Világosság

Sorbarendezés:

2014.02.02. Pátria rádió - Világosság református egyházi műsor

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája a bizalom. A tanítványok megíjednek a vízen feléjük közeledő Jézustól. De ő azt mondja nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A jézusi bizalomról szól igehirdetésében Sasák Attila kamocsai lelkipásztor. A Firesz Duna Mente új víziója, a kisközösségek hálójának a kiépítése a tini hétvégék és ifjúsági alkalmak által. Ezt a koncepciót szeretné a vezetőség megvalósítani a tervezett programokkal. Süll Tamás ifjúsági lelkész, a Firesz Duna Mente elnöke és Gyurcsis Júlia Firesz-munkatárs mondja el meglátását. A Rimaszombattól 15 km-re lévő reformátust számláló Rimasimonyiba 2011-ben kapott kihelyezést Gál László lelkipásztor, aki azonnal hozzá is fogott egy missziós központ kiépítéséhez. Egy évvel később meg is megválasztották az egyházközség lelkipásztorául. Az eltelt időszak alatt megélénkült a gyülekezet. Hogy miként sikerült ezt elérnie, az kiderül a vele készült beszélgetésből. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2014.01.19. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A Világosság református egyházi műsor fő témája Heródes megszólaló lelkiismerete Keresztelő János halála kapcsán.  Heródes lefejezteti Keresztelő Jánost, aki rámutat bűnére, de mégis nyugtalanítja őt a lelkiismerete az elhamarkodott döntése miatt. Erről szól igehirdetésében Szabóné Köblös Valéria nagymegyeri lelkipásztor. A Kőrösi Református Egyházközség 2009-ben saját tulajdonba egy parasztházat vásárolt  tájház kialakítására, ahol a közösségi alkalmak is teret kapnának. Az épület a hívek önkéntes munkájával és az adakozásoknak köszönhetően fokozatosan újul meg. Két helyről is érkezett támogatás erre a célra. Mudi Róbert lelkipásztor számol be az eddigi eredményekről. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjába három évig nem emelkednek a befizetések, maradnak a 2013-as év szintjén. A Calvin János Teológiai Akadémia új szervezeti és működési szabályzatának megtárgyalása azonban lekerült a legutóbbi zsinat napirendi pontjáról. Minderről Fazekas László püspök a mondja el a véleményét.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.09.29. Pátria rádió Világosság református műsora

méret: 35.7 MB

A műsor fő témája a mustármag példázata. A mustármag kicsi mikor elvetik, de hatalmas fa lesz belőle – így terjed az Isten országa. A példázat üzenetéről Siposné Várady Klára jabloncai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába a nagybalogi egyházközség megválasztott lelkipásztorát Gebe Lászlót, aki 2008-tól szolgál a hívek között. A beiktatott lelkipásztorral beszélgetünk arról, hogy mit jelent számára ez az ünnepi aktus. Háromszáz évvel ezelőtt, 1713-ban építettek először templomot Nagykeszin, de még kétszer kellett hozzáfognia a gyülekezetnek, hogy méltó helyen tarthassák meg az istentiszteleti alkalmakat.  Erre az eseményre emlékeztek szeptember 15-én hálaadó ünnepi istentisztelet keretében. Az alkalom kapcsán Szabó Sarolta lelkipásztor és Fitos András gondnok mondja el gondolatait. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2014.01.05. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

Az egyházi műsor fő témája az új évi gondolatok mellett, Jézus názáreti tartózkodása, aki visszatér szülőföldjére, Názáretbe és tanít az ottani zsinagógában. A helyiek körében azonban megbotránkozást váltott ki. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Erdélyi Pál vágfarkasdi lelkipásztor. Az idén első alkalommal osztják ki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata által az elmúlt évben alapított Pálóczi Czinke István-díjat. A Rimaszombatban megtartott ülésen szó volt az egyházközségi, egyházmegyei és egyetemes egyházi szintű gazdálkodást szabályozó törvénytervezetről is. Mindezekről Fazekas László püspök ad tájékoztatást. Az alig kétszáz lakosú, szinte magyarok lakta Jabloncán a legutóbbi népszámláláskor 175-en vallották magukat reformátusnak. A száz évvel ezelőtt még több mint ötszáz lelkes gyülekezetet mára már csak az idősek alkotják. A hívek adakozása azonban ennek ellenére is példaértékű, vallja Siposné Várady Klára lelkipásztor, aki többek között az apadás okait is boncolgatja a vele készített beszélgetésben. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.12.25. Világosság - Pátria rádió - karácsonyi istentisztelet

