hirdetik ki.


11:48 Egy katolikus pap testvérünk a Nagyszínpad közelében beszélget Huszár Pállal, a Zsinat világi elnökével.

11:33 A Nagytemplom és a Kollégium közötti Emlékkertet a gyerekek vették birtokba. Nyolc sátorban különféle jatékok, foglalkozások várják őket.

11:30 Batorkeszi reformátusai is képviseltetik magukat.


11:27 A Kisszinpadon véget ért a karpataljai Amaro Del cigányzenekar produkciója. A Déri téren délben kezdődik a következő program, de a fák alatt addig is családok hűsölnek.

 

11:23 Szeretethíd-utóérzés: fiatalok járják a belvárost, ingyen ölelést kinálva.

 

11:15 A műsor az Immanuel Otthon programjával zárult, egy úgynevezett kontakt táncot adtak elő. Győri Zsófia táncművész az otthon egyik lakójával táncolt lágy muzsikára.

 

11:02 A közös egyházban otthont kértünk és kínáltunk, megtapasztaltuk, hogy a református egység nem öncélú. Isten az elmúlt öt évben célt és erőt adott. Hisszük, hogy egységünk lehet a népek közötti megbékélés eszköze – ismertette Kató Béla erdélyi püspök a találkozó nyilatkozatát, melyet a Generális Konvent Elnöksége, az egységes Magyar Református Egyház operatív testülete fogadott el tegnapi ülésén.

 

10:55 Sikerült együtt kiadnunk a Heidelbergi Kátét, az oktatásban és az ifjusagi misszióban is együtt dolgoztunk, a szeretetszolgalatban is együtt értünk el eredményeket, együtt vettünk részt zenei és más fesztiválokon – sorolta Zán Fábián Sándor a közös munka gyümölcseit. Isten áldása van rajtunk, egyedül övé a dicsőség – mondta.

 

10:49 Zán Fábián Sándor, a kárpátaljai református egyház püspöke tartotta az egység öt évére visszatekintő beszédét. "2009-ben példát mutattunk, kimondtuk: mi reformátusok élni akarjuk az álmunkat, hogy egybetartozunk akkor is, ha hosszú évtizedek és határok választanak el minket" - mondta, hozzátéve, hogy azóta nem csak reformátusok követnek minket.

10:44 Mutassuk fel, hogy van még Európában hit, mely az Isten előtt hódol! – Kósa Lajos, Debrecen polgármestere mond köszöntőt.

 

10:39 Orbán Viktor miniszterelnök és Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter is üdvözletét küldte a magyar reformátusságnak.


10:38 A 90. zsoltár jó íze legyen a fülünkben, szívünkben! - kívánta Bölcskei Gusztáv.

10:36 "Azért vagyunk itt, hogy örüljünk annak, amit Isten adott, emlékezzünk, hálát adjunk, összekapaszkodjunk – mondta a házigazda tiszántúli egyházkerület püspöke, Bölcskei Gusztáv. – Isten hozott mindenkit, Isten legyen velünk!"

 

10:30 A vendéglátó egyházkerület nevében Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök beszél.

10:27 Az énekes a tavaszi szél vizet árszt sort énekli, miközben református kisiskolás lányok az egyházkerületeket szimbolizaló nemzeti szín szalagokat fonják össze egy májusfán.


10:25 Az idősek nagyja a Nagytemplomba vonul. Ott is vár egy kivetitő, emellett jó hűs a templom.

10:19 Magyarvalkó, Munkács, Perbete - táblák a tömegben.

10:15 Vonósok és az egyházkerületek néptáncosai jó hangulatot teremtenek a vidám zenével, hatalmas a tömeg. Nagy a hőség, a közönség esernyőkkel és expressz készített papírcsákókkal védekezik a nap ellen.

 

10:11 Zajlik a nagyszínpadon a megnyitó, az egyházkerületek táncosainak bemutatója.

10:08 És még mindig érkeznek a reformátusok a Nagytemplom elé.

10:00 Zúg a harang, kezdődik a Fesztivál!

09:57 Debrecenben épül valami, mondta a nagyszínpadi műsorvezető. A Nagyerdei Stadion és a megújuló Nagytemplom mellett a mai napon a Kárpát-medencei református egység is tovább épül. A résztvevők tapssal köszöntötték a fesztivállal egy időben, a budapesti Ráday utcában zajló Református Zenei Fesztivált és annak vendégeit.


09:55 Kezdődik a nagyszínpadi program: a tér kezd betelni emberekkel.

09:52 A gyerekek belakták a fötéri szökőkutat, írja kollégánk.

09:47 Nem csak a vendégek gyűlnek itt a Kossuth téren és a Piac utcán. Egyházi könyvkiadók árulják portékájukat, missziós szervezetek hirdetik tevékenységüket.

 

09:43 A látogatók már felfedezték az Aranybika és a Kistemplom közötti lehetöségek piacát.

09:41 Autózik? Az Európa Rádió is kitelepült a Kossuth térre, kilenctől délig élő adásban számolnak be az eseményekről.

09:37 Kevesebb mint fél óra van hátra a megnyitóig, gyűlnek a vendégek mindenhonnan, táblákkal, táblák nélkül, jókedvűen.

09:15-kor 26C fokot mutat a Piac utca hőmérője. Mentőautó áll készenlétben. Vizet és napellenzőt hozzanak magukkal!

09:19 Kolozsvar, Balazsér, Tiszacsernyő érkezik.

Mit ünneplünk? A Kárpát-medencei református egyházak együttműködésének és szövetségének megerősítését közel tizenötezren ünnepelték 2009. május 22-én Debrecenben a Nagytemplomban megtartott, a Magyar Református Egyház létrejöttét kimondó alkotmányozó zsinathoz kapcsolódó hálaadó ünnepen.

09:15 Szintén ritkaságokat, köztük Bach tanárától, Georg Böhmtől játszott a Kistemplom fiatal kántora, Rózsáné Farkas Aliz orgonán.A hallgatók egyre gyűltek, úgy látszik, egymas után érkeznek a buszokkal tavoli vidékekről és a megnyitó előtt még egy kis elmélyülésre vágynak.

09:09 Öt busz fordult be a nagy buszparkolóba. Ők mar nem az elsö fecskék. Erdélyböl és Szlovákiából.

08:52 Megjött két busz Kelet-Szlovakiából. Kisgéresi, kiskövesdi emberek kapják meg karszalagjukat és programfüzetüket. Úgy tudjuk, a kiségresiek fellépnek a Kisszínpadon, a Déri Múzeumnál.

08:49 Kárpátaljai busz futott be Debrecen belvárosába. Mezővár feliratu táblát látok, írja a buszokat fogadó tudósítónk. 1500 vendéget várunk a fesztiválra Kárpátaljáról.

 

08:45 Dicsőség, fényesség - énekelte az Egyházzenész Korus reggel fél 9-kor a Kistemplomban. A város legrégebbi templomába a kórus régi, reformació korabeli énekkel vonult be. A közönség csupa gregorián dallamú, ritkán hallható enekritkaságokban gyönyörködhetett.

08:43 Bécs, Graz, Melk es mas osztrák városok kivételes orgonáit lehet megtekinteni a Kistemplom orgonakarzatán: Golarits Géza fotóin.

08:37 A Nagytemplom előtti helyszínen már órák óta készülnek a kezdésre a debreceni Református Egység Fesztivál servezői. A Kistemplomban pedig már zenés áhítat zajlik, tudósítónk hamarosan onne is jelentkezik.

Debrecenből tudósít: Bagdán Zsuzsanna, Csepregi Botond, Feke György, Keppel Ákos (fotó), Kiss Sándor, Sindelyes Dóra, Varga Gábor Vargosz (fotó)

REF: Tervezett program

Az eseménysor május 24-én délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét. A fesztiválszerű, részben kisebb – gondolatébresztő – programelemekből is építkező eseményfolyamot délután 4 órától a Nagytemplom előtt szabadtéri istentisztelet zárja úrvacsorai közösséggel.

Nagyszínpad (a Nagytemplom előtt)

10.00 Ünnepélyes megnyitó
11.00 Lili és a hihetetlen visszatérés (musical a pápai református gyülekezet fiataljainak előadásában)
12.30 Csillagocskák Néptáncegyüttes előadása (Nagyvárad)
13.45 Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola fúvósai koncertje (Dédestapolcsány)
14.45 Közös éneklés (közreműködik a fesztivál egyesített kórusa Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy vezetésével)
15.25 A Kárpát-medencei kátéismereti verseny eredményhirdetése
15.30 Hálaadó istentisztelet úrvacsorai közösséggel a magyar református egység ötödik évfordulóján
18.00 Mészáros János Elek koncertje (a 2012. évi Csillag születik győztese)
19.00 Légy jó mindhalálig (musical a kolozsvári Farkas utcai egyházközség fiataljainak előadásában)

Kisszínpad (a Déri Múzeum előtt)

10.45 Amaro Del koncertje (Kárpátalja)
12.00 Az út (színdarab a MÁON Szeretetotthon lakóinak előadásában)
13.30 Kisgéresi Református Női Énekkar és Szőlőfürt Citerazenekarkoncertje (Felvidék)
14.30 Az X-es lány (a kárpátaljai Péterfalvi Líceum színjátszó körének előadása)

Kistemplom

8.30 Reggeli énekes áhítat (Prima) a reformáció korának énekeivel
9.00 Orgonamuzsika a város legöregebb templomában - Rózsáné Farkas Alíz (Debrecen-Kistemplom)
9.30 Golarits Géza orgonafotói - kiállítás megnyitó a templom orgonakarzatán
10.30 Tordaszentlászlói Énekkar műsora (Erdély)
11.00 FIRESZ Kórus műsora (Felvidék)
11.30 Kolozsvári Református Kollégium Vegyeskara műsora (Erdély)
12.30 Déli énekes áhítat a reformáció korának énekeivel
13.00 Barokk egyházzene (Jäger Éva – szoprán, Tokodi Gábor - lant, barokk gitár)
18.30 Esti énekes áhítat (Vespera) a reformáció korának énekeive
19.00 Kátai Zoltán énekmondó műsora lanttal és kobozzal

Nagytemplom

10.45 Orgonafélóra - Kristófi János (Nagyvárad)
12.00 Orgonafélóra – Molnár Tünde (Marosvásárhely)
13.15 Orgonafélóra – Csorba Gergő (Debrecen-Nagytemplom), közreműködik Létai Kiss Gabriella – ének (Magyar Állami Operaház)

Bemutatkozik az egyház

Az egyházi szolgálati területek bemutatkozása során egy-egy példán keresztül mutatjuk meg, hogy az egyház hogyan jelenik meg a társadalomban, a „bölcsőtől a koporsóig" hogyan szólítja meg az embereket és hogyan segíti őket életútjuk során. Az emberi életút egyes szakaszaihoz kapcsolódó végigjárható „állomásokon" és az úgynevezett lehetőségek piacán – a Kossuth tér közepén felállított sátrakban – így bontakozhat ki a fesztivál látogatói számára a Magyar Református Egyház gazdagsága, amivel szerte a Kárpát-medencében a gyülekezetekben, egyházi intézményekben, a különböző speciális lelkigondozói szolgálatok, református civil szervezetek, kiadók és médiumok munkája nyomán nap mint nap találkozhatunk.

További programok

A színpadi és egyházzenei produkciók, valamint az egyházi szolgálati területek bemutatkozása mellett gyermekprogramok is lesznek a Nagytemplom mögötti emlékkertben, interaktív kiállítások a Református Kollégium udvarán és kerekasztal-beszélgetéseka kollégium dísztermében. Honlapunkon hamarosan olvasható lesz a fesztivál részletes programja.

További információk itt

 
 
 
HAMISÍTVÁNY A „JÉZUS FELESÉGE” PAPIRUSZ
Berlinből származhat a világot megvezető dokumentum

 


(New York, Berlin – 2014.05.14. – wallstreetjournal.uk -  epd.de – evangelisch.de – Dr.Békefy Lajos)

 

 

A világhírre szert  tett papirusz-darabka szerint sokan azt állították, hogy Jézus házas volt. Most kiderült, hogy a bizonyítékul szolgáló papirusz töredék hamisítvány. Ki és mivel alapozza meg ezt a véleményt?

 

 

A berlini Szabad Egyetem fókuszban

 

 

Feltételezések szerint a „Jézus felesége” papirusz hamisítói Németországból jönnek. Vannak olyan utalások és feltételezések, melyek szerint a dokumentumot, a töredéket a berlini Szabad Egyetemen találták meg – állítja az amerikai Indiana Wesley Egyetemének koptológus kutató professzora, Christian Askeland. A kiváló fiatal tudós nagy nemzetközi szakmai figyelmet és elismerést váltott ki 2012-ben megjelent könyvével, ami János evangéliumának kopt fordításával foglalkozik. A könyv megjelenése után nem sokkal megkapta a Kopt Kutatások Nemzetközi Társaságának az elismerő díját. Tudományos felkészültségéhez nem fér kétség.  A hamisításról Askeland a Die Zeit című német lapnak nyilatkozott.

 

Mi a bizonyíték?

