Világosság

Sorbarendezés:

2014.09.28. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.5 MB

A műsor fő témája a megbotránkoztatás. Jézus arra figyelmeztet, hogy aki akár egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek őbenne, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik. Drasztikus büntetés. De miért is óv Jézus a megbotránkoztatástól? Többek között erről szól igehirdetésében Radácsi Károly pelsőci lelkipásztor. Egy évvel ezelőtt üresedett meg a madari gyülekezet lelkészi állása, amelynek betöltésére végül a presbitérium pályázatot hirdetett meg. Erre jelentkezett a Komáromban beosztott lelkészként szolgáló Csiba Zoltán, majd a presbitériumi meghívást az egyházközségi közgyűlés is megerősítette. A lelkészválasztás lezárásaként szeptember 14-én ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban. A lelkipásztorral és a gyülekezet gondnokával, Fiser Angélával beszélgetünk. Réz László gyülekezetépítő lelkipásztorra emlékeztek halálának kilencvenedik évfordulóján a rozsnyói és a homonnai reformátusok. Erről Buza Zsolt lelkipásztor lelkipásztor tájékoztat Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.14. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája az ismeretlen ördögűző, illetve az ellenségkeresés. A tanítványok megtiltották egy ismeretlennek, hogy Jézus nevében ördögöket űzzön ki, mivel nem tartozott hozzájuk. De ellenség az, aki nincs ellenünk? A témáról bővebben Demes Tibor hardicsai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Augusztus végén iktatták be a bajánházai egyházközség élére Kondásné Béres Henriettát. A beszélgetésből kiderül az is, hogy miért csak tíz év elteltével került sor erre az eseményre. A teológiai tudományok doktorai közé sorakozott be Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor is, aki a A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetét írta meg a 1945-től 1989-es időszakig. A doktori munkájának témájáról kérdezzük őt, valamint arról, hogy miért fontos a tudományos munkavégzés is egy lelkipásztor számára. Kit miért vonz a missziológia, diakónia és szociális munka tanulmányi szak és mit lehet majd vele kezdeni ? Az idén négyen szereztek képesítést a Református Teológiai Karon. Közülük Števár Andrea és Gulyás Hajnalka mondja el, hogy miért jelentkeztek erre a szakra és mit adott nekik a három éves tanulmányi idő. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.09.01. Rögös úton - Pátria rádió

méret: 49.3 MB

A közel egy órás műsorban először a Perbetén élő Haris Szilárd kerül bemutatásra, aki testi fogyatékossága ellenére sem adta fel a küzdést és a tanulási szándékát. Tudásvágyának kielégítéseként beiratkozott a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara doktori képzésére, ahol szeptembertől harmadéves. De hogy mi vezette őt idáig, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Süll Tamás eredetileg balett-táncosnak készült, el is végezte Pozsonyban a tánckonzervatóriumot. A középiskolai tanulmányai végén azonban már tudta, hogy nem a színpadon fogja megvalósítania önmagát. A jelenleg Komáromban élő Süll Tamás ifjúsági lelkipásztorral, a Firesz Duna Mente elnöke életpályájának alakulásáról szól a hallgatókhoz. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.08.31. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A Pátria rádióban augusztus 31-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a kisgyermekek példája. Amikor a tanítványok arról vitatkoztak az úton, hogy ki nagyobb a másiknál, Jézus azzal válaszol, hogy aki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Icso Sándor vámosladányi lelkipásztor.  Perzsa tábor név alatt szervezték meg az idén negyedik alkalommal Alistálon az öt napos gyülekezeti napközis foglalkozást, melynek keretében Eszter történetével ismerkedett meg az alapiskolás korosztályú résztvevők. Hogy mi mindenről volt szó, az kiderül az összeállításból. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karon az idén ketten kapták meg a teológiai tudományok doktora címet: Buza Zsolt rozsnyói és Szénási Szilárd martosi lelkipásztor. Szénási Szilárd doktori értekezésében Sigmund Freud és a vallástudomány kapcsolatát boncolgatta. Erről is beszélgetünk, valamint arról is, hogy miért fontos, hogy egy lelkipásztor képezze magát. 2014. augusztus 24-én 62. Életévében adta visszaadta lelkét Teremtőjének id. Kozár Péter, a nagykövesdi gyülekezet lelkipásztora. A gyászistentiszteletre augusztus 29-én került sor a nagykövesdi református templomban. A műsorban felidézzük életpályáját. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.08.29. Isten útjai csodálatosak