méret: 54.0 MB

Karácsony első napján istentisztelet közvitétésére került sor a csilizradványi református templomból. Igét hirdetett Bothné Bereczky Ágota lelkipásztor. Közreműködött a község éneklő csoportja. A műsort Iski Ibolya szerkesztette.

2013.12. 22. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A Világosság fő témája ezúttal is az advent és az előttünk álló karácsonyi ünnep. Advent negyedik vasárnapján Szabó András esperes, nagymegyeri lelkipásztor osztja meg a várakozással kapcsolatos gondolatait.  33 év telt el Varga Imre püspök halálától, aki 1953 és 1980 között állt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élén.  A püspökké választásának 60. évfordulója apropót adott arra, hogy a rimaszombati református templomban egy emléktábla leleplezésével és az életútját bemutató kiállítás keretén belül a megpróbálják értékelni a nehéz, emberpróbáló időszakban történő küzdelmes életpályáját.  Varga Imre életét  a Tudományos Gyűjtemények igazgatója  B. Kovács István hozza közelebb a hallgatók számára. Rimajánosi Rimaszombattól hat, Rimapálfalva nyolc kilométerre. Az előbbiben 135 református él, jelenleg a parókiát javítják. Az utóbbiban negyven reformátust jegyeznek és aktív szolgálat van a romák között között . A két gyülekezetet lelkipásztoruk, Bihari László Richárd mutatja be. Szerkesztő-műsorvezető:  Iski Ibolya.

2013.12.08. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

A műsor fő témája az advent. Advent második vasárnapján Kiss Tibor jókai lelkipásztor osztja meg gondolatait a várakozással és a Krisztus eljövetelével kapcsolatban.  November 28-án, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. ciklusának 10. ülésének nyitó istentiszteletén a rimaszombati református templomban kilenc lelkész tett esküt- és fogadalmat. Hogy kinek mit jelent ez az esemény, erről a műsorban mondják el gondolataikat.  A rimaszombati híveknek tizenhárom évet kellett várniuk arra, hogy 1784-ben megkezdjék templomuk építését. Újabb tizenhárom évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a 2000 augusztusában megkezdett templomfelújításra pont kerüljön. A hálaadó ünnepség kapcsán Molnár Sándor lelkipásztorral készült beszélgetés.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013. 11. 24. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája Jézus újabb csodatette. Öt kenyér és két hal - ennyi is elég volt ahhoz, hogy Jézus ismét csodát tegyen és egy elhagyatott helyen ötezer ember jóllakhasson.  Erről szól elmélkedésében Ráczné Édes Jolán marcelházai beosztott lelkipásztor, a Diakóniai Központ megbízott igazgatója. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába november 10-én a Deáki  Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Édes Ákost.  Az ünnepségen hálát adtak a 222. éves templom külsejének  a megújulásáért is, valamint leleplezték az 56-os mártír-lelkipásztor, Gulyás Lajos emlékére elhelyezett emléktáblát is. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013. 11. 10. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai. Tizenkét évig tartó betegségből való szabadulás  és egy tizenkét éves lány feltámasztása Jézus újabb csodatettének az  eredménye. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Pólyáné Dobai Katalin párkányi beosztott lelkipásztor. Örömteli alkalomra hívogatta a híveket a miglécnémeti leányegyházközség  október 27-én. Tíz évnyi építkezés után került sor az új gyülekezeti ház átadására. A költségek, melynek jelentős részét a hívek adták össze vagy gazdálkodta ki az egyházközség, 53 ezer eurót tettek  ki. Az építkezésről és a hálaadó ünnepségről Géresi Róbert püspökhelyettes, a gyülekezet lelkipásztora számol be.  A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Zacharias Ursinus és Gaspar Olevianus, református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást.  A 450 éves Heidelbergi Káté megalkotásának szükségességéről és mai gyakorlati használatáról Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora ad tájékoztatást. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