 

 

A fiatal kutató nemrég fejezte be azt a bizonyítást, aminek során kimutatta: az óegyiptomi töredék, ami a „házas Jézusról” tanúskodik, hamisítvány.  Ez a töredék ugyanis nem a 7-9. századból származik, ahogyan azt az amerikai kutatónő, Karen L. King vélte. King a fellelt dokumentumot 2012-ben mutatta be a nyilvánosság előtt. Közlése szerint a töredék magángyűjtőtől származik, aki névtelenségben akar maradni. Ez az ismeretlenségbe burkolódzó műgyűjtő 1999-ben vásárolta meg ezt a töredéket öt más töredékkel együtt Németországban. A 2006-ban elhunyt berlini egyiptológus, Gerhard Fecht írt szakvéleményt a töredékről. Ő a berlini Szabad Egyetem professzora volt.

 

 

Helyesírási hibák, tinta a buktató

 

a tudós keresi a hamisítókat

 

 

Askeland most azon fáradozik, hogy felderítse a hamisítók kilétét. Nem kizárt, hogy megtalálja őket, forró nyomon van – nyilatkozott erről is a fiatal tudós. Annyi bizonyos véleménye szerint, hogy egyértelműen kimutatható: a papirusz a középkorból származik, a felhasznált íróeszköz és a tinta viszont nem. Úgy tűnik, a szöveg a 2002-ben nyilvánosságra hozott ún. Tamás evangélium online-kiadásának közönséges másolata. Ebben az „evangéliumban” egy sor nyelvtani, helyesírási hiba van, ami egy az egyben megegyezik a „Jézus felesége” papirusz töredék nyelvtani és helyesírási hibáival – érvelt a koptológus tudós. Nyilvánvaló, hogy a hamisítók nem ismerték jól a kopt nyelvet. Közben a Harvard Egyetem védelmére kelt King asszonynak, s több kutató bizonygatta a papirusz töredék eredetiségét, amiről a New York Times is publikált.

 

Hitünk nem függ pro és kontra véleményektől

 

a hazugság már 2000 éve lelepleződött

 

 

A vita messze nem zárult még le, hiszen mindig lesznek, akik érdekeltek maradnak a „házas Jézus” teória bizonyításában. És lesznek olyanok is, akik tudományos alapossággal és hozzáértéssel fogják egyértelműen azt állítani: Nem! Mi pedig azt mondjuk, hogy mindez a pro és kontra azt teszi nyilvánvalóvá, hogy a Feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit felette áll ezeknek a relativizáló vitáknak és törekvéseknek. Hitünk nem a pro és a kontra emberi érvek függvénye, hanem az élő Úr Jézus ajándéka. És ez valami egészen más. És Igéje a mércénk: „Boldog, aki nem botránkozik meg énbennem” (Luk 7,23). Az Urunk körüli akkori és minden jövőbeni emberi manipulációról Jézus zsidó tanítványa, a megtért „bankár”, Máté rántotta le a leplet végérvényesen, amikor evangéliumában lejegyezte tanulságul az őrség megvesztegetésének históriáját. „Néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok…úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak: Ezt mondjátok: tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk…azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig” (Máté 28,11-15). Igen bizony, a pénz, a júdási, a főpapi, meg a katonáknak adott sok ezüstpénz is megírta akkor és írja azóta is hamis és hamisító történetét. Még a tudomány világában is. Párhuzamos históriák ezek: az üdvtörténetnek és a pénztörténetnek csak megrázó vagy éppen szenzációkeltő „találkozásai”, még inkább ütközései vannak. Senki nem szolgálhat két úrnak - ezt a jézusi igazságot a papirusztöredék sztorija is bizonyítja…       

 

 

 

2014.05.10i beharangozó

Honnan jövünk és hová tartunk? - kérdez és válaszol Mike Pál az „Ébresztő Gondolat” rovatában. Majd Mikló István Boldizsár, a Bihari Református Egyházmegye katekétikai előadójával beszélget a szerkesztő a KÖRET-ről.

Nyomon követhető: https://www.facebook.com/koret.ref?fref=ts

 Ezt követi Pál Ferenc mentálhigiénés szakember rövid előadása a férfi és nő közötti különbségekről. Ez után Mikló István Boldizsár, jákóhodosi lelkipásztor beszél a Szeretethíd nevű kezdeményezéssel kapcsolatos tapasztalatairól. A Szeretethíd nyomon követhető: http://www.szeretethid.hu/ 

Majd dr. Balogh Csaba a Protestáns Teológiai Intézet ószövetségi tanárának előadása az Ószövetségben megjelenő halálon túli életről.  Végezetül Bodnár Enyedi Zsolt ópályi lelkipásztor igei gondolatai szólnak lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! Az adás meghallgatható és letölthető hangtar-ból.

HarangSzó Rádió – Közösségre hív!

Adásban

A 277. adás tartalmából:

Őn melyik nyelvet beszéli?- kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 2017–2018-as egyetemi tanévfelvételijére vonatkozó információkat hallhatnak. Ezt követően Sakkterápia és reformáció címmel érdekes beszélgetés következik Sógor Árpád lelkész-pszichoterapeutával. Aztán folytatjuk Visky István előadását az egyetemes Tervről. Lelki elcsendesédünkre Erdei-Árva István közli igei gondolatait. Hallgassanak minket most is.

 ITT már hallgatható is legújabb adásunk.

A 276. adás tartalmából:

Mégis meddig és mire kell várunk?  - kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Majd a protestáns gályarabok érdekes és megindító történetéről hallhatunk. Ezt követi egy gondolat ébresztő vallomás a fogvatartotttak jó útra térítéséről. Aztán Visky István ismerteti a Terv első részét. Lelki elcsendesédünket pedig Kürti Tamás áhitata segíti. Hallgassanak minket most is. 

ITT már hallgatható is legújabb adásunk.

A 275. adás tartalmából:

Tudás és szeretet, lelki szépség... ezekről szól hozzánk az Ébresztő Gondolat. Majd az Édesanyákat köszöntjük dalok és versek kedves csokrával. Adásunk második felében Pál Feri atya szól biztatóan a kudarcra ítéltség sémájáról. Ezt követően pápákról és szentekről hallhatunk dr. Békefy Lajos írása nyomán.  Végezetül Molnár József igei gondolatai szólnak arról, hogy legyünk hálásak Istennek egymásért is. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánnak a műsor készítői: Ghitea-Szabó József-Levente és Ghitea-Szabó Júlia-Zsuzsanna. Hallgassanak minket most is.

A 274. adás tartalmából:

Egy kötőjel nem számít! Vagy, mégis? – megtudjuk az Ébresztő Gondolatból. Majd hallgassuk meg József Attila Istenről szóló vallomását az „Isten itt állt a hátam megett” című összeállításban. Aztán Nők a keresztyénségben, majd a mai gyerekek más nyelvet beszélnek. Végezetűl Király Lajos igei gondolatai készítenek lelki elcsendesedésre. Hallgassanak minket most is. 

A 273. adás tartalmából:

„Mit tehetek ma másokért?”- erre keresi a választ az Ébresztő!Gondolat.  Majd Kállay Dezső, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Újszövetségi Tanszékének adjunktusa beszél a feltámadásról. A múlt héten sugárzott beszélgetés második részét hallhatják. Majd hallhatják Barabás Réka a Bábes Bolyai Tudományegyetem Kémiakar magyar vonal egyetemi docensének rövid beszámolóját Vietnámi útjáról. Ezt követően Pál Ferenc beszél az elengedésről. Végezetűl Nagy Bálint igei gondolatai készítenek lelki elcsendesedésre. Hallgassanak minket most is. 

A 272. adás tartalmából:

„Hittel kérek, de mit kapok?”- erre keresi a választ az Ébresztő!Gondolat.  Húsvét ünnepe kapcsán valószínűleg többet gondolkodtunk a feltámadásról, mint egyébként. Erről kérdeztük Kállay Dezsőt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Újszövetségi Tanszékének adjunktusát. A beszélgetés második részét következő adásunkban hallgathatják meg. A hitüket gyakorló keresztények gondolkodását, gyülekezeti kötődését, közösségi kapcsolódását és médiafogyasztási szokásait is vizsgálta a közelmúltban egy országos online kutatás. A kutatást szervező Keresztény Demokrata Fórum ökumenikus egyesület elnökét, Szécsi Árpádot Fekete Zsuzsa kérdezte az eredménnyell kapcsolatban. Végezetül, lelkünk csendességére Ft. Csűry István tolmácsolja húsvéti üzenetét. Reméljük ez a műsor is elősegíti lelki egészségüket.

Dr. Békeffy Lajos Köszöntünk téged győztes áldozat című írása nyomán készített a HarangSzó Rádió nagyváradi csapata egy passiójátékot. Segítsen ez is lelki megtisztulásunkhoz.

Még folynak az egyeztetések a Partium Rádió helyére lépett PluszFm-el, de interneten továbbra is hallhatnak minket.

A 271. adás tartalmából:

Virágvasárnapra és Húsvétra készülve az Ébresztő!Gondolat című rovatunkban arról hallhatnak, hogy a feltámadásba vetett hit a „felemelkedés lehetősége”. Ezt követi a minket felemelő Atya hozzánk írt levele. Majd Birta Zoltánnal az egyetlen  kárpátaljai magyar rádió főszerkesztőjével hallhatnak érdekes beszélgetést. Ez után Mihály Noémi riportja közvetkezik. Gulyás Péter és Koncz András egyházi fejlesztők tartottak tréninget a Kárpát-medencei református médiamunkások találkozóján március végén Mályiban. Hivatásukról, munkájukról kérdezte őket a riporter. Majd Pál Ferenc tanulságos meséjét a 12. Zsoltár és annak magyarázata követi.  Reméljük ez a műsor is elősegíti lelki egészségüket.

A 270. adás tartalmából:

A tükör összetört, és? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Aztán érdekesnek igérkező beszélgetés. Hover Zsolt kérdezi  Mező Misit, a Magna Cum Laude együttes frontembereét. Majd ismét egy riport következik, melyben Rácz Ervin kérdezi Visky Istvánt szolgálatról, életről, családról… Végezetül pedig Nagy Tibor, érszentkirályi lelkipásztor a hit harcára és győzelmére hívja fel figyelmünket igei gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 269. adás tartalmából:

Számodra mi az igazi érték? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a témánál maradva a böjt jelentőségéről és a keresztyén ember életében betöltött szerepéről Radvánszki Ferenc mezőkaszonyi lelkipásztort Harsányi Andrea kérdezi. Majd Mike Pál magyarkéci lelkipásztor priorításaink priorításáról szóló előadását hallhatják. Végül Cseri Kálmán igei gondolataival zárjuk adásunkat. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 268. adás tartalmából:

A legdrágább és mégis ingyenes ajándékokról hallhatunk az Ébresztő!Gondolatban. Ezt követi majd egy az 1817. március 2-án, 200 éve született Arany János verseiből készült irodalmi összeállítás. Adásunk második felében Vitus-Bulbuk Emese pszichológussal beszélget Mihály Noémi  a 2017-es Házasság hetének mottójáról, ami a közvetkező: Veled kiteljesedve. Ezt követően Pál Feri atya beszél a megoldhatatlan probléma megoldásáról.Végezetül pedig dr. Hegedűs Lóránt igemagyarázata készít lelki csendességre.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 267. adás tartalmából:

Ha megszólal a belső hang, ön hallgat reá?- kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Aztán D.Szabó Dániel a magyarországi Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnőke misszióról szóló előadásának második részét hallhatják. Végül Nagy Erika igei gondolatai készítenek lelki csendességre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 266. adás tartalmából:

Hol találom meg Istent? – kérdezi, és válaszol is az Ébresztő!Gondolat. Aztán Pataky István síoktatóval, önkéntes hegyimentővel  sízésről, házasságról és hitről beszélget Mihály Noémi. Majd D.Szabó Dániel a magyarországi Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnőke misszióról szóló előadásának első részét hallhatják. Végül, adásunk zárása képpen Király Lajos igei gondolatai készítenek a vasárnapra. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 265. adás tartalmából:

Olcsó istentiszteletről beszél az Ébresztő!Gondolat. Aztán a farsangolás hagyományairól és népi hiedelmekről is beszélget Kész Margit néprajzkutatóval Nagy Gabriella. Majd Mike Pál Istenről, mint Atyánkról beszél. Végül szintén Mike Pál igei gondolataival csendesedhet a lelkünk. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 264. adás tartalmából:

5+1 tipp ingyen arról, hogy mit is kérhetek minden reggel Istentől. Ezt adja a mai Ébresztő!Gondolat. Aztán érdekes beszélgetés Székely Imrével a BBTE Közgazdaság és Gazdálkodástudományi intézet magyar tagozatának távoktatási igazgatójával az adókulcs csükkentéséről és a minimálbér emeléséről. Ezt követően Fekete Károly, tiszántúli református püspök beszél a közös keresztyén úrvacsora esélyéről Hegedű Márk riporternek. Majd elhangzik Dr. Békefy Lajos „sóhajtásnyi jeremiádja”, egymásra figyeltető, nagyon is megfontolandó írása. Végül Kiss József igei gondolataival készülhetünk a holnapi istentiszteletre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 263. adás tartalmából:

Ne mulasszam el a békesség kedvéért sem, hogy felhívjam hiányosságaira a másik ember figyelmét!- ezen való elmélkedésre késztet az  Ébresztő!Gondolat mai része. Ezt követően a Magyar Kultúra Napja alkalmából, melyet minden év január 22én ünneplünk, rövid összeállítást hallhatnak a Himnusz és szerzői emlékére. Adásunk második felében előbb Pál Feri atya szól a reményről, majd az 1568-as tordai országgyűlésről és vallásszabadságról Mihály Noémi beszélget Buzogány Dezső egyháztörténésszel. Végül Nagy Erika igei gondolataival készülhetünk a vasárnapi istentiszteletre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A múlt héten műszaki meghibásodás miatt egyik októberi adásunkat ismételtük. Megértésüket köszönjük. E heti adásunk tartalmából:

Hatással vagyunk egymás életére! Erre figyelmeztet az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi majd egy tudósítás a refármáció 500. évfordulójára készült vándor Bibliáról. Majd a Drága örökségünk rovatában a reformáció gyerekkoráról beszél rövid előadásában Póti Eduárd történelem tanár. Ezt követően pedig Pál Feri atya önmagunkról tanít minket. Végül Ft. Csűry István új évre bátorító gondolataival zárjuk adásunkat. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 260. Ó-Új évi adás tartalmából:

Út, Igazság és Élet felé vezet az Ébresztő!Gondolat, ezt követi majd egy dr. Békefy Lajos írásai nyomán készített beszámoló arról, hogy a hit, a vallás továbbra is világhatalom.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban Német Katalin és Józsa Ferenc az iszákosmentő-misszióról beszél. Sajnos, annyi családban, közösségi és egyéni életébe vissz romlást az alkohol. A nyílt beszéd és a szilárd elhatározás az első lépés a gyógyulás felé. A műsorban ezzel kapcsolatosan elérhetőségeket is adunk azoknak, akik szeretnék felvenni a kapcsolatot a szakemberekkel. Végül Cseri Kálmán újévi gondolatai segítik lelkünk csendességét. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 259. KARÁCSONYI adás tartalmából:

Mégis igaz a Karácsony, tudatja velünk az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Ft. Csűry István református püspök maga tolmácsolja hallgatóinknak karácsonyi pásztorlevelét. Majd Rácz Ervin beszélget Simon Emőke családterapeutával a Karácsony előtti életérzésekről. Végül Ft. Fazekas László, a szlovákiai református egyház püspökének karácsonyi gondolatai válnak hallhatóvá. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 258. adás tartalmából:

A mai Ébresztő!Gondolat Zágoni Balázs, író adventi elmélkedésével jelentkezik. Ezt követően az Ökumenikus Segélyszervezet adventi gyűjtő akciójával kapcsolatban Gáncs Kristóf kommunikációs igazgatót hallhatják. Majd egy könyvismertető: Leif Nummela finn írót és teológust Szecsődi Árpád kérdezte, tolmácsolt Geréb Mária, aki a könyvet fordította. Adásunk második felében a reformáció 500. évfordulójának megünneplésével kapcsolatban Pogrányi Péterrel, a reformációi emlékév Tiszántúli Református Egyházkerületének koordinátorával beszélget Mihály Noémi. Majd pedig a 8. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó  2017. július 25. és 29. közötti programjáról beszélget Szontágh Szabolccsal a Református Zsinati Ifjúsági Iroda vezetőjével Szegedi Csaba.Végül Pusztay-Tarczi Beatrix pasztorális tanácsadó mondja el adventi gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 257. adás tartalmából:

A „ceruza öt értékére” tanít ma az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Dietrich Bonhoeffer várakozásról szóló adventi gondolatait hallhatjuk dr Békefy Lajos válogatása, fordítása nyomán. Majd a „szépség énekese” Dsida Jenő életművéből készített összeállítással töltődhet a lelkünk. Adásunk második részében folytatjuk adventi készülődésünket és ifj. Csomós József a Hol a helyem? című előadásával tarthatunk önvizsgálatot. Végül Dancs Edina a Kárpátaljai Ref. Egyházkerület ifjúsági lelkésze közelít minket Istenhez és egymáshoz adventi gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 256. adás tartalmából:

Jót tenni életet jelent – erről szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Fekete Ágnes beszélget Lovas András budapest-gazdagréti lelkipásztorral a közösség alakításról. Majd a Magyar Református Egyház megalakulásával kapcsolatban mondja el gondolatait Fazakas Sándor. Aztán egy rendhagyó kiállítás részleteivel ismerkedhetnek meg Hegedűs Márk közreműködésével. Végül Kincses Margaret osztja meg velünk adventi gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 255. adás tartalmából:

Holnap után Advent első vasárnapja, erre hangolódó üzenetet hallhatunk az Ébresztő!Gondolatban. Ezt követően ifj. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense szól arról, hogy mit is jelent ölni, illetve engedelmeskedni Krisztus Ne ölj! parancsolatának. Végül Fazekas Zsuzsanna osztja meg velünk a Szentírás alapján megfogalmazott adventi gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 254. adás tartalmából:

Kisfiú a cirkuszi parádéban, avagy a felszínes élet – eről szól Rácz Ervin tolmácsolásában az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Ady Endre istenes verseiről készített összeállítással emlékezünk az 1877. november 22-én született költőre. Adásunk második részében a Generális Konvent Elnökségének legutóbbi úlésével kapcsolatban beszélget Fekete Károllyal a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével, Pálóczi Alexandra.  Majd Dávid Gyula történész, 1956 Erdélyben és ami utána következett, című könyvének bemutatója után Szegedi Csaba kérdezi a szerzőt az erdélyi 56-ról.   Végezetül pedig Varga Botond igei gondolatai készítenek lelki csendességre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

 

A 253. adás tartalmából:

Mennyire nem hiszek eléggé Jézusnak, valamint a kötél és a felelősség témájában is szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Rácz Ervin beszél a hit és babona különbségéről, majd Sipos Ete Zoltán mondja el reformációval kapcsolatos gondolatait. Adásunk második részében előbb Buzogány Dezső,a  kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet professzora beszél a reformációval kapcsolatos tévhitekről, majd „Mérnöki optimum és krisztusi mérték” témájában Fekete Zsuzsa összeállítását hallhatjuk. Végezetül pedig Varga Szilárd igei gondolatai készítenek lelki csendességre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 252. adás tartalmából:

Sebeink begyógyulnak, ha… - elmondja nekünk az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően érdekes és elgondolkodtató beszámolót, illetve egy rövid előadást hallhatunk a hétfőn zajlott lorántffys csendesnapról. Adásunk második részében előbb egy rendhagyó megemlékezésről tudosít a Határtalan című Kárpát-medencei adás, majd Somfalvi Edith, a kolozsvári teológia gyakorlati tanszékének tanára előadásának harmadik és egyben befejező részét hallhatják. Az  előadás címe „Az egyházzal szembeni elvárások és szetereotípiák, mint akadályok a kommunikációban”. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor közreműködésével szól Isten üzenete. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 251. adás tartalmából:

„Nincs idő az Ördögre” – ugye önnel is így van ez?! – kérdezi az Ébresztő!Gondolat.  Október 21-én, múlt pénteken volt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület választó közgyűlése, melyen jelentős többséggel újraválasztották Csűry István püpököt. A választás előtti napokban beszélgetett Ghitea-Szabó József a püspök úrral feladatokról, magánéletről, küldetéstudatról. Ebbe hallgathatunk bele az elkövetkezőben. Adásunk második részében a közel 500 éves reformációra emlékeztető irodalmi összeállítást hallhatnak. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor közreműködésével szól Isten üzenete. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 250. adás tartalmából:

Miből építsek oszlopot az én Istenemnek? – elmondja az Ébresztő!Gondolat.    Ezt követően Csűry István püpökkel beszélgetek feladatokról, kihívásokról, megoldésokról. Adásunk második részében Somfalvi Edith, a kolozsvári teológia gyakorlati tanszékének tanára előadásának második részét hallhatják. Az  előadás címe „Az egyházzal szembeni elvárások és szetereotípiák, mint akadályok a kommunikációban”. A bihari egyházmegye augusztusi, Borson tartott lelkészértekezletén hangzott el mindez. Végül pedig Jobb Domkos igei gondolatait hallhatjuk. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 249. adás tartalmából:

Katonai biztosításról is szól az Ébresztő!Gondolat.   Ezt követően a Kárpát-medencei Imaéjjel idei programjáról, és egyáltalán a 2009-ben történt kezdeményezésről beszélget Nagy Gabriella Sipos Józseffel. Majd egy felvidéken készült riportban Süveges Gergely beszél a találkozásokról. Adásunk második részében Somfalvi Edith, a kolozsvári teológia gyakorlati tanszékének tanára előadásának első részét hallhatják. A gondolatébresztő  előadás címe „Az egyházzal szembeni elvárások és szetereotípiák, mint akadályok a kommunikációban”. A bihari egyházmegye augusztusi, Borson tartott lelkészértekezletén hangzott el mindez. Végül pedig az október 5-én hivatalába iktatott Dénes István Lukács, a Bihari Reormátus Egyházmegye esperese az iktatási alkalmon elmondott igei gondolatait hallhatjuk. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 248. adás tartalmából:

Az egér és az egérfogó, avagy a szeretet íze – elmélkedik az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően október 6-ra emlékezünk néhány perc erejéig. Majd szintén forradalom, csak egy másik megközelítésből. Heidl György: Lelki alakformálás című könyve bemutatóján Nemesszeghy Dániel beszélgetett a szerzővel. Adásunk második részében folytatjuk a múlt héten elkezdett előadást. Hajdú Szabolcs Koppány beszél győztesekről és vesztesekről. Végül Jobb Domokos, áhitatsorozatának nyolcadik  részével zárjuk műsorunkat. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 247. adás tartalmából:

Az idős ember imáját tolmácsolja, október hónap, az idősek hónapja alkalmából az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követi egy érdekes és hasznos kezdeményezés, melyről elsőként Miklós Tibort, a Bertimeus Egyesület vezetőjét kérdeztük. A Szegeden készült összeállítást Hegedűs Márknak köszönhetjük. Adásunk második részében a harmadik Válts Irányt IKE fesztiválon hallott előadás szólal meg felvételről. Hajdú Szabolcs Koppány beszél győztesekről és vesztesekről. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 246. adás tartalmából:

A legszebb a világon – vajon mi lehet az? - megmondja az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követi egy református fülnek is érdekes beszélgetés. Kalkuttai Teréz anya szentté avatása kapcsán Orbán Szabolcs erkölcsteológust, az Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnökét kérdezi Mihály Noémi a szentek tiszteletéről. Adásunk második részében a harmadik Válts Irány IKE fesztiválon  elhangzott misszionárius házaspár Nepálról tartott élménybeszámlójának második része hallható. Hihetetlennek tűnő, megdöbbentő történetekkel. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

 

A 245. adás tartalmából:

A „szelíd” aligátorok veszélyesebbek. Miért is? – megmondja az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követi a harmadik Válts Irány IKE fesztiválon  elhangzott misszionárius házaspár Nepálról tartott élménybeszámlójának első része. Érdemes meghallgatni. Adásunk második részében Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor az Istenbe vette bizalom erejéről beszél előadásának utolsó részében. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 244. adás tartalmából:

Szólj hozzám! - kiált az Ébresztő!Gondolat?  Ezt követi az új kenyér ünnepéről szóló beszélgetés, melyben Gede Csongort, kolozsmonostori lelkipásztort kérdezi Szecsődi Árpád. Majd Jellem ABC a Biblia alapján című könyve kapcsán a szerzővel, Somogyiné Ficsor Krisztinával Fekete Zsuzsa beszélget. Adásunk második részében folytatjuk Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor csalódásról és bizalomról szóló előadását. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 243. adás tartalmából:

Szögek a kerítésben – mit jelentenek? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Arany János balladáiból készített összeállítással jelentkezik a Drága örökségünk. Adásunk második felében Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor a csalódások irányából beszél a bizalom értékéről. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatánka következő részével szól lelkünk csendességére.    Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! 