méret: 49.5 MB

A közel egy órás műsorban Rákos Lóránt zsinati tanácsos, a naprágyi-kövecsesi gyülekezet lelkipásztora mesél életpályájáról, aki gyermekkorától kezdve egy teljesen más hivatásra készült, végül a körülmények, de inkább Isten gondviselő szeretete úgy irányította az eseményeket az életében, hogy a lelkek pásztora és igehirdetője, de jogásza is lehessen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A műsor szerkesztője: Iski Ibolya.

2014. 08. 17. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája a néma lélek kiűzése. Ismét egy apa jön Jézushoz, aki szeretné, ha a fiából kiűzné a néma lelket, amelyik megragadja és  leteperi őt, úgy, hogy tajtékzik, majd megmerevedik. A tanítványok nem tudták teljesíteni a kérést, de Jézus szavára azonnal kimegy belőle. Hogy miért? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor. 12. alkalommal szervezte meg a hetényi református gyülekezet a napközis gyermektáborát Tiszta szív címmel. A bibliai történetek alapját a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány programja képezte, de ezen kívül kézműves-foglalkozás és rengeteg játék is várta a több mint hatvan résztvevőt. Tizenöt évvel ezelőtt alakult meg Érsekújvárott a Hálaadás vegyes kórus, amelynek tagjai csak egyházi jellegű énekeket énekelnek. A kórus vezetőjével Petes Emesével beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.08.03. Pátria rádió - Világosság

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus megdicsőülése. Jézus megdicsőülésének tanúi - Péter, Jakab és János - jól érzik magukat fenn a hegyen, de mégis le kell onnan jönniük. Hogy miért? Többek között erre a kérdésre keresi a választ igehirdetésében Zsámbok Piroska gicei lelkipásztor. Gyülekezeti napközis tábort szerveztek az idén is a szünidő első hetében az alapiskolás korú gyermekek számára Madaron. Az öt napos táborozásról mondják el véleményüket a szervezők, a segítők és a résztvevő gyermekek. Június végén a komáromi református templomban négyen vehették át az öt éves református teológia tanulmányi szakon szerezett diplomájukat. Köztük volt az Apácaszakállasról származó Lőrinc Gábor is, akivel elhivatottságáról beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.07.20. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Jézus követése. Jézus elmondja a tanítványainak és a sokaságnak, hogy mit vár el azoktól, akik követni akarják őt. A döntés az emberen múlik. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Éles György, a prágai magyar református missziói gyülekezet lelkipásztora. Ünnepi istentiszteleten iktatták be az Ipolypásztó-Garamsallói Társult Anyaegyházközségek, valamint a hozzájuk tartozó ipolybéli és zalabai leányegyházközségek élére Ambrus Erika megválasztott lelkipásztort. Először történt ilyen esemény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életében. Az ünnepségről összeállításban számolunk be. Nagy örömben volt része a mindössze 25 lelket számláló legenyei református közösségnek, hiszen június 29-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a teljesen megújított templomukat. A részletekről Györkyné Tóth Szilvia lelkipásztor számol be. Július 4-én 59 éves korában autóbalesetben elhunyt Batta István református lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa, szóvivője. Rá való emlékezésül a műsorban a május 11-én elhangzott igehirdetéséből idézünk fel egy rövid részletet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.07.06. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.4 MB