2013.10.27. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája Jézus tizenkét tanítványának a kiküldetése.  Elérkezettnek látta az időt arra, hogy kiküldje őket az emberek közé hirdetni a megtérés evangéliumát,  kiűzni a gonosz lelkeket és  meggyógyítani a betegeket. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Molnár Árpád lelkipásztor, zsinati tanácsos. Vágfarkasdon a község első református templomát az 1724-es árvíz semmisítette meg. Csak hatvan év elteltével építettek újat helyette, amelynek az alapkövét 1783. június 6-án helyezték el. A kőből és téglából épült templomot 1785 advent első vasárnapján szentelték fel. Harangja 230 esztendeje hívogatja a megfáradt embereket istentiszteletre.  A templomot – a megromlott állaga miatt - a kilencvenes években kezdték el felújítani. A 85 ezer eurót felemésztő munkálatok  15 évig tartottak. Ezért adtak hálát október 13-án ünnepi istentisztelet keretében. Az eseményről Erdélyi Pál lelkipásztor számol be. A közel 40 ezer lakosú Érsekújvárott a legutóbbi népszámlálási adatok  szerint 8863 magyar él. Reformátusnak 880 vallották magukat. Az egyházközség élén mintegy harminc éve Nátek Sándor lelkipásztort áll.  A vele való beszélgetésből kiderül, hogy milyen gyülekezeti élet zajlik Érsekújvárott. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.10.13. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.8 MB

A műsor fő témája, hogy miként csendesítette le Jézus a tengert a tanítványok kérésére. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Erdélyi Flégel Tímea ógyallai lelkipásztor.  Szeptember 29-én iktatták be az alsómihalyi egyházközség élére Györkyné Tóth Szilviát, akit a gyülekezet presbitériuma egy éves szolgálata után még 2005-ben választott meg lelkipásztorául.  Az ünnepélyes aktussal viszont csak most zárult le a választási folyamat. Hogy miért kellett ennyi ideig várni és mit jelent a beiktatás a lelkipásztor számára, az kiderül a vele készített beszélgetésből.  Csicsón a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 1292 lakosából  471 vallották magukat reformátusnak, de sok a felekezeten kívüli és a semelyik valláshoz sem tartozó is. Mégis jó közösségnek tartja a csicsóiakat Lévay Attila lelkipásztor, aki már 13 éve pásztorolja a gyülekezetet. A vele készített beszélgetésből kiderül, hogy miért. Ötvenkét éves korában  szeptember 27-én adta át lelkét Teremtőjének Megyesi László, a magyarbődi gyülekezet lelkipásztora, aki a teológiai tanulmányai bejezésétől kezdve itt szolgált két nyelven – magyarul és szlovákul - 27 éven keresztül. Rá való emlékezésül a műsorunkban  három évvel ezelőtt elhangzott prédikációjából idézünk fel egy részletet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.09.15. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.1 MB

A műsor fő témája a magától növekedő vetés. Mitől növekedik az elvetett mag? Miért hasonlít Isten országa a vetéshez? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Nyéki Miklós szalóci lelkipásztor. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába szeptember 1-én az Örösi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Kiss Miklóst, akit az egyház vezetése a gyülekezet meghívására még 2008-ban helyezett ki mostani  szolgálati helyére.  A tavalyi hivatalos meghívás utáni pozitív visszajelzéssel és az egyházközségi közgyűlés általi megerősítéssel, valamint az ünnepi beiktatással befejeződött a választási folyamat. Az ünnepség kapcsán beszélgetünk Rácz Sándor gondnokkal és a helyettesével Csontos Zoltánnal, valamint Kiss Miklós lelkipásztorral. Negyeden első alkalommal szervezték meg az ifjúság hathatós támogatásával és segítségével az alapiskolás korosztályú gyermekek napközis táborát a KOEN program alapján. Az öt nap alatt különféle programok színesítették a gyermekek együttlétét. Egy egész délelőttöt például kincskereséssel töltötték el. A táborról összeállításban számolunk be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.09.01. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.3 MB