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 242. adás tartalmából:

A testvéri figyelmeztetés nehézségeiről és áldásairól beszél az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően majd olyan fiatalokkal hallhatnak beszélgetést, akik egy évet fizetés nélkül valamilyen jószolgálatra szántak az életükből. Fekete Ágnes elsőként az Önkéntes Diakóniai Év felelősét, Závodi Emese lelkipásztort kérdezte a programról, de megszólal néhány volt önkéntes is, Rezes Melinda és Ábrám Noémi.  Adásunk második felében Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor csalódásról szóló gondolatai hallgathatóak.     Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

 

A 241. adás tartalmából:

Kertészkedjünk kicsit! Mire utalhat ezzel az Ébresztő!Gondolat?  Ezt követi Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának soron következő, azaz harmadik része.  Adásunk második felében Serfőző Leventét, szegedi katolikus egyetemi lelkészt hallhatjuk, többek között, a keresztyének közel keletei fogyatkozásáról. Majd „a szeretet kifejezése a házasságban”  témájában ifj. Pocsai Sándor csongori lelkipásztort kérdezi Domereckájá Júlia.Végezetül Oláh József igei gondolatai szólalnak meg lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 240. adás tartalmából:

Mi történt, mikor Jézus visszatért a mennybe?- kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának soron következő része.  Adásunk második felében két tudósítást hallhatnak a Határtalan című magazin műsor jóvoltából. Az elsőben az El Camino vagyis Szent Jakab útja elnevezésű, már az ókorban is ismert zarándokútról visszatért házaspár számol be élményeiről. A másodikban Bagdi Bella, előadóművész mesél a pozitív pszichológia által kidolgozott módszerek alkalmázáról. Végezetül Mike Pál, Ézsaiás próféta könyve alapján hírdeti Isten igéjét.   Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 239. adás tartalmából:

A szeretet soha el nem fogy! – hogyhogy? Ezt követően, ehhez is kapcsolódva hangzik Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának első része.  Adásunk második felében a képes-e együtt élni a keresztyénség és az iszlám? kérdéskörben beszélget Fekete Zsuzsa Bogárdi Szabó István református püspökkel. Majd ismét egy püspök, Steinbach József szól az Isten emberképviseletéről. Fekete Zsuzsa rögzítette ezt az beszélgetést is. Végezetül Mike Pál, Ézsaiás próféta könyve alapján hírdeti Isten igéjét.   Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 238. adás tartalmából:

Beszéljünk többet a másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről! – tanácsolja az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovatban Áprily Lajos verseiből hallhatnak összeállítást. Adásunk második felében Dr Vass Zoltán laboratóriumi főorvos, a Keresztyén Orvosok Szövetségének szatmári elnöke, a Szentgyörgyi Albert Társaság társelnöke beszél Istenbe vetett hitéről. Végül Horváth Levente kolozsvári missziós lelkipásztor hírdet Igét az önmegtagadásról.   Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! Adásaink visszahallgathatóak a www.refradio.eu/radio/harangszo/ internetes oldalon.

A 237. adás tartalmából:

Nyisd meg szíved ajtaját! – biztat az Ébresztő!Gondolat. Alternatív orvoslás: kuruzslás és/vagy gyógyászat címmel tartottak beszélgetést a Kolozsvár Társaság székhelyén. Az akupunktúra-, a homeopátia-, a csontkovácsolás és más alternatív gyógymódokról dr. Bódizs György főorvos, dr. Molnár B. Géza járványtani kutató valamint dr. Széplaki Attila ortopéd sebész tartott beszámolót. Az elhangzottak kapcsán dr. Széplaki Attilát kérdezte a kolozsvári stúdió munkatársa, Boldizsár Zeyk Anna. Ezt követően a IV. Pelbárthidai Bibliafesztiválról készített összeállítást hallhatják. Végezetül Mike Pál, magyarkéci lelkipásztor Ézsaiás könyve alapján hirdet igét számunkra. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! Adásaink visszahallgathatóak a www.refradio.eu/radio/harangszo/ internetes oldalon.

A 236. adás tartalmából:

Beszéljünk többet a másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről! – tanácsolja az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovatban Áprily Lajos verseiből hallhatnak összeállítást. Adásunk második felében Dr Vass Zoltán laboratóriumi főorvos, a Keresztyén Orvosok Szövetségének szatmári elnöke, a Szentgyörgyi Albert Társaság társelnöke beszél Istenbe vetett hitéről. Végül Horváth Levente kolozsvári missziós lelkipásztor hírdet Igét az önmegtagadásról.   Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! Adásaink visszahallgathatóak a www.refradio.eu/radio/harangszo/ internetes oldalon.

A 235. adás tartalmából:

Az Úrnak, vagy a szolgának engedelmeskedünk inkább? – nem mindig olyan egyértelmű a válasz! – figyelmeztet az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovatban iskolaalapító nagyasszonyunkról, Lorántffy Zsuzsannáról hallhatunk összeállítást. Adásunk második felében Mikló István Boldizsár előadását hallhatjuk „Kellek, kellék” címmel. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor szól lekünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! Adásaink visszahallgathatóak a www.refradio.eu/radio/harangszo/ internetes oldalon.

A 234. adás tartalmából:

Mosollyal fogadni mindent? – válaszra vezet az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően a  Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2016–2017-es egyetemi tanévre szóló felvételivel kapcsoltos információkat tudhatunk meg tanintézmény vezetőitől, illetve Mihály Noémi Soós Anna rektor helyettes asszonyt kérdezte  a témával kapcsolatos  részletekről. Majd az értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült emberek  és az önrendelkezés témájában beszélget Oláh Ilona Győri Zsófia szakemberrel.  Adásunk végén Pál Ferenc atya tanít a teljességről és mondja el véleményét a ma emberéről.Végezetül Mike Pál, Ézsaiás próféta könyve alapján hírdeti Isten igéjét.   Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 233. adás tartalmából:

Átérezni egymás problémáit – erre indít az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően a függő betegek rehabilitációjáról beszélget Szecsődi Árpád Horváth Máriával a Bonus Pásztor alapítvány szociális munkásával. Majd Hanzlik János magyar súlyemelővel, a sportág korábbi szövetségi kapitányával és Tasnádi Istvánnal az 1984-es Los Angeles-i olimpia ezüstérmes súlyemelője szól a sport és hit kapcsolatáról. De a Határtalan című magazin műsor jóvoltából szó lesz a mai Szerbiában élő magyar reformátusok megmaradni akarásáról is. Adásunk végén Pál Ferenc atya tanít a teljességről és mondja el véleményét a ma emberéről.Végezetül Mike Pál, Ázsaiás próféta könyve alapján hírdeti Isten igéjét.   Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 232. adás tartalmából:

„A szenvedés Isten költészete” - mondja Sík Sándor és az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően a Jelenések könyve 19. és 20. részéről beszélnek, titkokat fejtegenek Varga Botond és  Ilonczai Zsombor. Aztán szintén érdekes téma, Tóth Jánossal, a Református Házasság és Család Lelki gondozói Szolgálat missziói vezetőjével, valamint Vassné Baki Ilonával, a szolgálat munkatársával beszélget Fekete Zsuzsa. Végezetül Mike Pál szól lelkük csendességére.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 231. adás tartalmából:

Miért kiabálnak az emberek, ha dühösek?- ezt kérdezi az Ébresztő!Gondolat.  Ezt követően a Jelenések könyve 19. és 20. részéről beszélnek, titkokat fejtegenek Nagy Erika és Jobb Domokos. Aztán szintén érdekes téma, Ősz Sándor Előd, kolozsvári egyháztörténész kedvcsináló előadása következik az egyháztörténeti nyomozásról. Végezetül Király Lajos közli igei gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 230. adás tartalmából:

Az elmúlt vasárnapon Pünkösdöt ünnepeltük, rá egy hétre, azaz holnap lesz Szentháromság vasárnapja. Ennek fényében készítettük el mai műsorunkat is, melyben előbb az Ébresztő!Gondolat a Szentlélek és lelkünk működéséről beszél. Ezután Szentháromság vasárnapjáról, illetve magáról a Szentháromságról hallhatnak rövid összeállítás a Drága örökségünk rovatában. Majd ifj. Csomós József közli gondolatait a helyén mondott Igéről. Végezetül Erdei-Árva István közli igei gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 229. adás tartalmából:

Vasárnap Pünkösdöt, a Szentlélek kitöltetését fogjuk ünnepelni. Ennek fényében készítettük el mai műsorunkat. A „kis csavar” döntése által tanít a Pünkösdre tekintő  Ébresztő Gondolat. Ezt követi dr. Békefy Lajos Pünkösdre megfogalmazott „öko-áldás” kívánása. Majd főtiszteletű Csűry István püspök ünnepi pásztorlevele hív közös és reményteljes ünneplésre mindannyiunkat. Adásunk második felében a Pünkösd eredetéről és az ünneppel kapcsolatos népszokásokról, versekből hallhatnak összeállítást a Drága örökségünk című rovatban. Végezetül pedig Filep Attila, kisnyégerfalvi lelkipásztor áhítata készít lelki elcsendesedésre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 228. adás tartalmából:

Önállóan, de nem magunkra hagyva: a mennybemenetel, a Szentlélek és a mi szolgálatunk összefüggéseiről elmélkedik gyakorlatiasan az „Ébresztő Gondolat”. Majd „Az Egy álmai” címmel irodalmi összeállítást hallhatunk Szabó Lőrincz verseiből. Adásunk második felében Kiss Gábor, az Agnus Rádió főszerkesztője beszélget dr. Juhász Tamás teológiai tanárral a Heidelbergi Kátéről. Kiss Gábor, az Agnus Rádió főszerkesztője beszélget dr. Juhász Tamás teológiai tanárral a Heidelbergi Kátéről. Csernobil - 30 év távlatából, Márton Zsuzsa szakértőkkel beszélgetett az egészségügyi hatásokról. Végezetül pedig Bodnár Enyedi Zsolt, ópályi lelkipásztor szól a keresztség fontosságáról. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 227. adás tartalmából:

Mennyi mindent tehetek másokért! - irányítja a figyelmünket az Ébresztő!Gondolat.  Majd az Édesanyákat köszöntjük dalok és versek kedves csokrával. Adásunk második felében alternatív gyógymódok témájában is hallhatunk véleményeket. Majd Pál Ferenc atya tanít a teljességről és mondja el véleményét a ma emberéről.Végezetül egy mindenkor aktuális témáról, az ítélkezésről mondja el igei gondolatait Cseri Kálmán, nyugalmazott lelkipásztor.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 226. adás tartalmából:

Tudás és szeretet, lelki szépség ... ezekről szól hozzánk az Ébresztő!Gondolat.  Április 17-én felavattuk az egyházkerületünk új Székházát. Az ünnepségről hallhatnak beszámolót. Majd ismét egy tudósítás. Képzést tartottak a Kárpát medencei református rádiók munkatársainak, hogy az ifjúsági- és kórházmisszióval hatékonyabban működjenek együtt. A nyugdíjba vonuló Jaap Schiebeent a hollandiai Emmision alapítvány vezetőjét Mihály Noémi kérdezte. Ezt követően pedig Forró Lászlóval az Egyházkerület reformációi emlékbizodtságáról beszélget Rácz Ervin. Végezetül Molnár József igei gondolatai szólnak arról, hogy legyünk hálásak Istennek egymásért is.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 225. adás tartalmából:

„Mit tehetek ma másokért?”- erre keresi a választ az Ébresztő!Gondolat.  Majd Kállay Dezső, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Újszövetségi Tanszékének adjunktusa beszél a feltámadásról. A múlt héten sugárzott beszélgetés második részét hallhatják. Ezt követi szokatlan helyszínen és az egyházban szokatlan témáról szóló beszélgetés Sipos Aba Álmossal. A református lelkipásztort Fekete Zsuzsa kérdezte. Majd az új Egyházkerületi Székház aprilis 17-ikei avatására szóló meghívót közvetítjük. Ennek kapcsán beszélgetek Farkas Zsolt, kerületi előadótanácsossal. Végezetül Nagy Bálint szilágyperecsenyi lelkipásztor igei gondolatai szólnak lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 224. adás tartalmából:

„Hittel kérek, de mit kapok?”- erre keresi a választ az Ébresztő!Gondolat.  Húsvét ünnepe kapcsán valószínűleg többet gondolkodtunk a feltámadásról, mint egyébként. Erről kérdeztük Kállay Dezsőt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Újszövetségi Tanszékének adjunktusát. A beszélgetés második részét következő adásunkban hallgathatják meg. Ezt követi Fazakas Csabával, a temesvári egyházmegye esperesével készített riport. Végezetül Ilonczai Zsombor szárazberki lelkipásztor igei gondolatai szólnak lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 223. adás tartalmából:

Húsvét visszhangjában szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi Dr. Adorjáni Zoltánnal, az Újszövetségi Tanszék professzorával készített beszélgetés. Aki kérdez, Szabó Anita. Majd befejező részét közöljük a Visky Istvánnal készült riportnak. Végezetűl pedig az Agnus Rádió jóvoltából a 12. Zsoltár segít lelkünk elcsendesedésében. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 222. adás tartalmából:

Ünnepi adásunkat a húsvéti üzenet hatja át. Az elmúlt évek nagyszombati adásaihoz híven, most is Húsvétra hangoló passiójátékkal indulhatunk képzeletbeli útra megváltó Krisztusunkkal. A témához kapcsolódó szöveg és zene vezet a legszörnyűbb mélységen keresztűl a feltámadás boldog reménységének maggasságáig. Végezetül főtiszteletű Csűry István, püspök húsvéti pásztorlevele hív lelki elcsendesedésre. Nagyszombati várakozásukban és bűneink gyászolásában ez a műsor is legyen kedves hallgatóink hitének erősítésére. Tartalmas rádiózást és megelevenítő húsvéti ünneplést kívánunk kedves mindnyájuknak!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

Virágvasárnapra és Húsvétra készülve az Ébresztő!Gondolat című rovatunkban arról 

hallhatnak, hogy a feltámadásba vetett hit a „felemelkedés lehetősége”. Ezt követi a

minket felemelő Atya hozzánk írt levele. Majd Bögi Pathó Melindával, Zalaba

polgármesterével Ambrus Erika beszélgetett szerettel teljes összefogásáról, a

segítségnyújtás és megbecsülés példájáról. Ezt követően folyatjuk a múlt héten

elkezdett riportot, melyben érdekes kérdésekről beszélget Rácz Ervin főszerkesztő

Visky István lelkipásztorral. Végezetül pedig Korda Zoltán igei gondolatai hangolnak

böjti magatartásra.Adásaink visszahallgathatóak a www.refradio.eu/radio/harangszo/

internetes oldalon.