A műsor fő témája Péter vallástétele. Te vagy a Krisztus – mondta Péter a tanítványok nevében Jézusnak arra a kérdésre válaszolva, hogy “Ti kinek mondotok engem“. Péter vallástételének üzenetéről szól a hallgatókhoz Édes Ákos deáki lelkipásztor.  Öt évvel ezelőtt Debrecenben, a Nagytemplomban írták alá a Magyar Református Egyház létrejöttét deklaráló alkotmányt. Erre az évfordulóra emlékeztek május 24-én a kárpát-medence reformátusai. Az összeállításban a felvidéki résztvevők szólalnak meg. A Heidelbergi Káté 450. évfordulóján és a hitvallás szövege új magyar fordításának megjelenése alkalmából a Generális Konvent  Magyar Református Kátéismereti Vetélkedőt szervezett a református iskolák és konfirmandusok számára. A debreceni kárpárt-medencei döntőben szép eredményt értek el a verseny szlovákiai résztvevői, akik tapasztalataikat osztják meg a hallgatókkal. Bemutatásra kerül a bátorkeszi gyülekezet több mint tíz éves kórusa, amelynek az elmúlt évtől Szabó Csongor személyében új kórus vezetője van. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.06.22. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a bétsaidai vak meggyógyítása. Bétsaidában egy vakot visznek Jézus elé, hogy ismét csodát tegyen. És, azok, akik így hitték, jól is tették, hogy a csoda nem marad el, nem csalódtak. Hogy miért nem? Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Misák Alica csilizpatasi lelkipásztor. A legutóbbi zsinati ülésen hagyták jóvá, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül a koreai missziói gyülekezet alakuljon pozsonyi székhellyel. Így az egyetemes egyházban már nemcsak magyar és szlovák nyelvű közösségek vannak, hanem koreai is. A témával kapcsolatban Fazekas László püspök nyilatkozik. Az idén hatodik alkalommal került sor a Szeretethíd név alatt futó kárpát–medencei önkéntes napokra, amelybe Szlovákiában ötven csoport jelentkezett be. Közéjük tartozott a berzétei, a zselízi és a rozsnyói gyülekezet is. Hogy mit vállaltak, az kiderül a velük készült összeállításból. A komáromi egyházmegye kórustalálkozóján első alkalommal mutatkozott be a kisújfalui gyülekezet tavaly novemberben alakult kórusa. Hogy milyen indíttatásból és miért jó együtt énekelniük, erről Gulyás Éva kórusvezetőt kérdezzük. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.06.08. Világosság - élő közvetítés Bodrogszentesről - Pátria rádió

méret: 54.7 MB

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. Hogy mi történt akkor és mit jelent a számunkra az a Vigasztaló, amelyet Jézus elküldött maga helyett miután felment a mennybe? Mi az ünnep üzenete? Mindez kiderül Szopó Ferenc lelkipásztor igehirdetéséből. közreműködik a gyülekezet ifjúsági csoportjának énekkara is. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

2014. 05. 25. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a farizeusok jelkívánása. Jézus azonban visszautasítja a kérésüket. A tanítványok viszont, akik követték őt, látták ugyan a jeleket, de mégsem értettek azokat. Hogy miért nem? Erről szól igei üzenetében Édesné Szénási Réka deáki beosztott lelkipásztor. Dr. Csémy Lajos lelkipásztor, ny. egyetemi professzor kapja meg elsőként a Pálóczi Czinke István-díjat, amelyről május 10-én döntött a Rimaszombatban ülésező Zsinat. A díjról és a díjazottról Fazekas László püspököt kérdezzük. A Marcelházán megtartott kórustalálkozón részt vett a csúzi gyülekezet kórusa is. A már több éve együtt éneklő csoportot Kocsis Mónika mutatja be. A Gyülekezeteink című rovatban a balogiványi gyülekezet mindennapjaiba ad betekintést Agócsné Galgóczy Tímea lelkipásztor. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.05.11. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a négyezer ember megvendégelése. Jézus szánakozik az őt hallgató sokaságon, mivel nincs mit enniük. A tanítványok a tényekből indulnak ki: csupán hét kenyerük és néhány haluk van. De Jézus hálát ad azért, amijük van és mindenki jóllakik. Erről szól a hallgatókhoz Batta István lelkész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szóvivője, külügyi tanácsos. A marcelházi református templom adott otthont a komáromi egyházmegye idei évi kórustalálkozójának. Az ilyen jellegű alkalmak fontosságáról  Süllné Rácz Kingával, az Egyházzenei Osztály igazgatójával készült beszélgetés, valamint bemutatásra kerül a búcsi hagyományőrző népdalkör.  „...jó reménységgel ajándékozott meg.” Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a 2,16-17 versekből vett igei üzenet köré gyűltek egybe május elsején a barsi egyházmegye gyülekezetei, hogy immár második éven közösségépítő alkalmon vegyenek részt. Az idei majálisnak, amelynek közel ötszáz résztvevője volt, a vámosladányi református gyülekezet adott otthont. A rendezvényről Kassai Gyula lévai lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.27. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a pogány asszony hite. Jézus elutasítja a pogány asszony kérését, de végül a hite meggyőzi őt. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor. Húsvétvasárnap, április 20-án Tanyon ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének kilenc év munkájának eredményét, a református egyházközség gyülekezeti házát. Az épületet – hálaként a holland segítségnyújtásért – de Ruyter admirálisról nevezték el. A gyülekezeti ház első része idősek napközi otthonaként szolgálna, a hátsó részében pedig egy munkaterápiás napközis műhelyt terveznek az egészségkárosodottak számára, a tetőtérben pedig vendégszobákat alakítottak ki. A gyülekezeti ház kapcsán kérdezzük Csík György lelkipásztort és Fazekas László püspököt. Megújult a 11. században épült felsővályi erődtemplom tetőszerkezete. A munkálatokkal járó költségeket és a szakembereket is a Teleki László Alapítvány biztosította. A részletekről Szarvas László lelkipásztor ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.18. Világosság - Nagypénteki különműsor