A református egyházi műsor fő témája a lámpás példázata. Mire jó a lámpás? Mi tudunk-e igazi lámpásként világítani? Milyen mértékkel mérünk? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Agócsné Galgóczy Tímea balogiványi lelkipásztor. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Ladmócon a 180 éves református templomon végzett felújítási munkálatok befejezéséért. Spišák István lelkipásztor számol be a 90 ezer eurós költséggel járó beruházásról. Már hagyományosan minden évben megrendezik Kulcsodon az ötnapos napközis tábort a gyülekezet alapiskolás korú gyermekei számára. Az idei együttlét témájául a Babiloni fogságban lévő Dánielnek és társainak a története szolgált. A táborról összeállításban számolunk be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.08.18. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

A református egyházi műsor fő témája a magvető példázata. Milyen magokat vet magvető? Milyen az a talaj, amelyre hullik a jó mag? Miért nem esik mindegyik a jó földbe? A miértekre keresi a választ igehirdetésében Sándor Veronika újlóti lelkipásztor. Harmadik alkalommal szervezte meg az idei KOEN program alapján a  párkányi református gyülekezet a három napos. A táborról összeállításban számolunk be. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja tervei között szerepel a Hajlék és az Olajág néven futó  szociális program, melyről Ráczné Édes Jolán lelkipásztor, megbízott igazgatóval beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A műsort a Pátria rádió hétfőn 11.05 órakor megismétli.

2013.08.04. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája a tizenkét tanítvány elhívása. Jézus a gyógyításai után kiválasztotta a hozzá legközelebb álló munkatársait, a tizenkét tanítványát. Hogy kiket és mi alapján döntött, arról Fazekas Ágnes tornaljai lelkipásztor szól a hallgatókhoz. Hatvanegy gyermek, tíz felnőtt vezető és a  két házigazda lelkipásztor. A hat nap témája Jézus példázatai, kreatív szemléltető eszközök segítségével. Emellett sok ének és közösségi játék is a napi program közé tartozott. Ez jellemezte a Bátorkeszin, a Gyermek-, Ifjúsági- és Konferencia-központban  a 6 és 13 éves korosztályúak számára megrendezett Fireszke gyermektábort, amelyről összeállításban számolunk be. Az idei évre hét szociális programot dolgozott ki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. Ezek közé tartozik a  Láda név alatt futó szociális program is, amelyet Ráczné Édes Jolán lelkipásztor, megbízott igazgató ismertet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.07.21. Világosság - Pátria rádió

méret: 36.2 MB

Az egyházi műsor fő témája továbbra is  Jézus gyógyításai. Jézus a tenger mellett is sok beteget meggyógyított. Mivel sokan hallottak róla, ezért még a távolabbi vidékről is hozzá igyekeztek. Ennek üzenetéről szól a hallgatókhoz Bihary László Richárd rimajánosi lelkipásztor. Az elmúlt héten vasárnap hálaadó istentisztelet keretén belül szentelték fel a leleszi gyülekezet négy éven át újuló templomát. Ennek apropója kapcsán beszélgetés hangzik el Kendi Csaba lelkipásztorral és Karosi Erzsébet gondnokkal. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben az idén nyáron is voltak, illetve lesznek még  napközis táborok. Ilyen alkalmat tartottak többek között július első hetén Dunamocson is, ahol már hetedik alkalommal szervezték meg az öt napos foglalkozást az alapiskolások számára. A táborról összeállítás készült. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.07.07. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