A 220. adás tartalmából:

A tükör összetört, és? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Aztán érdekesnek igérkező beszélgetés. Hover Zsolt kérdezi  Mező Misit, a Magna Cum Laude együttes frontembereét. Majd ismét egy riport következik, melyben Rácz Ervin kérdezi Visky Istvánt szolgálatról, életről, családról… Végezetül pedig Nagy Tibor, érszentkirályi lelkipásztor a hit harcára és győzelmére hívja fel figyelmünket igei gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 219. adás tartalmából:

A legkönnyebb is lehet megterhelő, ha sokáig cipelem - vezet rá a mai Ébresztő!Gondolat. Konferenciasorozatot indított a Református Pedagógiai Intézet a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. Az összegyűlt pedagógusok a református nevelés, tanítás hagyományairól, és annak újjászületéséről is beszéltek. Erről készült Nemesszeghy Dániel összeállítása. Papp Kornéllal, a Református Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának titkárával a  „Rejtőzködő kincseink” pályázati kiírással kapcsolatban is Oláh Ilona által készített interjút hallhatnak.  Majd Varga Botond előadását hallhatjuk Presbiter és család címmel. Végül Erdei Árva István igei gondolataival zárjuk adásunkat. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 218. adás tartalmából:

Számodra mi az igazi érték? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a témánál maradva a böjt jelentőségéről és a keresztyén ember életében betöltött szerepéről Radvánszki Ferenc mezőkaszonyi lelkipásztort Harsányi Andrea kérdezi. Majd Mike Pál magyarkéci lelkipásztor priorításaink priorításáról szóló előadásának második részét hallhatják. Végül Cseri Kálmán igei gondolataival zárjuk adásunkat. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 217. adás tartalmából:

Főtiszteletű Csűry István böjtre vonatkozó pásztori üzenete szólal meg a mai Ébresztő!Gondolatban. Ezt követően a Házasság Hete apropóján az Agnus Rádió riportere házastársakat kérdez kapcsolatukról, valamint a rendezvény idei mottójáról. Majd Mike Pál magyarkéci lelkipásztor priorításaink priorításáról szól. Végül Ilonczai Zsombor készít lelki csendeségre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 216. adás tartalmából:

Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. – mondja Ady Endre, s mindezek fényében a megtérésről is szól a mai Ébresztő!Gondolat. Ezt követően néhai dr. Hegedűs Lóránt mondja el véleményét, érzéseit Ady Endrével kapcsolatban. Adásunk második felében a „Drága örökségünk” rovata Ady Endre istenes verseiről készített összeállítással jelentkezik. Végül lelkünk csendességére a Pásztor hívó szaváról beszél ifj. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 215. adás tartalmából:

Jézus Krisztus lesüllyedt hozzánk, hogy felemeljen! Hogyan?- erről és a befolyásolhatóságról szól hozzánk az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Nagyszalontán működő József Ház idősotthon lelkipásztorával, Ardai Erikával beszélgetek. Az idősek otthona elérhetőségei: 0771185986, 0359430104. Adásunk második felében a szatmári stúdió jóvoltából rendhagyó, az éterben elhangzó imaheti szolgálatban főtiszteletű Csűry István  igei gondolatait hallhatjuk. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 214. adás tartalmából:

Nyugalomra erősít Cseri Kálmán szavaival az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a szektáról, mint jelenségről kérdezi Mihály Noémi Balogh Csabát, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusát. Majd Csomos Éva-Zsuzsánna riportját hallhatják egy hasznos applikáció bemutatójáról. Adásunk második felét Kozstolányi Dezső műveit tartalmazó irodalmi összeállítással kezdjük. Végül Kiss József áhitata készít lelki elcsendesedésre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 213. adás tartalmából:

Mit fed a „sövényen átvetett alma” kód? Többek között ezt is megtudhatjuk az Ébresztő!Gondolat-ból. Ezt követően a Magyar Kultúra Napja alkalmából, melyet minden év január 22én ünneplünk, rövid összeállítást hallhatnak a Himnusz és szerzői emlékére. Majd Mike Pál Jézus Krisztus élő örökségéről tanít. Végül Nagy Erika igei gondolataival készülhetünk a vasárnapi istentiszteletre.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 212. adás tartalmából:

Nem is gondolnánk, mennyire hatással vagyunk egymás életére, erre vezet rá  az Ébresztő!Gondolat. Ez után a Határtalan riportja következik, melyben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján működő programjairól Lőrinc Róbert beszélget Gerevics Jánossal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai referensével. Majd Mike Pál Jézus Krisztus élő örökségéről tanít. Végül Király Lajos igei gondolataival készülhetünk a vasárnapi istentiszteletre.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 211. adás tartalmából:

Főtiszteletű Csűry István újévi üzenetét közvetíti az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi majd egy tanulságos riport, melyben egy kilencven és egy nyolcvannégy éves ember különleges barátságának lehetünk tanúi.  Majd Mike Pál beszél arról, hogy miképpen őrízhetjük a mindennapokra Karácsony maradandó értékeit. Végül Gáti Tibor, szatmári segédlelkész igei gondolatai segítik lelkünk csendességét.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 210. adás tartalmából:

Út, Igazság és Élet felé vezet a mai Ébresztő!Gondolat, ezt követi majd egy dr. Békefy Lajos írásai nyomán készített beszámoló arról, hogy a hit, a vallás továbbra is világhatalom.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban Német Katalin és Józsa Ferenc az iszákosmentő-misszióról beszél. Sajnos, annyi családban, közösségi és egyéni életben vissz romlást az alkohol. A nyil beszéd és a szilárd elhatározás az első lépés a gyógyulás felé. A műsorban ezzel kapcsolatosan elérhetőségeket is adunk azoknak, akik szeretnék felvenni a kapcsolatot a szakemberekkel. Végül Cseri Kálmán újévi gondolatai segítik lelkünk csendességét.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! 

A 209. adás tartalmából:

Mégis igaz a Karácsony, tudatja velünk az Ébresztő!Gondolat. Majd Berkesi Sándor  Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, egyetemi docens beszél legszebb karácsonyi énekeinkről. Ezt követően Ft. Csűry István református püspök maga tolmácsolja hallgatóinknak karácsonyi pásztorlevelét. Adásunk második részében Mikló István Boldizsár, Fazakas Ferenc-Sándor és Szigeti Ferenc-Ernő szólnak a Várom az Urat! nevű ifjúsági rendezvényről. Végül Bereczki András, paptamási lelkipásztor tolmácsolja adventi, karácsonyi gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 208. adás tartalmából:

A „ceruza öt értékére” tanít ma az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Dietrich Bonhoeffer várakozásról szóló adventi gondolatait hallhatjuk dr Békefy Lajos válogatása, fordítása nyomán. Majd a „szépség énekese” Dsida Jenő életművéből készített összeállítással töltődhet a lelkünk. Adásunk második részében folytatjuk adventi készülődésünket és ifj. Csomós József a Hol a helyem? című előadásával tarthatunk önvizsgálatot. Végül Dancs Edina a Kárpátaljai Ref. Egyházkerület ifjúsági lelkésze közelít minket Istenhez és egymáshoz adventi gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 207. adás tartalmából:

Jót tenni életet jelent – erről szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően adásunkat egy Budapesten készült riporttal folytatjuk: Fekete Ágnes az ír terrorizmus időszakáról is beszélgetett Ivan Pettersonnal, akit Varga János tolmácsolásában hallhatnak a Határtalan című magazinműsor jóvoltából. Majd ifj. Csomós József, miskolci lelkipásztor humorral fűszerezett előadással szól nagyon is komolyan arról, hogyan nézzünk vágyainkra a Szentírás fényében. Végül Kincses Margaret osztja meg velünk a Biblia alapján megfogalmazott adventi gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 206. adás tartalmából:

 Mennyire nem hiszek eléggé Jézusnak, valamint a kötél és a felelősség témájában is szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően adásunkat egy Felvidéken készült tudósítással folytatjuk: Molnár Árpád beszélgetett Juszuf Fakourival, a Pro Christie Alapítvány vezetőjével és Adonis Kassabbal, az orientalista.hu szerkesztőjével a Keresztyének üldözése a Közel-keleten és A hit nemes harca Szíriában a múlt és jelen fényében című előadások kapcsán. Majd ifj. Csomós József a maga fiatalos és már-már szemtelenül őszinte stílusában  szól a Ne paráználkodj! krisztusi parancsolatról. Végül Fazekas Zsuzsanna osztja meg velünk a Szentírás alapján megfogalmazott adventi gondolatait.Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

 Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 205. adás tartalmából:

Holnap után Advent első vasárnapja, erre hangolódó üzenetet hallhatunk az Ébresztő!Gondolatban. Ezt követően ifj. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense szól arról, hogy mit is jelent ölni, illetve engedelmeskedni Krisztus Ne ölj! parancsolatának. Végül Varga Szilárd, józsefházai lelkipásztor igei gondolatait hallhatják. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

 Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 204. adás tartalmából:

 Kisfiú a cirkuszi parádéban, avagy a felszínes élet – eről szól Rácz Ervin tolmácsolásában az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Ady Endre istenes verseiről készített összeállítással emlékezünk az 1877. november 22-én született költőre. Majd ifj. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense szól arról, hogy mit is jelent sónak lenni. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának utolsó része hanzik. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

 Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 203. adás tartalmából:

 Sebeink begyógyulnak, ha… - megtudjuk az Ébresztő!Gondolat-ból. Ezt követően Szikszai Szabolcs oszt meg néhány gondolatot Zákeus története alapján. Majd folytatjuk ifj. Csomós József előadását, mely ma a presbiterekről is szól. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő, tizedik részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 202. adás tartalmából:

 

Katonai biztosítás – hogy jön ez most ide?- megtudhatjuk az Ébresztő!Gondolat-ból. Ezt követően Mikló István Boldizsár a megelőlegezett bizlomról beszél. Majd „Reformáció, vagy reformer?” címmel ifj. Csomós József előadásának első részét közöljük. Érdemes ezt is meghallgatni. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő, kilencedik részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

 

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 201. adás tartalmából:

„Nincs idő az Ördögre” – ugye önnel is így van ez?! – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a babona és a hit különbségéről beszél Rácz Ervin, főszerkesztő. Adásunk második felében a reformációra emlékeztető irodalmi összeállítást hallhatnak. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor közreműködésével szól Isten üzenete.

Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

 

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 200. adás tartalmából:

Amikor imádkozol és egy szegény kopogtat az ajtódon, hagyd ott az Istent az Istenért! - avagy az igazi testvériség. Erről szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovat irodalmi összeállítását hallgathatják. Adásunk második részében a Határtalan, Kárpát-medencei magazin két riportját közöljük. Egyik szól a a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 120 éves jubilemua alkalmából. Itt  Szecsődi Árpád Adorjáni Zoltánt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánját kérdezte. A másik a Kálvin Kiadó legújabb három, Bibliára muatató gyerekkönyvéről szól.  A riportban Sike Gábor beszélget Galsi Árpáddal, a kiadó ügyvezetőjével. Végül Csűry István, püspök áhitata készít elcsendesedésre. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

 

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 199. adás tartalmából:

Az egér és az egérfogó, avagy a szeretet íze – elmélkedik az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Harangszó gyülekezti lap 19. számának ajánlóját hallhatják, majd a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzőjével, Forró Lászlóval, tisztségének feladatköréről beszélget Rácz Ervin, főszerkesztő. A beszélgetés két héttel ezelőtt készült. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő, nyolcadik részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 198. adás tartalmából:

Mikor, illetve hogyan lehet időszerű egy csoda? – erre is választ ad az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Szeretlek Október címmel Dr. Békefy Lajos igencsak elgondolkodtató írását hallhatják újra hallgatóink. Majd adásunk hátra levő részében érdekes riportot hallhatnak a szatmári stúdió jóvoltából. Boros Lajos, a váci börtön egykori fogvatartottja beszél hite fényében élettapasztalatáról. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő, hetedik részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 197. adás tartalmából:

Ki a tékozló? – kérdez és egyben figyelmeztet is az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően október 6-i megemlékezésre hív a Drága örökségünk című rovat. Majd adásunk hátra levő részében ifj. Csomós József a maga figyelmet felkeltő stílusában beszél a református identitásról. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 196. adás tartalmából:

„Annyi mindenért hálás lehetnék!” – erre szeretne ráébreszteni az Ébresztő!Gondolat. Mit jelent „furi gyereknek” lenni? Hogyan lehet fenntartani a figyelmet? - a Határtalan című Kárpát-medencei magazin adásából hallgathatjuk Csomos Éva-Zsuzsánna riportját  Dr. Gyarmathy Évával, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával. Ezt követően utolsó részét közöljük Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor Istenbe vetett bizalomról szóló előadásának. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő, 5. részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 195. adás tartalmából:

A „szelíd” aligátorok veszélyesebbek. Miért is? – megmondja az Ébresztő!Gondolat. A mesemondás tanít és közösséget formál. A Határtalan című kárpát-medencei magazin Felvidéken, Királyhelmecen készített riportját hallhatják. Döbrentei Ildikót kérdezte a mesemondásról Molnár István, felvidéki önkéntes munkatársunk. Ezt követően folytatjuk Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor csalódásról és bizalomról szóló előadását. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 194. adás tartalmából:

Szögek a kerítésben – mit jelentenek? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Arany János balladáiból készített összeállítással jelentkezik a Drága örökségünk. Adásunk második felében Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor a csalódások irányából beszél a bizalom értékéről. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor áhitatsorozatának következő részével szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 193. adás tartalmából:

A testvéri figyelmeztetés nehézségeiről és áldásairól beszél az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően majd olyan fiatalokkal hallhatnak beszélgetést, akik egy évet fizetés nélkül valamilyen jószolgálatra szántak az életükből. Fekete Ágnes elsőként az Önkéntes Diakóniai Év felelősét, Závodi Emese lelkipásztort kérdezte a programról, de megszólal néhány volt önkéntes is, Rezes Melinda és Ábrám Noémi.  Adásunk második felében Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor csalódásról szóló gondolatai hallgathatóak. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 192. adás tartalmából:

Mi történt miután Jézus visszatért a mennybe? – erről tanít az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi majd Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának harmadik része.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban folytatjuk Ráksi Lajos a Partiumi Keresztény Egyetem lelkipásztora beszélgetését Kubiszyn Viktorral, a Drognapló című könyv írójával. Végül Oláh József kisbácsi lelkipásztor igei gondolatait hallhatjuk az közösség és az egység kapcsolatáról. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 191. adás tartalmából:

Mi történt miután Jézus visszatért a mennybe? – erről tanít az Ébresztő!Gondolat. Ezt követi majd Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának második része.  Adásunk második felében a nemrégiben zajlott egyházkerületi kántorképzőről hallhatnak beszámolót. Végül Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor szól Isten igéjéről. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 190. adás tartalmából:

Mit fed a „sövényen átvetett alma” kód? Többek között ezt is megtudhatjuk az Ébresztő!Gondolat-ból. Ezt követi majd Sóskuti Zoltán budapest-rákoskeresztúri lelkipásztor bizalomról szóló előadásának első része.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban folytatjuk Ráksi Lajos a Partiumi Keresztény Egyetem lelkipásztora beszélgetését Kubiszyn Viktorral, a Drognapló című könyv írójával. Végül Joó Sándor gondolatai következnek arról, hogy, hogyan láthatjuk meg a Krisztust? Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 189. adás tartalmából:

Aki álmát adta egy életért! – hogy mit is jelent mindez, megtudhatjuk az Ébresztő!Gondolat rovatából. Ezt követi majd egy Váci Mihályról szóló összeállítás.  Adásunk második felében a Hit és gyógyítás rovatban Ráksi Lajos a Partiumi Keresztény Egyetem lelkipásztora beszélget Kubiszyn Viktorral, a Drognapló című könyv írójával. Végezetül Jobb Domokos, ombodi lekipásztor áhitatsorozatának első részét kísérhetjük figyelemmel. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 188. adás tartalmából:

Nyisd meg szíved ajtaját! – biztat az Ébresztő!Gondolat. Alternatív orvoslás: kuruzslás és/vagy gyógyászat címmel tartottak beszélgetést a Kolozsvár Társaság székhelyén. Az akupunktúra-, a homeopátia-, a csontkovácsolás és más alternatív gyógymódokról dr. Bódizs György főorvos, dr. Molnár B. Géza járványtani kutató valamint dr. Széplaki Attila ortopéd sebész tartott beszámolót. Az elhangzottak kapcsán dr. Széplaki Attilát kérdezte a kolozsvári stúdió munkatársa, Boldizsár Zeyk Anna. Ezt követően a IV. Pelbárthidai Bibliafesztiválról készített összeállítást hallhatják. Végezetül Mike Pál, magyarkéci lelkipásztor Ézsaiás könyve alapján indított áhitatsorozatának utolsó részét kísérhetjük figyelemmel. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 187. adás tartalmából:

Az Úrnak, vagy a szolgának engedelmeskedünk inkább? – nem mindig olyan egyértelmű a válasz! – figyelmeztet az Ébresztő!Gondolat. Ezután Szilágyi Zoltánnal, a a zilahi Wesselényi Református Kollégium lelkészével beszélget Rácz Ervin a Kárpát-medencei református kollégiumok találkozójáról. Ezt követően pedig folytatjuk Lőrincz István Marosvásárhely-Alsóváros lelkipásztora előadását a kálvinista ember jellemzőiről. Végezetül Mike Pál, magyarkéci lelkipásztor Ézsaiás könyve alapján indított áhitatsorozatának ötödik részét kísérhetjük figyelemmel. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 186. adás tartalmából:

Beszéljünk többet a másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről! –tanácsolja az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovatban Áprily Lajos verseiből hallhatnak összeállítást. Adásunk második felében Dr Vass Zoltán laboratóriumi főorvos, a Keresztyén Orvosok Szövetségének szatmári elnöke, a szentgyörgyi Albert társaság társelnöke beszél Istenbe vetett hitéről. Végül Horváth Levente kolozsvári missziós léelkipásztor, a Csillagpont Református Ifjúsági Fesztivál evangelizátora hírdet Igét az önmegtagadásról. Áldott rádiózást kívánunk!

 

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 185. adás tartalmából:

A beszélő Istenről szól az  Ébresztő!Gondolat. Ezután a Határtalan című Kárpát-medencei magazin jóvoltából egy tudósítással folytatjuk adásunkat. Beregszászban adott nagysikerű és áldott légkörű koncertet Pintér Béla. A keresztyén előadóval Harsányi Andrea készített interjút. Adásunk második felében Lőrincz István Marosvásárhely-Alsóváros lelkipásztora beszél a kálvinista ember jellemzőiről. Az előadás a szatmári egyházmegye presbiteri szövetségének tavaszi konferenciáján hangzott el. Végezetül folytatjuk Mike Pál, magyarkéci lelkipásztor Ézsaiás könyve alapján indított áhitatsorozatát. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 184. adás tartalmából:

Az egész világot átfogó, gyógyíthatatlannak tűnő szívbetegségről szól az  Ébresztő!Gondolat. Ezután a Határtalan című Kárpát-medencei magazin jóvoltából egy  tudósítással folytatjuk adásunkat. Radvánszky Ferenc református lelkipásztor és történész mondja el, hogy szerinte mi vezett a jelenlegi ukrán válság kialakulásához. Adásunk második felében Vinczéné Pálfi Judittal beszélget Rácz Ervin a vakációs bibliahét témájáról, jelentőségéről és üzenetéről. Majd Pál Ferenc atya mondja el véleményét a bizalomról.Végezetül folytatjuk Mike Pál, magyarkéci lelkipásztor Ézsaiás könyve alapján indított áhitatsorozatát. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 183. adás tartalmából:

A jó út megtalálására igyekszik vezetni  az Ébresztő!Gondolat. Ezután a Krisztus katonái rovatban folytatjuk Fűtő Róberttel, presbiteriánus misszionáriussal készített beszélgetést. A személyes evangelizációról, és sokminden egyébről kérdezte őt Rácz Ervin.  Adásunk végén Pál Ferenc atya tanít a teljességről és mondja el véleményét a ma emberéről.Végezetül folytatjuk Mike Pál, magyarkéci lelkipásztor Ézsaiás könyve alapján indított áhitatsorozatát. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 182. adás tartalmából:

Az Úrnak, vagy a szolgának engedelmeskedünk inkább? – nem mindig olyan egyértelmű a válasz! – figyelmeztet az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovatban iskolaalapító nagyasszonyunkról, Lorántffy Zsuzsannáról hallhatunk összeállítást. Adásunk második felében Mikló István Boldizsár Jákóhodosi lelkipásztor előadását hallhatjuk „Kellek, kellék” címmel. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor szól lekünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk! 

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 181. adás tartalmából:

„A szenvedés Isten költészete” - mondja Sík Sándor és az Ébresztő!Gondolat. Ezután a Krisztus katonái rovatban a szatmári stúdió jóvoltából Fűtő Róberttel hallhatnak beszélgetést. Fűtő Róbert az Egyesült Államokban, St. Luisban született 1966-ban, de hazatért Magyarországra és jelenleg a Biblia Szövetség Bibliaiskolájában tanít. Szívügye, hogy minnél több ember személyes megváltója ként ismerje meg Krisztust. Adásunk második felében arról hallhatnak, hogy a comenius projekt utolsó állomásához érkezett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába. Az 5 külföldi iskolával közösen minden helyszínen különböző feladatokat kellett megoldaniuk a kiválasztott tanulóknak. A hat iskola 2 éve vizsgálja a tizenévesek boldogságának lehetőségeit a Boldogság Európában témájú együttműködés keretében.  Nemesszeghy Dániel kérdezett és Gaálné Becsy Adrienn, a helyi rendezvény koordinátora összegezte az elmúlt időszakot, és beszélt a tapasztalatokról. Végezetül Mike Pál, magyarkéci lelkipásztor Ézsaiás könyve alapján indított áhitatsorozatának első részét hallhatják lelkük csendességére.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 180. adás tartalmából:

Miért kiabálnak az emberek, ha dühösek? – ezzel a kérdéssel hív önvizsgálatra az Ébresztő!Gondolat. Ezután a Lélek ajándékairól kérdezi Kállay Dezsőt, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet bibliai tudományok tanárát Mihály Noémi, az Agnus Rádió riportere. Majd Fekete Ágnes a teremtésvédelemről beszélget Kodácsy Tamással, aki részt vett az idén tavasszal Heidelbergben megrendezett Európai Keresztény Környezetvédelmi Konferencián. Adásunk második felében képzeletben ismét visszatérünk a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe, ahol már Kelemen Attila az intézet egyházi gyakorlat és gyülekezetépítés tanára válaszol Moni Anita azon kérdésére, hogy: Milyen a jó prédokáció?  Végezetül Erdei-Árva István közli igei gondolatait.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 179. adás tartalmából:

Az elmúlt vasárnapon Pünkösdöt ünnepeltük, rá egy hétre, azaz holnap lesz Szentháromság vasárnapja. Ennek fényében készítettük el mai műsorunkat is, melyben előbb az Ébresztő!Gondolat a Szentlélek és lelkünk működéséről beszél. Ezután Szentháromság vasárnapjáról, illetve magáról a Szentháromságról hallhatnak rövid összeállítás a Drága örökségünk rovatában. Majd ifj. Csomós József közli gondolatait a helyén mondott Igéről. Végezetül pedig Bodnár Enyedi Zsolt, ópályi lelkipásztor szól a keresztség fontosságáról.  Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 178. adás tartalmából:

Vasárnap Pünkösdöt, a Szentlélek kitöltetését fogjuk ünnepelni. Ennek fényében készítettük el mai műsorunkat. A „kis csavar” döntése által tanít a Pünkösdre tekintő „Ébresztő Gondolat”. Ezt követi dr. Békefy Lajos Pünkösdre megfogalmazott „öko-áldás” kívánása. Majd Wagner Erik, püspöki titkár tolmácsolásában főtiszteletű Csűry István püspök ünnepi pásztorlevele hív közös és reményteljes ünneplésre mindannyiunkat. Adásunk második felében a Pünkösd eredetéről és az ünneppel kapcsolatos népszokásokról, versekből hallhatnak összeállítást a Drága örökségünk című rovatban. Végezetül pedig Filep Attila, kisnyégerfalvi lelkipásztor áhítata készít lelki elcsendesedésre. Reméljük, műsorunk elnyeri tetszésüket. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 177. adás tartalmából:

A tékozló fiú imája, avagy a bűn felismerése – erről szól legújabban a böjti Ébresztő!Gondolat. Majd a Romániai Országos Református Lelkészértekezleten elhangzott előadások közül hallhatunk kettőt. Előszőr Fazakas Csaba, a temesvári református egyházmegye esperese beszél a románmisszióról, ezt követi Makkai Péter, ákosi lelkész előadása a diakóniáról. Adásunk második részében  főtiszteletű Csűry Istvánnal készített beszélgetés utolsó részét hallhatják. Végezetül Kürti Tamás szatmárgörbedi és aranyosmedgyesi lelkipásztor mondja el igei gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban ( www.partiumradio.ro )  való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 176. adás tartalmából:

Önállóan, de nem magunkra hagyva: a mennybemenetel, a Szentlélek és a mi szolgálatunk összefüggéseiről elmélkedik gyakorlatiasan az „Ébresztő Gondolat”. Majd „Az Egy álmai” címmel irodalmi összeállítást hallhatunk Szabó Lőrincz verseiből. Adásunk második részében folytatjuk főtiszteletű Csűry Istvánnal készített beszélgetést a második résszel egyházunk jővőképéről. Végezetül Horváth Levente, a Bonus Pastor alapítvány lelkipásztora mondja el igei gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 175. adás tartalmából:

„Várunk… Az idő múlik… De mi csak várunk” – mégis meddig és mire várunk?  Ezt kérdezi az „Ébresztő Gondolat”. Majd az Édesanyákat köszöntjük dalok és versek kedves csokrával. Adásunk második felében a „Középkori Templomok Útja” elnevezésű program Nagyváradon rendezett ismertető konferenciájáról hallhatnak beszámolót. 