méret: 49.7 MB

A műsor fő témája kereszthalála. Ennek üzenetéről Sebők János madi lelkipásztor, a Református Mentő Misszió vezetője szól a hallgatókhoz. A nagyhét eseményeit - Jézus jeruzsálemi bevonulástól, az utolsó vacsorától kezdődően Júdás árulásán és Péter tagadásán keresztül, majd Pilátus és a nép döntése után egészen a keresztre feszítésig - hozzák közelebb a hallgatók számára a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium diákjai - Horváth Tamás, Kiss Norbert, Öllős Péter, Patai Rebeka, Németh Friderika - hitoktatójukkal, Tok Tünde lelkipásztorral. Miként látják ők a két ezer évvel ezelőtti történéseket, ki milyen hibát követett el, megismétlődne-e ugyanaz, mit tettek volna a tanítványok és a döntéshozók helyett, valamint választ adnak  arra a kérdésre is, hogy mit jelent számukra Jézus kereszthalála. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.04.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Jézus szamárháton teszi meg az utat. Pálmaágakat  tesznek le eléje és áldottnak mondják őt az örvendezők. Hogy miért ez a fogadtatás és mi az üzenete a virágvasárnapi történetnek, erről szól igehirdetésében Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor. Hamarosan tovább folytatódik a zalabai református templom felújítása. Hogy milyen munkálatokat végeztek el eddig és mi minden nehezíti a terv megvalósítását, arról Ambrus Erika lelkipásztor ad tájékoztatást. Hogyan vonjuk be a gyermekeket az oktatásba és mit kell tennünk, hogy a figyelmüket fenntartsuk? Mindig elő kell rukkolnunk valamilyen újdonsággal? Milyen eszközöket használhatunk fel a vasárnapi iskolai oktatásban? Többek között ezekről a kérdésekről is szó lesz az Istenes Ritával, a magyarországi Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársával készített beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.03.30. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

A műsor fő témája a süketnéma meggyógyítása. Jézus a kezét a beteg fülébe dugta, ujjára köpött és megérintette a nyelvét, majd az égre tekintve fohászkodott. Csak ennyit kellett tennie és a süketnéma beszélt és hallott. Jézus gyógyításának az üzenetéről szól a hallgatókhoz Sasákné Koczkás Ilonka kamocsai beosztott lelkipásztor. Mit tegyünk, ha a gyermekek nem figyelnek ránk a vasárnapi iskolában? Hogyan fegyelmezzük őket? A választ Ferenci Gábortól, a magyarországi Vasárnap Iskolai Szövetség országos vezetőjétől kapjuk meg. A körülményektől függetlenül boldogan címmel első alkalommal szerveztek böjti evangelizációs napokat Nagybalogon A hitmélyítő estékről Gebe László lelkipásztor számol be. Ugyancsak hitmélyítő alkalmakat tartottak a böjti időszakban Ipolyságon. Ennek hozadékáról Izsmán Jónás lelkipásztor mondja el a tapasztalatát. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.03.16. Világosság - református egyházi műsor