Az egyházi műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai. Szabad-e szombaton, a nyugalom napján gyógyítani? Mi fontosabb, a törvények betartása vagy jót tenni valakivel? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Bodnár Noémi kassai beosztott lelkipásztor. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 23-án  istentisztelet keretében diplomaosztó és doktoravató közgyűlést tartott a református templomban. Az ünnepségről készült összeállításban megszólal Škrovan Boglárka, Egyeg Kamilla, Ráczné Édes Jolán és Kisné Búcsi Jolán. Hetényen több mint nyolcszáz református él. A gyülekezetben 2002 óta ketten végeznek szolgálatot: Palcsó Attila és felesége, Palcsóné Écsi Gyöngyi.  A gyülekezet mindennapjairól Palcsó Attila lelkipásztor számol be. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.06.23. Világosság - Pátria rádió

méret: 35.9 MB

Az egyházi műsor fő témája a szombati kalásztépés üzenete. Szabad-e dolgozni a nyugalom napján vagy nem? Meg lehet-e szegni a szombat törvényét, ha a szükség úgy hozza? Ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében  Gál László rimasimonyi lelkipásztor. Június 14. és 16. között került megrendezésre KASSA-ÉRT Északkeleti Református Találkozó. A három napos rendezvényt  Géresi Róbert püspökhelyettes,  a fesztivál  főszervezője értékeli.  A barsi egyházmegyében első alkalommal szervezték meg a református nagycsaládosok találkozóját. Az Oroszkán megvalósuló rendezvényről Tóth Árpád lelkipásztorral beszélgetünk. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja az idén a Megrepedt nádszál egészségügyi programot is szeretné megvalósítani, amelyet  Rácz Jolán megbízott igazgató ismertet. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.06.09. Világosság

méret: 36.1 MB

A református egyházi műsor fő témája ezúttal a vámszedő Lévi elhívása. Az elhívás üzenetéről szól a hallgatókhoz Nagy Zsolt negyedi lelkipásztor. Szentháromság vasárnapján zenés istentiszteleten adott hálát a sárói  református gyülekezet a részben megújult parókiájáért és a templom tornyának a megújulásáért. Az ünnepség keretén belül emléktábla avatására is sor került. Az eddig megtett útról, amely az ünnepség nevét is viselte Révészné Bellai Csilla lelkipásztorral beszélgetünk. Tizenhat  évvel ezelőtt kezdte el a szilicei gyülekezet a 13. században épült templomának a felújítását. A hosszú időszak annak is tudható, hogy a munkálatok menetét főleg az anyagiak befolyásolták, de még mindig van mit tenni.  André János lelkipásztor az eddig elvégzett munkálatokról ad tájékoztatást. Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja Mindennapi kenyér programját Ráczné Édes Jolán megbízott igazgató segítségével. A műsorhoz jó vételt és áldott elcsendesedét kiván a szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

2013.05.26. Világosság

méret: 36.0 MB

A műsor fő témája továbbra is Jézus csodatettei.  Ezúttal kiderül, hogy Jézus nemcsak a beteg kérésére gyógyít, hanem mások hite miatt is. Ennek üzenetéről szól igehirdetésében Fazekasné Tamás Zsuzsanna komáromi lelkipásztor.  Május 12-én iktatták be tisztségébe a megyercsi egyházközség megválasztott lelkipásztorát  Végső Lászlót. Az ünnepségen készült összeállításban megszólal ifj. Zsemlye Károly és a özv. Králik Mihályné a gyülekezet gondnokai, valamint a beiktatott lelkipásztor.  A legtöbb gyülekezetben pünkösd előtt egy héttel tartják a konfirmációt. Dunamocson és Madaron viszont hagyományosan áldozócsütörtökön tesznek vallást hitükről a 15 éves fiatalok. Hogy miért? Erről  Nagy Lajos madari és Dobai Sándor esperes, dunamocsi lelkipásztorok beszélnek a műsorban.  Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Európa Rádió Online Adása

Az Európa Rádió fogható a zempléni és az ungi egyházmegye területén, az FM 90.4 MHz frekvencián.
Új ablakba nyitás

Reformata.sk

Isten az életünkbe való nagy belépésre vár

Isten meghallgat, mert ha Ő nem figyelne ránk, akkor nem szolgálná az idő sem az Ő velünk való kapcsolattartásának a lehetőségeit, márpedig még az idő ... ...

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel. ...

Tájékoztatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi ... ...

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. november 28-án, advent első vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sasák Attila érsekújvári ... ...

Mindig meg kell tenni, amit lehet

Házasság és válás a lelkészi szolgálatában címmel szervezte meg egy év kihagyás után lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi ... ...