A templomútról további információk a www.templomut.hu; www.temple-tour.eu honlapon találhatók.

Majd a szatmári stúdió jóvoltából főtiszteletű Csűry Istvánnal készített beszélgetés első részét hallhatják egyházunk jővőképéről. Végezetül az ítélkezésről mondja el igei gondolatait Cseri Kálmán, nyugalmazott lelkipásztor. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 174. adás tartalmából:

Tudás és szeretet, lelki szépség ... ezekről szól hozzánk az „Ébresztő Gondolat”.  Alig van olyan rab, akit valamilyen szenvedély, sőt szenvedélybetegség ne érintett volna. Adásunk első felében egy fiatalember beszél életútjáról Csányi Ágnes, felvidéki riporter segítségével. Ezt követően Pál Feri atya szól biztatóan a kudarcra ítéltség sémájáról.Adásunk második felében a Károli Biblia élő nyelvéről, Nyíri Péter irodalom-történésszel, a Magyar Nyelv Múzeumának főosztályvezetőjével beszélget Jászter Beáta.  Végezetül Molnár József igei gondolatai szólnak arról, hogy legyünk hálásak Istennek egymásért is. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 173. adás tartalmából:

„Hittel kérek, de mit kapok?”- erre keresi a választ az „Ébresztő Gondolat”.  Ezt követően a szatmári stúdió jóvoltából Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője beszél a beteglátogatásról. Az előadó a betegágyon gyakran megfogalmazódó kérdésekre keresi a választ: miért van ez rajtam, miért vagyok magányos, mit csinálnak nélkülem? A beteget és a beteglátogatót egyaránt átölelő Istenre szeretne mutatni az előadás. Adásunk második felében az Agnus Rádió jóvoltából a „Hirdessétek a háztetőkön” rovatban Ősz Sándor Előd beszél Kálvin János és Erdély kapcsolatáról. Majd dr. Balogh Csaba a Protestáns Teológiai Intézet ószövetségi tanárának előadása az Ószövetségben megjelenő halálon túli életről.  Végezetül Ilonczai Zsombor szárazberki lelkipásztor igei gondolatai szólnak lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 172. adás tartalmából:

„Könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni” – hogyhogy? a választ megtudhatjuk hamarosan az Ébresztő Gondolatból. Amikor Máriát az üres sírnál Jézus megszólította, először az asszony csak a legrosszabra tudott gondolni: Krisztus holttestét elrablónak gondolta magát a Feltámadottat. Néha talán mi sem látjuk meg az előttünk lévő megoldást a magunktól kitalált rosszabbnál rosszab gondolatok miatt. Isten ott áll a hátunk megett, nekünk csak meg kellene fordulnunk, s mi ehelyett megkerüljük a világot saját elképzeléseinket kergetve. De az Isten vár reánk, furduljunk feléje! A Magyar költészet napján és a költő születésnapján József Attilára emlékezzünk, és hallgassuk meg Istenről szóló vallomását az „Isten itt állt a hátam megett” című összeállításban. Adásunk második felében Sipos Alpár Szabolcs ad hasznos tanácsokat a keresztyén gyermeknevelésről szóló előadásában.  Végezetűl pedig az Agnus Rádió jóvoltából a 12. Zsoltár segít lelkünk elcsendesedésében.

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható. 

A 171. adás tartalmából:

Hamarosan az Ébresztő! Gondolat rovatában a győzhet-e a sötétség? kérdésével foglalkozunk. Ezt követően Húsvétra hangoló passiójátékkal indulhatunk képzeletbeli útra megváltó Krisztusunkkal. Adásunk második felében folytatjuk a szenvedéstörténetet, végezetül pedig főtiszteletű Csűry István, püspök húsvéti pásztorlevele hív lelki elcsendesedésre. Nagyszombati várakozásukban és bűneink gyászolásában ez a műsor is legyen kedves hallgatóink hitének erősítésére. Tartalmas rádiózást és megelevenítő húsvéti ünneplést kívánunk kedves mindnyájuknak!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 170. adás tartalmából:

Virágvasárnapra és Húsvétra készülve az „Ébresztő!Gondolat” című rovatunkban hamarosan arról hallhatnak, hogy a feltámadásba vetett hit a „felemelkedés lehetősége”. Ezt követi a minket felemelő Atya hozzánk írt levele. „Hisz ön a feltámadásban?” – a szatmári stúdió jóvoltából Húsvét előtt kérdezi tőlünk is a „Templomküszöbön túl” című rovat. Adásunk második felében először is Veres Jánosné Anikó, beosztott lelkipásztor, a debreceni Árpád téri Református Gyülekezetben működő bábcsoport vezetője beszél arról, hogy mennyire fontos a gyerekek számára a mese és annak tanulságai. A Határtalan összeállításában a riporter Papp Beatrix. Végezetül Kiss József, szatmárpálfalvai lelkipásztor identitásunk megtartására hívja fel figyelmünket igei gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 169. adás tartalmából:

Honnan jövünk és hová tartunk? - kérdez és válaszol Mike Pál az „Ébresztő Gondolat” rovatában. Elindult a Szeretethíd regisztrációja ( http://www.szeretethid.hu/ ). Hetedik alkalommal szervezi meg a Kárpát-medencei református önkéntes napokat a Magyar Református Szeretetszolgálat. Idén május 29-én és 30-án tartják az akciót, melynek során önkéntes fiatalok és idősek, csoportok és egyéni jelentkezők segítséget nyújtanak másoknak a környezetük számára. A Szeretethíd honlapján már lehet jelentkezni önkéntesnek. Van mód arra is, hogy a regisztráló csoportok saját projekttel jelentkezzenek. A rendezvény fővédnöke Steinbach József dunántúli református püspök. Kőrösi-Gilicze Rékával, a szeretetszolgálat szóvivőjével Tóth Éva beszélgetett.  Ezt követően Mikló István Boldizsár, jákóhodosi lelkipásztor beszél a Szeretethíd nevű kezdeményezéssel kapcsolatos tapasztalatairól. Adásunk második felében Kosztolányi Dezső műveiből készített összeállítást hallhatnak, majd lelkünk csendességére Korda Zoltán böjtre figyelő igei gondolataival zárjuk műsorunkat. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 168. adás tartalmából:

„A legkönnyebb is lehet megterhelő, ha sokáig cipelem” - erre vezet rá a mai Ébresztő!Gondolat. „Mit gondolsz a Bibliáról?” – a szatmári stúdió jóvoltából Erdély refisei beszélnek a Szentíráshoz való viszonyukról. Március első vasárnapja református egyházunkban a Biblia vasárnapja. A tematikus nap célja a szentírásolvasás népszerűsítése és a bibliafordítói munka megismertetése a gyülekezetekben. Ebből az alkalomból járt vendég igehirdetőként a boldvai egyházközségben Fischl Vilmos, aki a Biblia rendszeres olvasására hívta fel a figyelmet. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárával Kojsza Péter készített interjút. A Határtalan című magazinműsor riportja. Adásunk második felében a Határtalan című Kárpát-medencei magazin tudósítását hallhatják arról, hogy Húsvét ünnepéhez közeledve, ilyenkor böjt idején érdemes néha lassítani egy kicsit és elgondolkodni rajta, mi is az, ami igazán fontos az életünkben. A következő beszélgetés is segíthet ebben. Dányi-Nagy Márióval Csányi Ágnes beszélget Erich Fromm sok évvel ezelőtt megjelent könyvéről: A szeretet művészetéről, mert ez a könyv ma talán még aktuálisabb, mint ötven éve, amikor megjelent. majd az 1848-49es forradalom és szabadságharc ma is tanító üzenetét hallgathatjuk Végezetül pedig Nagy Tibor, érszentkirályi lelkipásztor a hit harcára és győzelmére hívja fel figyelmünket igei gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 167. adás tartalmából:

A „legdrágább és mégis ingyenes” ajándékokról hallhatunk az Ébresztő!Gondolatban. Ezt követi majd egy az 1817. március 2-án született Arany János verseiből készült irodalmi összeállítás. Adásunk második felében a Határtalan című Kárpát-medencei magazin tudósítását hallhatják arról, hogy a böjt segít az Istenkeresésben. Elmélyül az imádság, megnyílik a szív, és az ember megtanul mindent másképp látni. Segít feloldani a feszültséget a hit és a hétköznapok között.  A böjt jelentőségéről és a keresztyén ember életében betöltött szerepéről Radvánszki Ferenc mezőkaszonyi lelkipásztort Harsányi Andrea kérdezte. Végül Nagy Erika, sárközújlaki lelkipásztor áhítata szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 166. adás tartalmából:

„Kérjetek, keressetek, zörgessetek… és minden a tietek!” De hogyan? – erről gondolkodtat az Ébresztő!Gondolat. A gyomromat megböjtöltetem, de mi lesz a lelkemmel? – böjtre készülve, azzal kapcsolatos gondolatokat hallhatunk Ady Endre, Gyökössy Endre és Sánta János tollából. Alkotmányellenesnek nyilvánította decemberben a taláros testület azt a határozatot, miszerint a vallásoktatást nem igénylők kérvényt kell benyújtsanak a tanintézetekhez. A módosítás értelmében ezután a vallásokoktatást igénylők kell ezt megtegyék. Tanácskozást tartott nemrég a Képviselőház oktatási, ifjúsági és sportbizottsága, amelyre az egyházak és a civil szervezetek képviselőit is meghívták. Ezen az ülésen az Erdélyi Református Egyházkerületet Gáll Sándor, az egyházkerület tanügyi tanácsosa képviselte. Gáll Sándorral Mihály Noémi beszélgetett. A Határtalan című műsor tudósítása. Adásunk második felében Máthé Róberttel beszélget Rácz Ervin a református ember böjtjéről. Végül Erdei Árva István szamoskóródi és dobrácsapáti lelkész áhítata szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 165. adás tartalmából:

Mit mondott a beszélő medve? - megtudhatjuk az Ébresztő!Gondolatból. A reformáció 500. évfordulója alkalmából az Európai Protestáns Egyházak Közössége új énekszövegek írására pályázatot hirdet tag- és partneregyházai számára két kategóriában.   Március 31-ig ismert egyházi énekek dallamára, vagy egy később megírandó dallamra írt új szövegekkel lehet pályázni.  Bárki jelentkezhet, aki valamely egyházi felekezethez tartozik –mondta Dávid Adél evangélikus lelkész, akivel Tóth Éva beszélgetett. Tudósít a Határtalan című Kárpát-medencei műsor. Adásunk második felében folytatjuk dr. Kiss Jenő előadását a párkapcsolati kommunikációról. Végül a 121. zsoltár alapján szól lelkünk csendességére Oláh József, kisbácsi lelkipásztor. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 164. adás tartalmából:

Egy nyereség és egy érdekes felajánlás – ezekről szól az Ébresztő!Gondolat. A Magyar Református Szeretetszolgálat rendszeresen segít a nehéz körülmények között élő kárpátaljaiaknak. Most humanitárius katasztrófa fenyegeti a térséget, ezért több nagyobb szállítmánnyal készülnek Ukrajnába, illetve adománygyűjtést hirdetnek. A részletekről Szabó Dominika kommunikációs vezetőt kérdeztük. A riporter Papp Andrea. A Házasság Hete alkalmából a Templomküszöbön túl rovatunkban Rácz Ervin kérdezte az utca emberét: Mit gondol ön a házasságról? Adásunk második felében szeretetünk megfrissülése érdekében, ifjúsági rovatunkban dr. Kiss Jenő beszél a párkapcsolati kommunikációról. Végül Ilonczai Zsombor, szárazberki lelkipásztor, ifjúsági szakelőadó tolmácsolja Isten üzenetét. Reméljük, mai műsorunk is közösségre hív Istennel és felebarátainkkal egyaránt. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 163. adás tartalmából:

Jézus Krisztus lesüllyedt hozzánk, hogy felemeljen! Hogyan?- erről és a befolyásolhatóságról szól hozzánk az Ébresztő!Gondolat. Február második vasárnapja a házasság világnapja. Ez alkalomból hallhatunk egy írást Tokár Sándor tollából. Majd Rácz Ervin beszélget a Pro Ecclesia-díjas Békési Erzsébettel, a Szatmár megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatójával. Végül Elek Arnold szól lelkünkhöz igei gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 162. adás tartalmából:

Mit fed a „sövényen átvetett alma” kód? Többek között ezt is elmondja nekünk az „Ébresztő!Gondolat”.  Majd a Határtalan című Kárpát-medencei magazin jóvoltából folytatjuk a múlt héten elkezdett riportot azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye a fiataloknak az egyházról? Fekete Ágnes beszélget Nagy Károly Zsolttal.