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a böjt. János tanítványi és a farizeusok megtartották a böjtöt, de Jézus tanítványai nem. Megkérdezték tőle, hogy ők miért nem böjtölnek? Jézus válasza kiderül Szabó Sarolta nagykeszi lelkipásztor idehirdetéséből, de az is, hogy miért kell böjtölnünk, mi a böjt célja és haszna. A Gyermekmisszió és a Vasárnapi Iskolai Szövetség közös szervezésében gyermekekkel foglalkozó tanítók találkozójára kerül sor február 22-én a dunaszerdahelyi református templomban. Előadás hangzott el többek között a gyermekek közötti szolgálatra való elhívatottságról. Ennek kapcsán kérdezzük Csikós Mihályt, a magyarországi Vasárnapi Iskolai Szövetség területi munkatársát. Közigazgatásilag Tornaljához tartozik Beje, Sajókirályi és Sajószárnya. A 2011-es adatok szerint 7509 lakosából 1054-en vallották magukat reformátusnak. Beje bár része Tornalja városának, de egyházilag nem ehhez a gyülekezethez tartozik. De kikből is áll így a tornaljai gyülekezet, amely szórványaival együtt 750 református tart számon. Ez kiderül a Fazekas Ágnes lelkipásztorral készült beszélgetésből.

2014. 03. 02. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a tisztátalanság. Jézus a tisztaságról tanítja a tanítványait, amely szerint az embert tisztátalanná valójában az teszi, ami a szájából kijön. Hogy miért is van ez így, erről szól igehirdetésében Czinkéné Szabó Tímea bátorkeszi lelkipásztor. Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát a dunaszerdahelyi reformátusok, hogy már tizenöt éve saját templomukban szól hozzájuk Isten Igéje. Honnan hová jutottak el és mik a távlati célok - erről szól az az összeállítás, amelyben megszólal Görözdi Zsolt lelkipásztor, Pázmány Péter volt polgármester és Fazekas László püspök. A Házasság hete programsorozat keretében házastársi csendes napot szervezett az örösi gyülekezet. Az első alkalommal megszervezett nap üzenetéről és jelentőségéről Kiss Miklós lelkipásztor számol be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.02.16. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája a megszállottság. De mi a megszállottság? Kiben hogyan mutatkozik ez meg, milyen jelei vannak? Miért félt az ifjúban lakozó idegen lélek Jézustól? Mindezekre választ ad a gadarai megszállott meggyógyításának történet kapcsán Écsi Gyöngyi hetényi lelkipásztor. Várhatóan tavasszal már működőképes lesz a nagymegyeri református templom toronyórája. A negyed és egész órákat is ütő szerkezetet az illetékesek ötven évvel ezelőtt egy bejelentésnek eleget téve állíttatták le. Szabó András esperes, az egyházközség lelkipásztora egyéb érdekességeket is megoszt a ma már komoly érteket jelentő toronyóráról. Aki nincs itt - ez volt a témája annak a zenés ifjúsági istentiszteletnek, amelyet első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szerveztek meg az apácaszakállasi református templomban. A rendhagyó istentiszteletre a fiatalokon kívül az idősek is kíváncsiak voltak. Az összeállításban megszólal Somogyi Alfréd, a gyülekezet lelkipásztora, a Vámos Béla lelkipásztor, a felsőpatonyi Felső Hangok együttes tagja, valamint Lőricz Olívia, a rendezvény kezdeményezője. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Isten az életünkbe való nagy belépésre vár

Isten meghallgat, mert ha Ő nem figyelne ránk, akkor nem szolgálná az idő sem az Ő velünk való kapcsolattartásának a lehetőségeit, márpedig még az idő ... ...

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel. ...

Tájékoztatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi ... ...

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. november 28-án, advent első vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sasák Attila érsekújvári ... ...

Mindig meg kell tenni, amit lehet

Házasság és válás a lelkészi szolgálatában címmel szervezte meg egy év kihagyás után lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi ... ...