Adásunk második felében Rácz Ervin kérdezi Sipos Alpár Szabolcsot a gyülekezetépítésről. Végül Kala Noémi Katalin, Szatmár-Láncos segédlelkész áhítata szól lelkünk csendességére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 161. adás tartalmából:

Nem mutatom, de azért megsértődöm, ha valaki a hibáimra figyelmeztet? Ne mulasszam el a békesség kedvéért sem, hogy felhívjam hiányosságaira a másik ember figyelmét!- ezen való elmélkedésre késztet az  Ébresztő!Gondolat mai része. Január 22. a Magyar Kultúra Napja, idén pedig a Himnusz 191. születésnapja is. Hallgassuk, mondjuk együtt Nemzeti imánkat Bessenyei Ferenc közreműködésével! Majd hallgassunk meg egy beszélgetést a Határtalan című Kárpát-medencei műsorból, hogy egy több mint 600 diáktól begyűjtött kérdőív alapján, többek között, mi a véleménye a fiataloknak az egyházról, illetve szerintünk esetlen min kellene változtatni? Fekete Ágnes először a kérdőívekről, a kutatásról kérdezte Nagy Károly Zsoltot.

Adásunk második felében Rácz Ervin beszélget Sipos Alpár Szabolccsal a gyülekezetépítésről, aki többek között azt is megjegyezte, hogy „hiszem azt, hogy a gyülekezet a világ reménysége”. Végül Ilonczai Zsombor áhítata szól a samáriai asszonyról. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 160. adás tartalmából:

Biztosan vannak olyan dolgok, melyeket a hátunk mögé kell dobnunk, hogy eredményes lehessen az előrehaladásunk – ebben szeretne segíteni a Rácz Ervin által tolmácsolt történet az Ébresztő!Gondolat rovatában. Ezt követően a Határtalan című kárpát-medencei műsor annak kapcsán tudósít, hogy megjelent Kádár Annamária, pszichológus Mesepszichológia című könyvének második kötete, amelyet a kolozsvári Koffer könyves kávézóban mutattak be a szerző jelenlétében. A Mesepszichológia első részében a mese szerepére, az életkori sajátosságoknak megfelelő meseválasztásra és a mese érzelmi intelligencia fejlesztő hatására koncentrált Kádár Annamária. A második részben a szülő-gyermek kapcsolat útvesztőit, azokat a „kényes” nevelési helyzeteket veszi górcső alá, amelyekben csak a hiteles szülői jelenlét hozhat valódi megoldást. Kádár Annamáriával Deák Anita beszélgetett. Adásunk második felében dr. Békefy Lajos hangosan gondolkodik: Jézus vajon mit szólna a párizsi öldökléshez? Ezt követően pedig Adorjáni László lelkész és karikaturista szólal meg abból az alkalomból, hogy a Charlie Hebdo szatirikus lap szerkesztősége ellen elkövetett terrortámadástól hangos a világsajtó. Egy egyedi szempontot hallhatnak. Adorjáni László lelkészt és karikaturistát a vallás és a szatíra viszonyáról hallhatjuk illetve arról, hogy hol van a humor határa, és mikor kezd a karikatúra sértő lenni. De azt is megtudhatják, hogy Jézus miért volt karikaturista.

Végül Györgybíró Sándor, kiskolcsi lelkipásztor igei gondolatai következnek mindannyiunk épülésére. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 159. adás tartalmából:

Út, Igazság és Élet felé vezet a mai Ébresztő!Gondolat. Agnus Rádió jóvoltából a Határtalan műsorában - A Romániai Református Egyház Zsinatának két résztvevő egyházkerülete van, ez a romániai reformátusok legfelsőbb törvényhozó fóruma. Kató Béla püspök szerint ez a fórum olyan kérdéseket tárgyal, amelyek mindkét egyházkerületet érintik. A legutóbbi zsinatot december elején tartották Kolozsváron, a püspökkel arról beszélgettünk, hogy milyen törvényjavaslatokat tárgyaltak ezen az ülésen. Adásunk második felében dr. Békefy Lajos írásai nyomán, többek között hallhatjuk Dietrich Bonhoeffer hitvalló szavait is. A Határtalan műsorából -  „Elmegy a kedvem. Nem értem. Nem találom.” Ezek a leggyakoribb indokok, amiért az emberek egy része felhagy a Biblia olvasásával. A közelmúltban megjelent Magyarázatos Biblia egyik célja, hogy meghozza a kedvet a Biblia tanulmányozásához, és hidat alkosson a kétezer éve írott szöveg és a posztmodern ember között. Két amerikai író Philip Yancey és szerzőtársa, Tim Stafford magyarázatos bibliájának magyar fordítása a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg. A Károli Egyetemen tartott könyvbemutatón Fekete Zsuzsa elsőként Cseri Kálmán református lelkipásztort kérdezte arról, hogy miként kell magyarázni a 21. században a Bibliát.Végül pedig Cseri Kálmán biztat igei gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 158. adás tartalmából:

Új évi első adásunkat is az Ébresztő!Gondolattal  kezdjük, majd Ft. Csűry István református püspök maga tolmácsolja hallgatóinknak újévi pásztorlevelét. Ezt követően még Berkesi Sándor  Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, egyetemi docens beszél a 33. zsoltárról, melynek furulyavariációit is hallhatjuk. Adásunk második felében Krisztus katonái rovatunkban a szatmári stúdió jóvoltából hallhatunk egy beszélgetést az Élő követ nevű együttes néhány tagjával: Mike Pállal, Csokmai Hajnival, valamint Oláh Krisztiánnal. Végezetül Király Lajos a soha el nem múló békességre hívj fel figyemünket. Reméljük, műsorunk elnyeri jókedvű tetszésüket, és ez új essztendőben is építi alkalomról alkalomra erősödő hitüket. Tartalmas rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 157. adás tartalmából:

Újévre készülő adásunkat is Ébresztő!Gondolattal  kezdjük, ezt követően még kicsit ringatózunk a nemrég megélt karácsonyi hangulatban: Berkesi Sándor  Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, egyetemi docens beszél legszebb karácsonyi énekeinkről. Adásunk második felében a Drága örökségünk rovatban Berecz András mond mesét és adja át ízes jókívánságait a kedves hallgatóknak. Végezetül Cseri Kálmán újévi igemagyarázatát hallgathatják Ghitea-Szabó József-Levente tolmácsolásában. Reméljük, műsorunk elnyeri jókedvű tetszésüket, és az új esztendőben is építi alkalomról alkalomra erősödő hitüket.

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 156. adás tartalmából:

Mai adásunkat Karácsonyra hangoló „fényes” Ébresztő!Gondolat-tal  kezdjük, ezt követi majd a Krisztus katonái című rovatunk, melyben az Agnus rádió jóvoltából Kurta József a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárosa beszél az Adventről és a krisztusvárásról.  Adásunk második felében Ft. Csűry István református püspök maga tolmácsolja hallgatóinknak karácsonyi pásztorlevelét. Ezt követi egy újabb levél, melyet a megtört és csonka családok gyermekei nevében olvasunk fel dr. Békefy Lajos írása nyomán. Végül Oremus Zoltan abauj- tolnai egyhazmegye esperese igei gondolatát hallhatjuk lelkünk csendességére. Áldott rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 155. adás tartalmából:

A „ceruza öt értékére” tanít ma az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Dietrich Bonhoeffer várakozásról szóló adventi gondolatait hallhatjuk dr Békefy Lajos válogatása, fordítása nyomán. Majd a „szépség énekese” Dsida Jenő életművéből készített összeállítással töltődhet a lelkünk. Adásunk második részében folytatjuk adventi készülődésünket és ifj. Csomós József a Hol a helyem? című előadásával tarthatunk önvizsgálatot. Végül Dancs Edina a Kárpátaljai Ref. Egyházkerület ifjúsági lelkésze közelít minket Istenhez és egymáshoz adventi gondolataival. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 154. adás tartalmából:

Jézus a kutatásunk tárgya, vagy inkább a szeretetünk alanya? Mit jelenthet egy Ping-pang meccs a főnökkel? – ezekről szól az Ébresztő!Gondolat. A bántalmazott nők helyzetére probálták felhívni a kolozsvariak figyelmet november 25-én, szerdán civil szervezetek. Az eseményen jelen volt Szecsődi Árpád kollégánk is, aki Mayer Kinczler Hajnalt, a kolozsvári polgármesteri hivatal keretében működő Szociális Igazgatóság Gyermek- és Családvédelmi szolgaltás vezetőjet kérdezte az eseménnyel kapcsolatosan. Adásunk második felében Jónásról, a taxiként működő cethalról és nagyon is emberi reakcióinkról hallhatunk, miközben ifj. Csomós Józseffel a Hol a helyem? kérdésre keressük a választ.  Végül Elek Arnold szatmárnémeti segédlelkész hozza lelkünk csendességére Isten üzenetét. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 153. adás tartalmából:

Holnap után Advent első vasárnapja, erre hangolódó üzenetet hallhatunk az Ébresztő!Gondolatban. Ezt követően Ft Csűry István beszél a középkori ákosi templom műemléki rekonstrukciójáról.  Adásunk második felét a Lélekről szóló gondolattokkal kezdjük, majd Ghitea-Szabó Júlia-Zsuzsanna beszélget a nem középkori templomok, egyházi épületek gondozásáról a „Középkori Templomok Útjának Turisztikai Célú Attrakciófejlesztése” elnevezésű program apropóján Ft Csűry István püspökkel. Végül Nagy Róbert apai lelkipásztor hozza lelkünk csendességére Isten üzenetét. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 152. adás tartalmából:

Életbevágó lehet mindenkit emberszámba venni – mondja az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a reformáció korabeli Korán-fordítás hatásairól hallhatunk Dr Békefy Lajos írása nyomán. Majd szemezgetünk a Harangszó gyülekezeti lap legújabb témáiból. Adásunk második felében a „Középkori Templomok Útjának Turisztikai Célú Attrakciófejlesztése” elnevezésű program Vámosoroszi és környékén rendezett záró konferenciájáról hallhatnak beszámolót. Az említett projekttel kapcsolatos Ft Csűry István, püspökkel készített interjút következő adásunkban hallhatják. Végül Király Lajos, batizi lelkipásztor, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője hozza lelkünk csendességére Isten üzenetét. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 151. adás tartalmából:

A visszavásárolt hajó. Rejtett dicsőség, avagy a rejtőzködő Isten mégiscsak megmutatja magát. Hogyan? – ezekről szól a mai Ébresztő!Gondolat. Idén harmadik alkalommal szervezte meg a Bolyai Társaság és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem interdiszciplináris konferenciáját, ezúttal a Ritmus és ismétlés témakörében. A konferenciára november 7-én és 8-án került sor a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dísztermében. A konferenciáról a Bolyai Társaság elnökét, Gábor Csillát kérdeztük. Aki kérdez Mihály Noémi, a kolozsvári Agnus rádió riportere. Miről szól egy hajléktalan élete, milyen a hite? - adásunk második felében a hajléktalan misszióval foglalkozik Krisztus katonái című rovatunk.  Majd lelkünk csendességére szólnak Cseri Kálmán igei gondolatai. Reméljük, mai adásunk is igazán önökhöz szól. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 150. adás tartalmából:

„A másik életben majd békességünk lesz, itt azonban harc a sorsunk” – mit kezdjek ezzel a megállapítással? – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Kárpát-medencei református rádiók jóvoltából készült Határtalan című műsorból hallhatnak összeállítást a szatmárcsekei református templom felújítása alkalmából rendezett hálaadó alkalomról. Adásunk második felében Rácz Ervin főszerkesztő beszélget Ft. Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának alapkőletétele alkalmából. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor vezetésével elérkezünk az Isteni beszélgetések című áhítatsorozat tízedik, azaz utolsó részéhez. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 149. adás tartalmából:

„Nincs idő az Ördögre” – ugye önnel is így van ez?! – kérdezi az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a babona és hit különbségéről beszél Rácz Ervin, főszerkesztő. Adásunk második felében a reformációra emlékeztető irodalmi összeállítást hallhatnak. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor vezetésével folytatjuk az Isteni beszélgetések című áhítatsorozatot a kilencedik, azaz utolsó előtti résszel. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.

A 148. adás tartalmából:

Amikor imádkozol és egy szegény kopogtat az ajtódon, hagyd ott az Istent az Istenért! - avagy az igazi testvériség. Erről szól az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően a Drága örökségünk című rovat irodalmi összeállítását hallgathatják. Adásunk második részében Rácz Ervin kérdezi az utca emberét a reformációval kapcsolatban. Végezetül pedig Jobb Domokos, ombodi lelkipásztor vezetésével folytatjuk az Isteni beszélgetések című áhítatsorozatot a nyolcadik résszel. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánunk!

Adásunk a Partium Rádióban való elhangzása után ITT is visszahallgatható.